Mobilly norēķinu pakalpojumu noteikumi tirgotājam, 2. pielikums | Mobilly

Mobilly norēķinu pakalpojumu noteikumi tirgotājam, 2. pielikums

Lejupielādēt dokumentu

Pielikums Nr.2 

MOBILLY NORĒĶINU PAKALPOJUMU NOTEIKUMI TIRGOTĀJAM 

INFORMĀCIJA: ŠAJOS NOTEIKUMOS ATRUNĀTIE PAKALPOJUMI NAV ELEKTRONISKĀS NAUDAS EMISIJA VAI MAKSĀJUMI. ŠO PAKALPOJUMU UZRAUDZĪBU NEVEIC FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJA. NORĒĶINU PAKALPOJUMI IR PRINCIPĀLA UN KOMERCAĢENTA ATTIECĪBAS, KURAS REGLAMENTĒ LATVIJAS REPUBLIKAS KOMERCLIKUMS. ATTIECĪBĀ UZ ŠAJOS DARĪJUMOS IZMANTOTAJIEM FINANŠU LĪDZEKĻIEM TIEK PIEMĒROTS “MAKSĀJUMU PAKALPOJUMU UN ELEKTRONISKĀS NAUDAS LIKUMA” 3.PANTĀ NOTEIKTAIS IZŅĒMUMS. 

1. Noteikumos izmantotie termini un skaidrojumi.

1.1. Cenrādis – “Elektroniskās naudas konta atvēršanas un norēķinu pakalpojumu izmantošanas līguma” sadaļa, kurā ir norādīts Mobilly pakalpojumu cenu apkopojums un to aprēķina kārtība. 

1.2. Klienta identifikators – unikāls Mobilly piešķirts identifikators Klientam, pēc kura Klients tiek identificēts Mobilly informācijas sistēmā. 

1.3. Klients – juridiska persona vai juridisks veidojums, kurš izmanto Mobilly pakalpojumus, lai iegādātos Tirgotāja pakalpojumus vai preci. 

1.4. Līgums – “Elektroniskās naudas konta atvēršanas un norēķinu pakalpojumu izmantošanas līgums” 

1.5. Līgumslēdzējs – Mobilly vai Tirgotājs vai abi kopā (dsk.). 

1.6. Mobilly – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mobilly”, kura ir saņēmusi elektroniskās naudas iestādes licenci, atbilstoši “Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumam”. Elektroniskās naudas iestāžu uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Kungu iela 1, Rīga, LV-1050; tālr. +371 67774800, e-pasts: fktk@fktk.lv), un pilns licencēto elektroniskās naudas iestāžu saraksts ir pieejams Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā finanšu tirgus dalībnieku reģistrā. Darbojoties šajos Noteikumos atrunātajā kārtībā, Mobilly nepiedāvā elektroniskās naudas iestādes pakalpojumus un Mobilly un Tirgotāja savstarpējās attiecības reglamentē Latvijas Republikas “ Komerclikums”. 

1.7. Noteikumi – Šie “Mobilly norēķinu pakalpojumu noteikumi Tirgotājam”, kas nosaka kārtību kā Mobilly, Tirgotāja uzdevumā kā komercaģents, sniedz Tirgotāja klientiem informāciju par Tirgotāja pārdotajiem pakalpojumiem vai precēm, nodrošina šo izmantoto pakalpojumu vai iegādāto preču uzskaiti, rēķinu sagatavošanu un Tirgotājam pienākošās maksas saņemšanu no Tirgotāja klientiem. 

1.8. Reklamācija – Klienta iesniegta sūdzība par darījumu vai maksājumu vai tā apstrīdēšana. 

1.9. Tirgotājs – Mobilly Klients, kuram atvērts elektroniskās naudas konts un kurš izmanto Mobilly piedāvātās norēķinu iespējas savas saimnieciskās darbības ietvaros. Konkrētā līguma ietvaros Tirgotājs ir persona, kura dati ir norādīti Līguma otrajā punktā. Šo Noteikumu ietvaros Tirgotājs ir principāls, kurš uzdevis Mobilly kā komercaģentam veikt Noteikumu 2.punktā norādītos pienākumus. 

1.10. Uzskaites sistēma – Mobilly izveidota pakalpojumu vai tirdzniecības uzskaites sistēma, kurā tiek veikta Tirgotāju un to klientu savstarpējo darījumu un to būtisko sastāvdaļu reģistrācija. 

