Условия договора услуг Мobilly (для предприятий) | Mobilly

Условия договора услуг Мobilly (для предприятий)

Versija 3       Apstiprināts: 04.09.2018.       Spēkā ar: 2018.gada 1.oktobri

 

1. Līguma termini un definīcijas

1.1. Mobilly– Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mobilly”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003654405, kura darbojas kā elektroniskās naudas iestāde ar preču zīmi „Mobilly”.

1.2. Tirgotājs– komersants, kurš pārdod preces vai sniedz pakalpojumus un ar Mobilly starpniecību saņem naudas līdzekļus par pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem.

1.3. Līgums– kopā Mobilly pakalpojumu līguma veidlapa un šie Mobilly pakalpojumu līguma noteikumi (vai to spēkā esošie grozījumi vai jauna redakcija).

1.4. Noteikumi– Mobilly pakalpojumu līguma noteikumi.

1.5. Klients– persona, kura ir noslēgusi Līgumu ar Mobilly un kuras dati ir norādīti Līguma veidlapas 2. punktā.

1.6. Uzskaites konts– Klientam atvērts konts Mobilly sistēmā, kurā tiek veikta Klienta darījumu uzskaite, iegādājoties Tirgotāja preces vai pakalpojumus.

1.7. Lietotājs– Klienta Uzskaites kontam piesaistītais mobilā tālruņa numurs, kurš tiek izmantots darījumu veikšanai. Klients pilnvaro Lietotāju slēgt darījumus ar Tirgotājiem Klienta vārdā. Lietotāju sarakstu Klients iesniedz Mobilly rakstveidā.

1.8. Mobilly sistēma– sistēma, kuru uztur Mobilly un kurā tiek reģistrēti Klientu, Tirgotāju un Mobilly savstarpējie darījumi.

1.9. Puse, Puses– Mobilly un Klients kopā vai katrs no tiem atsevišķi.

1.10. PVN– pievienotās vērtības nodoklis.

1.11. Mobilly Automatic– Mobilly stāvvietu tips, kurā samaksa tiek uzsākta automātiski, kamerām nolasot auto numuru zīmes. Šāda tipa stāvvietu apmaksa tiek ieslēgta, individuāliem Lietotājiem pievienojot konkrētu auto numuru samaksai pie Uzskaites konta.

 

2. Līguma priekšmets

2.1. Šā Līguma priekšmets ir norādīts Līguma veidlapas trešajā punktā un tā apakšpunktos.

 

3. Uzskaites konta atvēršana

3.1. Uzskaites konts Mobilly sistēmā tiek atvērts vienas darba dienas laikā pēc šī Līguma spēkā stāšanās. Atvērtais Uzskaites konts netiek uzskatīts par norēķinu kontu vai cita veida (kredīta, depozīta u.c.) kontu un šajā kontā reģistrētie ieraksti kalpo tikai par nepieciešamo un pietiekamo pierādījumu Klienta un Tirgotāja savstarpējiem darījumiem.

3.2. Pirms konta atvēršanas Mobilly ir tiesīgs pieprasīt un Klientam ir pienākums sniegt ziņas un dokumentus, kurus Mobilly kā finanšu iestādei jāiegūst atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.3. Gadījumā, ja Mobilly izvēlas iespēju iegūt Klienta identitātes noskaidrošanai un izpētei nepieciešamos datus no trešajām pusēm (Komercreģistrs, Lursoft datu bāze, Valsts ieņēmumu dienests, Creditreform u.c. pakalpojumu sniedzēji), Klients apliecina, ka viņam nav iebildumu Mobilly nepieciešamo datu iegūšanai un to apstrādei. Mobilly veic datu apstrādi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

3.4. Katra no Pusēm, cik tas saprātīgi iespējams, apņemas informēt tās personas, kuras personas dati (piemēram, kuras norādītas kā kontaktpersonas, pārstāvis u.c.) tiek nodoti otrai Pusei, par to, ka tās personas dati ir tikuši apstrādi šādam nolūkam, kā arī informē par otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķi kādiem nodotie dati varētu tikt izmantoti, t.i. šā Līguma saistību izpildei, kā arī par iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildus informāciju vai realizētu savas, kā datu subjekta, tiesības. Papildus Mobilly norāda, ka Klienta kontaktpersonas un citas personas, kuras dati tikuši nodoti Mobilly, var iepazīties ar Mobilly “Privātuma politiku” Mobilly interneta vietnē www.mobilly.lv.