2. Mobilly sniegto norēķinu pakalpojumu līguma priekšmets.

2.1. Mobilly norēķinu pakalpojumu sniegšanas līguma priekšmets ir Mobilly darbība Tirgotāja komercaģenta statusā sniedzot tam šādus turpmāk norādītos pakalpojumus:

2.1.1. Piesaistīt Klientus Tirgotājam, piedāvājot tiem Tirgotāja pakalpojumus un preces; 

2.1.2. Tirgotāja uzdevumā veikt šo klientu iegādāto preču vai pakalpojumu uzskaiti, sagatavot pārskatus un atskaites par iegādāto preču vai pakalpojumu veidu, daudzumu; detalizēts pārskatu saturs ir norādīts turpmākajos punktos; 

2.1.3. Tirgotāja vārdā un uzdevumā sagatavot rēķinus klientiem, kuri iegādājušies Tirgotāja preces un/vai pakalpojumus un saņemt Tirgotājam pienākošos naudas līdzekļus no šiem klientiem atbilstoši sagatavotajiem rēķiniem. 

2.2. Tirgotājs par šiem Mobilly sniegtajiem papildus pakalpojumiem samaksā Līguma 6.2.punktā noteikto pakalpojuma maksu. 

2.3. Mobilly sniegtā norēķinu pakalpojuma ietvaros Tirgotāja preces vai pakalpojumi tiek piedāvāti uzņēmumiem un šo uzņēmumu darbiniekiem. Norēķini par pakalpojumiem nav elektroniskās naudas maksājumi un tie netiek norādīti elektroniskās naudas konta izrakstā. 

3. Mobilly norēķinu pakalpojumu darbības teritorija.

3.1. Tirgotājs pilnvaro Mobilly veikt šajos Noteikumos norādīto komercaģenta darbību Latvijā un ārpus tās pēc Mobilly ieskatiem. 

3.2. Tādos gadījumos, ja pakalpojuma sniegšanai vai preču tirdzniecībai ārpus Latvijas teritorijas ir nepieciešami papildus līdzekļi (sūtījumu izmaksas, pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas) no Tirgotāja puses, Tirgotājs var ierobežot pakalpojuma piedāvājuma teritoriju. 

4. Mobilly tiesības un pienākumi.

4.1. Tirgotājs pilnvaro Mobilly Tirgotāja vārdā izplatīt klientiem pakalpojumus vai preces, kuras noteiktas Līguma 4.1.punktā. 

4.2. Mobilly ir tiesības Tirgotāja vārdā slēgt civiltiesiskos darījumus ar klientiem par pakalpojumu vai preču iegādi. 

4.3. Mobilly ir pienākums patstāvīgi veikt pakalpojuma sniegšanas vai preču tirdzniecības uzskaiti Mobilly Uzskaites sistēmā. 

4.4. Mobilly ne retāk kā reizi mēnesī apkopo Uzskaites sistēmā reģistrētos pakalpojumu vai preču tirdzniecības darījumus un informē par tiem Tirgotāju, sagatavojot Ieņēmumu kopsavilkumu (savstarpējās ieskaites akts) un rēķinus. Ieņēmumu kopsavilkums Tirgotājam tiek sagatavots līdz kārtējā mēneša 5. datumam par iepriekšējo mēnesi. Minimālā informācija, kas norādāma Ieņēmumu kopsavilkumā ir šāda:

4.4.1. Mobilly un Tirgotāja reģistrācijas dati un norēķinu rekvizīti; 

4.4.2. Pakalpojuma vai preces veids, ilgums, daudzums u.tml. dati; 

4.4.3. Pakalpojuma vai preces summa; 

4.4.4. Mobilly komisija (atlīdzība) par komercaģenta pienākumu pildīšanu. 

4.5. Mobilly ir tiesības ne retāk kā reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 10. datumam par iepriekšējo mēnesi Tirgotāja vārdā sagatavot Klientiem to veikto darījumu pārskatu un rēķinu par saņemtajiem pakalpojumiem vai precēm. Sagatavoto pārskatu un rēķinu Mobilly patstāvīgi iesniedz Klientam. 

4.6. Par pakalpojumiem vai precēm, kuras Klients iegādājies no Tirgotāja, izmantojot Mobilly starpniecību, Klients, pamatojoties uz sagatavotajiem rēķiniem, samaksā tieši Mobilly. Mobilly ir tiesības patstāvīgi izvēlēties norēķinu veidu un formu starp Klientu un Mobilly. 

4.7. Mobilly ir pienākums Tirgotājam pienākošos saņemtos Klientu naudas līdzekļus šajos Noteikumos noteiktajā termiņā pārskaitīt uz Tirgotāja kontu, pirms tam ieturot noteikto komercaģenta komisiju (atlīdzību). 

4.8. Tirgotājs pilnvaro Mobilly un Mobilly ir tiesības patstāvīgi organizēt debitoru parādu piedziņu no Klientiem, kuri ir nokavējuši samaksas termiņu. 

4.9. Ja Mobilly samaksā Tirgotājam Klienta vietā, tādā gadījumā visas prasījuma tiesības pret Klientu ieskaitot nokavējuma maksu, procentus un līgumsodu, ar samaksas brīdi tiek nodotas (cedētas) Mobilly. Šādā gadījumā par samaksas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad no Mobilly norēķinu konta bankā tiek norakstīti naudas līdzekļi par labu Tirgotājam. 

4.10. Tirgotāja vārdā izplatot pakalpojumus vai preces, Mobilly ir pienākums ievērot Tirgotāja intereses un veikt savus komercaģenta pienākumus ar krietna komersanta rūpību. 

4.11. Mobilly ir pienākums paziņot Tirgotājam par apstākļiem, kas ierobežo vai dara neiespējamu pakalpojumu sniegšanu vai preču izplatīšanu, veikto darījumu uzskaiti vai sagatavoto rēķinu apmaksu, ciktāl šie apstākļi ir zināmi Mobilly vai ir atkarīgi no Mobilly. Mobilly nav atbildīgs pret Klientiem, ja pakalpojuma vai preču tirdzniecības darījums netiek sniegts Tirgotāja vainas dēļ. 

4.12. Mobilly, iepriekš saskaņojot ar Tirgotāju, ir tiesības informēt Klientus un sadarbības partnerus, sniegt publisku informāciju un reklāmu par Tirgotāja pakalpojumu vai preču tirdzniecību. Mobilly ir tiesības šiem mērķiem izmantot Tirgotāja logo, preču un tirdzniecības zīmes un Tirgotāja identitātes datus (adresi, reģistrācijas datus, u.c. informāciju). Ja Mobilly un Tirgotājs vēlas vienoties par īpašiem informācijas izplatīšanas noteikumiem, Līgumslēdzēji par to noslēdz papildus vienošanos. 

4.13. Mobilly ir tiesības uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešām) stundām mēnesī, pārtraukt pakalpojuma vai preču izplatīšanu vai darījumu slēgšanu vai uzskaiti, lai veiktu Uzskaites sistēmas tehniskos uzlabojumus. Mobilly par to informē Tirgotāju vismaz 24 (divdesmit čertas) stundas iepriekš. Ārkārtas gadījumos Mobilly informē Tirgotāju, tiklīdz tas ir iespējams. 

4.14. Mobilly ir tiesības pieprasīt no Tirgotāja un Tirgotājam ir pienākums sniegt Mobilly darījumu slēgšanai nepieciešamo informāciju, ja šī informācija ir nepieciešama Klientiem pakalpojuma vai preču tirdzniecības nodrošināšanai. Informācija tiek sniegta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā. Informācija, kuru Tirgotājs sniedz tiešsaistes režīmā (on-line) tiek darīta pieejama Mobilly nekavējoties. 

4.15. Mobilly ir tiesības nodot Tirgotājam Klientu sūdzības par pakalpojuma vai preču iegādes darījumiem, šo darījumu spēkā esamību, pārbaudes kārtību u.tml. un Tirgotājs patstāvīgi izskata un risina Klientu sūdzības. Mobilly ir pienākums sadarboties ar Tirgotāju sūdzību izskatīšanā un sniegt Tirgotājam nepieciešamo informāciju par pakalpojuma vai preču iegādi, uzskaiti vai norēķiniem par tām. 

4.16. Mobilly ir tiesības izskatīt Klienta pieteikto Reklamāciju un atgriezt Klientam samaksātos līdzekļus, ja: (i) Mobilly vai Tirgotājs nevar pierādīt, ka Klients ir saņēmis pakalpojumu vai preci; (ii) Tirgotājs nenodrošina pakalpojuma vai preces atbilstību; (iii) Klients izmanto normatīvajos aktos paredzētās atteikuma tiesības, tajā skaitā no distances līguma izrietošās atteikuma tiesības. 

5. Tirgotāja tiesības un pienākumi.

5.1. Tirgotājam ir pienākums sniegt pakalpojumu klientam vai nodot tam iegādāto preci saskaņā ar darījumu, kura noslēgšanā ir piedalījies Mobilly. Tirgotājs nav tiesīgs vienpusēji atkāpties no darījuma. 