3.5. Pēc Līguma noslēgšanas, Klients (kontaktpersona), saņemot Uzskaites konta pieejas datus, ienāk Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) un pašrocīgi pievieno pilnvarotos Lietotājus, ievadot nepieciešamos datus. Klienta pilnvarotie Lietotāji tiek reģistrēti kā Uzskaites konta izmantotāji, un Klients uzņemas atbildību par Lietotāju veiktajiem darījumiem. Klients ir atbildīgs par ievadītā Lietotāju saraksta pareizību.

3.6. Tiklīdz ir atvērts Uzskaites konts, Klients (tā Lietotāji) ir tiesīgs slēgt darījumus ar Tirgotājiem, ievērojot Līguma noteikumus un īpašos Mobilly vai Tirgotāja preču vai pakalpojumu noteikumus.

 

4. Uzskaites konta izmantošanas noteikumi

4.1. Uzskaites kontam piesaistīto Lietotāju skaits netiek ierobežots un tikai Klienta kompetencē ir tiesības noteikt Lietotāju skaitu. Mobilly var ierobežot piešķirtos limitus Klientam un/vai Lietotājiem, atkarībā no Klienta kredītriska un maksātspējas novērtējuma.

4.2. Mobilly piešķir Klientam ikmēneša limitu, kura ietvaros Klients un Lietotāji var veikt darījumus un iegādāties Tirgotāju preces vai pakalpojumus. Limits, kuru Mobilly piešķir vienam Lietotājam tiek noteikts šī Līguma veidlapas 4.2. punktā. Klientam piešķirtais kopējais limits ir visiem Lietotājiem piešķirto limitu summa un tas tiek automātiski atjaunots pēc kārtējā rēķina apmaksas. Mobilly ir tiesīgs noteikt Klienta maksimālo limitu, kuru sasniedzot Klienta darījumi var tikt ierobežoti.

4.3. Līguma darbības laikā Mobilly ir tiesības mainīt piešķirto limitu, atkarībā no Klienta kredītriska, maksātspējas vai reputācijas novērtējuma. Ja Mobilly maina limitu Klientam individuāli, par to tiek paziņots klientam vismaz 24 stundas iepriekš. Ja Mobilly maina limitus visiem Klientiem, par to tiek paziņots, izvietojot ziņojumu Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv).

4.4. Gadījumos, ja Klients samazina Uzskaites kontam piesaistīto Lietotāju skaitu, automātiski samazinās kopējais Klienta limits. Gadījumos, ja Klients palielina Lietotāju skaitu, kopējais Klienta limits var tikt palielināts. Ja Klienta Lietotāju skaits palielinās, Mobilly ir tiesīgs atkārtoti izvērtēt Klienta kredītspēju un mainīt Lietotājiem iepriekš noteiktos limitus vai mainīt Klienta maksimālo limitu.

4.5. Mobilly var palielināt Klienta limitu un/vai Uzskaites kontam piesaistīto Lietotāju limitu, pamatojoties uz Klienta rakstisku pieprasījumu un pēc Klienta kredītriska, maksātspējas vai reputācijas novērtējuma. Ārkārtējos gadījumos Mobilly var palielināt Klienta limitu un/vai Uzskaites kontam piesaistīto Lietotāju limitu arī telefoniski. Šādā gadījumā pieprasīt limita izmaiņas telefoniski var tikai tā persona, kura ir norādīta kā kontaktpersona Līguma veidlapas 2.punktā, nosaucot savus datus Mobilly darbiniekam un/vai Klienta paraksttiesīgā persona. Pēc limita izmaiņām, kuras tika veiktas telefoniski, Klientam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt Mobilly arī rakstisko pieprasījumu, pretējā gadījumā Mobilly ir tiesības atcelt limita izmaiņas.

4.6. Gadījumos, ja Klients vai Lietotājs ir izmantojis visu piešķirto limitu, Mobilly konts sistēmā tiek automātiski bloķēts un darījumu veikšana tiek apturēta. Mobilly nav pienākums uzraudzīt Uzskaites konta stāvokli, brīdināt Klientu vai Lietotāju par limita izmantošanu vai atslēgt Klientu vai Lietotāju no Mobilly sistēmas. Mobilly pēc saviem ieskatiem var informēt Klientu vai Lietotāju par piešķirtā limita izmantošanu vai tā izbeigšanos.

4.7. Klients pats ir atbildīgs par Lietotāju tēriņiem un kopējā Klientam piešķirtā limita izmantošanu. Mobilly neveic atsevišķa Lietotāja limitu izmantošanas uzraudzību vai limitu pārdali starp Lietotājiem. Lietotājiem ir pienākums patstāvīgi vienoties par līdzekļu tēriņiem Klientam piešķirtā kopējā limita ietvaros.

4.8. Klientam ir tiesības samaksāt Mobilly priekšapmaksu, un šādā gadījumā Klienta kopējais limits tiek palielināts par saņemtās priekšapmaksas summu. Tiklīdz Klients ir iztērējis priekšapmaksas summu, Klientam tiek atjaunots tam piešķirtais limits.