5.2. Tirgotājam ir pienākums nekavējoties paziņot Mobilly par sava PVN (pievienotās vērtības nodokļa) maksātāja reģistrācijas statusa izmaiņām. 

5.3. Tirgotājam ir pienākums nekavējoties paziņot Mobilly par atteikšanos sniegt pakalpojumu vai pārdot preci Klientam, ja darījums ir ticis noslēgts ar Mobilly starpniecību. 

5.4. Tirgotājam ir tiesības apstrīdēt Ieņēmumu kopsavilkuma darījumu/(-us) 5 (piecu) darba dienu laikā no pārskata sagatavošanas brīža, iesniedzot rakstisku pretenziju. 

5.5. Tirgotājam ir pienākums nodot Mobilly pakalpojuma vai preču pārdošanai nepieciešamo informāciju un dokumentus (darījumu noteikumus, cenrāžus, reklāmas materiālus, u.c.), ja to pieprasa Mobilly vai tas ir nepieciešams pēc darījuma būtības. 

5.6. Tirgotājam ir pienākums samaksāt Cenrādī noteikto atlīdzību Mobilly par komercaģenta pienākumu pildīšanu. 

5.7. Tirgotājam ir tiesības savā darbības vai tirdzniecības vietā (vai vietā, kurā Tirgotāja pārstāvji vai aģenti piedāvā Tirgotāja preces vai pakalpojumus) sniegt publisku informāciju un reklāmu par iespēju iegādāties pakalpojumus vai preces, izmantojot Mobilly pakalpojumus. Tirgotājam ir tiesības šiem mērķiem izmantot Mobilly logo, preču un tirdzniecības zīmes un Mobilly identitātes datus (adresi, reģistrācijas datus, u.c. informāciju), iepriekš saskaņojot to ar Mobilly. Ja Mobilly un Tirgotājs vēlas vienoties par īpašiem informācijas izplatīšanas noteikumiem, Līgumslēdzēji par to noslēdz papildus vienošanos. 

5.8. Tirgotājam ir pienākums izskatīt un risināt Klientu sūdzības par pakalpojuma vai preču iegādes darījumiem. Tirgotājam ir tiesības saņemt no Mobilly nepieciešamo informāciju par pakalpojumu vai preču iegādi, uzskaiti un norēķiniem par tiem. 

5.9. Tirgotājam ir tiesības nodot Mobilly izskatīšanai un risināšanai Klientu sūdzības par Mobilly elektroniskās naudas norēķiniem, ja sūdzības būtība ir norēķini ar Mobilly elektronisko naudu. 

6. Informācija ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

6.1. Ja Tirgotājs sniedz ēdināšanas pakalpojumus citu uzņēmumu darbiniekiem, izmantojot Mobilly pakalpojumus, šādiem darījumiem, kā darba devēja apmaksātiem darbinieku ēdināšanas pakalpojumiem, saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta 15.daļā noteikto, uzņēmumi var nepiemērot algas nodokļus, pamatojoties uz Mobilly personificēto darījumu uzskaiti. Šajā punktā minēto nodokļu atvieglojumu Klients piemēro patstāvīgi. 

7. Samaksa un norēķinu kārtība.

7.1. Tirgotājs maksā Mobilly atlīdzību atbilstoši Cenrādim. Norēķinu pakalpojuma Cenrādis un citas maksas par Mobilly pakalpojumiem, ja Tirgotājs un Mobilly ir vienojušies par tām, tiek noteiktsas Līguma 6.punktā. 

7.2. Mobilly sagatavotajā Ieņēmumu kopsavilkumā Tirgotājam tiek norādīti Klientu darījumi par iepriekšējo mēnesi (no iepriekšējā mēneša pirmā datuma plkst. 0.00, līdz mēneša pēdējam datumam plkst. 23.59) un to maksa. Ieņēmumu kopsavilkumā tiek norādīta iepriekšējā mēnesī saņemto Reklamāciju kopsumma, kā arī aprēķinātā Mobilly atlīdzība atbilstoši Cenrādim. 

7.3. Ieņēmumu kopsavilkumā norādīto kopsummu, no tās atņemot Reklamāciju summu un aprēķināto Mobilly atlīdzību, Mobilly pārskaita uz Tirgotāja norēķinu kontu līdz kārtējā mēneša 15. datumam. 

8. Autortiesības un blakustiesības.

8.1. Autortiesības uz Mobilly Uzskaites sistēmu un tajā izmantotajām datorprogrammām pieder Mobilly. 

8.2. Tirgotājam var tikt nodotas tiesības izmantot Mobilly Uzskaites sistēmu un/vai programmnodrošinājumu tikai šajā Līgumā noteiktajiem mērķiem. Pēc Līguma izbeigšanas Tirgotājam nav tiesības izmantot Uzskaites sistēmu vai kādu tās daļu vai sistēmā izmantotās datorprogrammas. Tirgotājam ir pienākums pēc Līguma izbeigšanas izdzēst visas ar Uzskaites sistēmu saistītās datorprogrammas, kuras atrodas Tirgotāja datoros vai citās informācijas sistēmās. 

8.3. Tirgotājam nav tiesību veikt jebkāda veida izmaiņas Uzskaites sistēmā, tās programmnodrošinājumā, kā arī nav tiesības kopēt, pavairot, nodot trešajām personām vai citādi izplatīt Uzskaites sistēmu vai tās programmnodrošinājumu bez Mobilly rakstiskas piekrišanas. 

8.4. Tirgotājam vai ar to saistītajām personām Līguma darbības laikā un piecus gadus pēc tā izbeigšanas nav tiesības izveidot līdzīgu Uzskaites sistēmu un tās programmnodrošinājumu vai izmantot Mobilly izmantotos patentus vai zinātību (know-how) bez Mobilly rakstiskas piekrišanas vai licences līguma. 

8.5. Līgumslēdzēji patstāvīgi ir atbildīgi par sava programmnodrošinājuma vai citu datorprogrammu licenzēšanu, atbilstoši to izstrādātāju prasībām. 

9. Mārketings un reklāma.

9.1. Mobilly, iepriekš saskaņojot ar Tirgotāju, ir tiesīgs izvietot reklāmas, informāciju vai informatīvos materiālus par iespējām veikt Tirgotāja preču vai pakalpojumu iegādi izmantojot Mobilly starpniecību. Ja minētās informācijas sniegšanai ir nepieciešams izmantot Tirgotāja logo, preču zīmes vai citus reģistrētus atpazīšanas elementus, to izmantošanu Mobilly saskaņo ar Tirgotāju. Ja Tirgotājs vēlas ierobežot vai noteikt īpašu kārtību logo, preču zīmes vai citu reģistrētu atpazīšanas elementu publicēšanai, Mobilly un Tirgotājs par to noslēdz papildus vienošanos. 

9.2. Tirgotājs apņemas informēt esošos un potenciālos klientus un darījumu partnerus par iespēju iegādāties Tirgotāja pakalpojumus vai preces ar Mobilly starpniecību, izvietojot informāciju pakalpojuma sniegšanas vai preces tirdzniecības/piegādes vietā. Gadījumā, ja sniedzot reklāmu vai informāciju, tajā skaitā, izvietojot informāciju sociālajos tīklos, tiek izmantots Mobilly logo vai preču zīme, vai citi reģistrētie atpazīšanas elementi, to izmantošana iepriekš ir saskaņojama ar Mobilly. Mobilly ir tiesīgs noteikt īpašu logo, preču zīmes vai citu reģistrētu atpazīšanas elementu izmantošanu, noslēdzot papildus vienošanos. 

9.3. Mobilly un Tirgotājam ir tiesības pieprasīt pārtraukt informācijas izvietošanu vai sniegšanu, ja tā maldina esošos vai potenciālos klientus vai rada nepareizu priekšstatu par pakalpojuma būtību, vai aizskar otra Līgumslēdzēja tiesības vai reputāciju. 

9.4. Līgumslēdzēji apņemas izmantot otra līgumslēdzēja logo un citus datus tikai šā Līguma ietvaros un nodrošināt, ka logo un citu dati netiek izmantoti aizskarošā, prettiesiskā vai kompromitējošā veidā. 

9.5. Katrs no Līgumslēdzējiem ir patstāvīgi atbildīgs par saviem marketinga un reklāmas izdevumiem. 

10. Konfidencialitāte.

10.1. Līgumslēdzēji apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējās rakstiskas saskaņošanas nenodot trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šā Līguma izpildi saistītos dokumentus, to saturu; neizpaust informāciju, ka satur tehnisku, komerciālu un jebkādu cita rakstura informāciju par otra Līgumslēdzēja darbību vai šā Līguma saturu, kā arī jebkuru citu informāciju, kas kļuvusi tiem pieejam Līguma izpildes gaitā vai kas var tikt uzskatīta par komercnoslēpumu, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. 

10.2. Mobilly ir tiesīgs sniegt informāciju un dokumentus, kas saistīti ar Klientiem un šā Līguma izpildi, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pēc tās pieprasījuma. 

10.3. Klientu datus, kurus Tirgotājam šā Līguma ietvaros tam nodod vai uzrāda Mobilly, Tirgotājam nav tiesības nodot tālāk saistītajām personām vai trešajām personām vai izmantot un lietot jebkādā citādā veidā, izņemot tikai iekšējai sniegto pakalpojumu vai pārdoto preču uzskaitei. Ja uzskaiti Tirgotājam nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs, datu nodošanai Tirgotāja ārpakalpojuma sniedzējam ir jāsaņem Mobilly rakstiska piekrišana. Klientu datu konfidencialitātes noteikumi attiecas uz jebkuru informāciju, kas ir saistīta ar Klientu. 

10.4. Līgumslēdzēji ir savstarpēji mantiski atbildīgi un atlīdzina tiešos zaudējumus, kas radušies otram Līgumslēdzējam konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu dēļ, kā arī apliecina, ka ir iepazīstināti ar administratīvo vai kriminālatbildību par nepamatotu Klientu datu izpaušanu. 

10.5. Konfidencialitātes noteikumi ir spēkā neierobežotu laiku arī pēc šā Līguma izbeigšanas. 

11. Spēkā stāšanās un spēkā esamība.

11.1. Šie Noteikumi stājas spēkā vienlaicīgi ar Līguma noteikumiem, kas reglamentē elektroniskās naudas konta darbību. 

11.2. Šo Noteikumi spēkā esamības termiņš nav ierobežots, izņemot turpmāk norādītos gadījumus:

11.2.1. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija aizliedz elektroniskās naudas iestādēm sniegt pakalpojumus, kas nav saistīti ar elektroniskās naudas iestādes vai maksājumu iestādes pakalpojumiem; 

11.2.2. Ja normatīvajos aktos tiek veikti grozījumi, kas elektroniskās naudas iestādēm sniegt pakalpojumus, kas nav saistīti ar elektroniskās naudas iestādes vai maksājumu iestādes pakalpojumiem; 

11.2.3. Ja Mobilly sniegto norēķinu pakalpojumu būtība Tirgotājam vairāk neatbilst “Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma” trešajā pantā noteiktajiem izņēmumiem. 

11.2.4. Gadījumā, ja iestājās kāds no 11.2.11-11.2.3.punktos minētajiem gadījumiem, vienlaicīgi zaudē spēku Līguma” 5.sadaļa. Mobilly 3 (trīs) darba dienu laikā par to paziņo Tirgotājiem, publicējot šo informāciju savā tīmekļa vietnē www.mobilly.lv un nosūtot paziņojumu elektroniski uz Tirgotāja elektronisko pastu, kas ir norādīts Līguma otrajā punktā. 

11.3. Noteikumu darbība tiek izbeigta, ja tiek izbeigts Līgums par elektroniskās naudas konta atvēršanu un norēķinu pakalpojumu izmantošanu. 

11.4. Katrs no Līgumslēdzējiem ir tiesīgs uzteikt šo Noteikumu darbību paziņojot to otrai pusei rakstiski vismaz 60 (sešdesmit) dienas iepriekš. Šo Noteikumu darbības izbeigšana neietekmē Mobilly un Tirgotāja savstarpējā Līguma par elektroniskās naudas konta atvēršanu un apkalpošanu spēkā esamību. 

11.5. Līdz šo Noteikumu izbeigšanās brīdim Līgumslēdzējiem ir pienākums savstarpēji norēķināties. Mobilly ir jāpārskaita Tirgotāja naudas līdzekļi, bet Tirgotājam ir jāsamaksā Mobilly komisija (atlīdzība). Mobilly ir tiesīgs izmantot aizturējuma tiesības un Tirgotāja saistību apmērā nepārskaitīt tam naudas līdzekļus, iekams tirgotājs nav norēķinājies ar Mobilly par komercaģenta pakalpojumiem un veicis ar tiem saistīto izdevumu atlīdzināšanu. 

11.6. Līgums var tikt izbeigts nekavējoties:

11.6.1. Noteikumu 11.2. punkta apakšpunktos norādītajos gadījumos; 

11.6.2. ja Mobilly ir saņēmis valsts pārvaldes iestāžu rīkojumu par aizliegumu sadarboties ar Tirgotāju pakalpojumu un preču izplatīšanā; 

11.6.3. ja Tirgotāja vai tā pārstāvju dēļ preces piegāde vai pakalpojuma sniegšana netiek nodrošināta laika periodā, kas parasti nepieciešams preces piegādei vai pakalpojuma sniegšanai, vai vairāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no darījuma dienas; 

11.6.4. ja Mobilly vairāk kā 45 (četrdesmit piecas) dienas kavē Noteikumu 7.3.punktā noteikto termiņu par Tirgotāja līdzekļu pārskaitīšanu; 

11.6.5. ja Mobilly ir pārtraucis Uzskaites sistēmas darbību un to neatjauno ilgāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no Uzskaites sistēmas darbības pārtraukuma; 

11.6.6. ja Tirgotājs nesniedz pakalpojumu vai preču tirdzniecībai nepieciešamo būtisko informāciju un neatjauno šās informācijas sniegšanu ilgāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no pārtraukuma brīža. 

11.7. Izbeidzot Līgumu, tiek pārtraukta pieeja Uzskaites sistēmai, iekārtām un tās programmnodrošinājumam. 

12. Datu aizsardzība.

12.1. Mobilly apstrādā un uzglabā tos darījumu datus, kas nepieciešami šā Līguma un normatīvo aktu prasību izpildei. 

12.2. Personas datu apstrāde, izpildot „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma”, “ Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma” un „Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma” prasības, tiek veikta sabiedrības interesēs un tās apstrādes pienākums ir noteikts minētajos likumos. Mobilly glabā un apstrādā personas datus tikai minētajos likumos noteiktajiem mērķiem. 

12.3. Mobilly veic nepieciešamos un vajadzīgos pasākumus, lai datu apmaiņa starp Mobilly un Tirgotāja ierīcēm un iekārtām būtu droša un aizsargāta. 

12.4. Visi dati, kurus Mobilly iegūst pakalpojumu sniegšanas ietvaros, tiek glabāti tiesību aktos noteiktajos termiņos, nodrošinot to konfidencialitāti. Mobilly izsniedz tā rīcībā esošos datus citām personām tika likumā noteiktajā kārtībā un apjomā kādu to nosaka likums. 

12.5. Mobilly ir tiesības veikt Tirgotāja un Klientu datu apstrādi šā Līguma un normatīvo aktu prasību izpildei. Tirgotāja rīcībā esošie Mobilly Klientu vai darījumu dati nevar tikt izmantoti jebkādā formā, izņemot iekšējai preču vai pakalpojumu tirdzniecības uzskaitei. 

12.6. Datu apstrādes principi, kā arī Mobilly kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem , ir noteikta Mobilly Privātuma politikā tīmekļa vietnē www.mobilly.lv. 

13. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izskatīšanas kārtība

13.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līgumslēdzēji rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, īpaši „Komerclikuma” un “Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma” normām. 

13.2. Jebkuras pretenzijas un prasības attiecībā uz principāla un komercaģenta savstarpējo sadarbību šā Līguma izpildes laikā Līgumslēdzēji risina sarunu ceļā. Ja Līgumslēdzējiem neizdodas panākt savstarpēji pieņemamu risinājumu, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

14. Atbildība

14.1. Mobilly nav atbildīgs par Tirgotāja rīcību, ja tas ir atteicies sniegt pakalpojumu vai pārdot preci Klientam. Visas pretenzijas, kuras šādos gadījumos var rasties Klientiem vai trešajām personām un kuras šajā sakarā tiek iesniegtas Mobilly, Mobilly nodod risināšanai Tirgotājam. 

14.2. Tirgotāja pienākums ir izskatīt šīs pretenzijas un 30 (trīsdesmit) dienu laikā sniegt atbildi pēc būtības. Mobilly ir tiesības saņemt informāciju par pretenzijas izskatīšanas gaitu un sagatavotajām atbildēm. 

14.3. Mobilly ir atbildīgs par neveiksmīgu pakalpojuma vai preces pārdošanu tikai tādā gadījumā, ja pakalpojuma vai preces pārdošanas darījums nav bijis iespējams Mobilly vainas dēļ. Mobilly atbildība šajā gadījumā tiek ierobežota ar tieši pierādāmiem zaudējumiem, kas radušies Tirgotājam Mobilly vainas dēļ. 

14.4. Mobilly ir atbildīgs par pareizu darījumu uzskaiti Tirgotāja Uzskaites kontā. 

14.5. Tirgotājs ir atbildīgs par naudas līdzekļu atmaksu Klientam, ja Klienta iesniegtā Reklamācija ir pareiza un Tirgotājs nevar pierādīt pakalpojuma vai preces pārdošanu. Šis noteikums ir spēkā vismaz 1 (vienu) gadu no darījuma brīža, tajā skaitā arī gadījumā, ja Līgums šī gada laikā ir izbeigts. 

14.6. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par iespējamajiem zaudējumiem, ja Tirgotājs pakalpojumu sniedz vai pārdod preci, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus un to izmantošana nav bijusi iespējama sakaru pārtraukuma vai neesamības dēļ, vai citu, no Līgumslēdzējiem neatkarīgu, iemeslu dēļ. 

14.7. Mobilly nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Tirgotājam, ja Tirgotājam piešķirtajām Mobilly informācijas sistēmām vai to pieejai Tirgotāja nolaidības vai neuzmanības dēļ ir piekļuvušas nepiederošas trešās personas. 

15. Nepārvarama vara

15.1. Neviens no Līgumslēdzējiem nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas vai tamlīdzīgu apstākļu rezultātā vai Mobilly darbības neparedzētas pārtraukšanas gadījumā. 

15.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti valsts varas iestāžu lēmumi vai pasākumi, karadarbība vai terora akti, sacelšanās vai nemieri; pasta darbības, automātiskās datu apstrādes, datu pārraides un citu elektronisko komunikācijas līdzekļu darbības vai elektroapgādes padeves pārtraukumi, kurus Mobilly nevar ietekmēt vai kontrolēt; automātiskās datu apstrādes kļūdas vai Mobilly sniegto pakalpojumu pārtraukums vai aizkavēšanās ugunsgrēka vai citu stihisku nelaimju dēļ; industriālas darbības, piemēram, streiki, lokauti, pandēmijas, boikoti un blokādes, neatkarīgi no tā, vai Līgumslēdzēji tajos piedalās. 

15.3. Nepārvarama vara vai jebkurš no iepriekš minētajiem apstākļiem dod tiesības Mobilly līdz turpmākam paziņojumam pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu Tirgotājam un klientiem, kā arī Tirgotājam dod tiesības pārtraukt pakalpojumu vai preču tirdzniecību klientiem. 

15.4. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos ikviena no Pusēm paziņo otrai Pusei, tiklīdz tas ir iespējams. 

15.5. Ja Līgumslēdzēji konstatē, ka nepārvaramas varas apstākļi ieilgs vairāk kā 30 (trīsdemit) dienas, tie vienojas par alternatīvu Līguma izpildi vai par tā izbeigšanu. 

16. Citi noteikumi

16.1. Līgumslēdzējiem ir tiesības nodot šajos Noteikumos noteiktās saistības vai tiesības trešajai personai, pirms saistību vai tiesību nodošanas to saskaņojot ar otru Līgumslēdzēju. 

16.2. Katram Līgumslēdzējam ir pienākums nekavējoties paziņot otram Līgumslēdzējam par izmaiņām Līguma 1.daļā norādītajos adrešu, sakaru līdzekļu un norēķinu rekvizītos un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt šo Noteikumu pienācīgu izpildi. 

16.3. Līgumslēdzēji patstāvīgi aprēķina un veic nodokļu, tajā skaitā pievienotās vērtības nodokļa samaksu. 

16.4. Mobilly ir tiesīgs veikt izmaiņas Līgumā, tajā skaitā šajos Noteikumos, par to ne mazāk kā 2 (divus) mēnešus iepriekš paziņojot savā tīmekļa vietnē www.mobilly.lv un publicējot attiecīgā dokumenta jauno redakciju. Gadījumā, ja Tirgotājs nepiekrīt Mobilly ierosinātajiem grozījumiem, tam ir tiesības šo 2 (divu) mēnešu laikā uzteikt šos Noteikumus, ievērojot 11.nodaļā “Spēkā stāšanās un spēkā esamība” noteiktos termiņus. Ja Tirgotājs šo 2 (divu) mēnešu laikā nepaziņo par savu vēlmi uzteikt Līgumu, publicētie grozījumi tiek uzskatīti par akceptētiem un tie turpmāk regulē Līgumslēdzēju savstarpējās attiecības. 

16.5. Līguma izmaiņas ir noformējamas rakstveidā kā Līguma grozījumi un stājas spēkā, tiklīdz tos ir parakstījuši Līgumslēdzēji. 

16.6. Visi grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas. 

Mobilly norēķinu pakalpojumu noteikumi Tirgotājam 
Publicēti Mobilly tīmekļa vietnē:  2020.gada 7.augustā 
Spēkā ar:  2020.gada 10.augustu 
Spēkā līdz:  Aktuālā versija 
Lejupielādēt dokumentu