4.9. Atverot Uzskaites kontu, Klienta Lietotājiem automātiski tiek atvērti personīgie Mobilly elektroniskās naudas konti un Lietotāji Tirgotāja preču vai pakalpojumu apmaksai var izmantot arī personīgos līdzekļus, kas atrodas Mobilly elektroniskās naudas kontā. Šādā gadījumā Lietotāji paši ir atbildīgi pret Mobilly un pret Klientu par pareizu komandu nosūtīšanu un pareizu kontu izmantošanu, kā arī par Mobilly Elektroniskās naudas konta atvēršanas un izmantošanas līguma noteikumu ievērošanu. Klientam ir pienākums informēt Lietotājus par pareizu Uzskaites konta lietošanas kārtību un Klients un Lietotājs ir solidāri atbildīgi par Uzskaites konta lietošanu.

 

5. Pieejas dati un to glabāšana un izmantošana

5.1. Tiklīdz tiek atvērts Uzskaites konts, Mobilly sagatavo Klientam pieejas datus Mobilly sistēmas administrācijas funkcijām: administratora lietotāja vārdu un pieejas paroli. Šos datus Mobilly nosūta Klienta kontaktpersonai, kura norādīta Līguma veidlapas 2.punktā. Pieejas datus Klients izmanto Mobilly tīmekļa vietnē (mobilly.lv). Pēc pirmās izmantošanas reizes Klientam ir pienākums mainīt Mobilly piešķirto paroli.

5.2. Klienta Lietotāji var iegūt pieeju Mobilly sistēmā reģistrētajiem darījumu datiem. Reģistrācijas kārtība Lietotājiem ir noteikta Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv). Lietotāji ar saviem pieejas datiem Mobilly sistēmā var iepazīties ar saviem veiktajiem darījumiem un pirkt pakalpojumus vai preces Klientam noteiktā kopējā limita ietvaros, ievērojot Klienta administratora noteiktos ierobežojumus.

5.3. Lietotāja nosūtīta īsziņa, mobilajā lietotnē nosūtītā komanda vai ar paroli autorizēts pieprasījums, kas satur norādes par darījumu, ir pielīdzināma Klienta brīvi izteiktai, nepārprotamai un tiešai gribai veikt attiecīgas darbības Uzskaites kontā un tiek uzskatīta par Klientam saistošu.

5.4. Klients ir atbildīgs par saņemto pieejas datu drošu glabāšanu. Ja Klients ir nodevis pieejas datus Mobilly sistēmai trešajām personām, par to rakstiski informējot Mobilly, šīs personas tiek uzskatītas par Klienta pilnvarotajiem pārstāvjiem un ir tiesīgas Klienta vārdā administrēt Lietotājus vai slēgt darījumus.

5.5. Veicot darījumus ar reģistrēto Lietotāja tālruni, izmantojot mobilo lietotni vai izmantojot Mobilly tīmekļa vietni (www.mobilly.lv ) Klients:

5.5.1. apliecina savu identitāti;

5.5.2. apliecina, ka Uzskaites kontam Mobilly sistēmā ir piekļuvis Klienta pilnvarots pārstāvis;

5.5.3. piekrīt, ka Mobilly sistēmas pieprasīto pieejas datu ievadīšana ir pielīdzināma klienta pilnvarotā pārstāvja parakstam;

5.5.4. piekrīt, ka visi turpmāk veikti darījumi, iesniegtie rīkojumi, iesniegumi, līgumi, un citi dokumenti un darbības, tiek uzskatītas par Klientam saistošām.

5.6. Klients apņemas rūpīgi glabāt un aizsargāt no izpaušanas Klienta pieejas paroli. Klientam ir jāpieliek visas pūles, lai novērstu nesankcionētu pieejas paroles, kā arī Lietotāja mobilā tālruņa vai tā SIM kartes nonākšanu trešo personu rīcībā, kā rezultātā šīm trešajām personām būtu iespējams veikt nesankcionētus darījumus vai izmantot Uzskaites kontu.

5.7. Klients apņemas nekavējoties ziņot Mobilly, ja trešajām personām ir kļuvusi pieejama Klienta pieejas parole, mobilais tālrunis vai tā SIM karte, kā rezultātā varētu tikt veiktas nesankcionētas darbības ar Uzskaites kontu. Klients pats veic visas nepieciešamās darbības, lai nomainītu Klienta pieejas paroli Mobilly mājas lapā (mobilly.lv) vai sazinoties ar Mobilly. Paziņojumi iesniedzami pa tālruni 1859 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00 un sestdienās no 9.00 līdz 17.00.

5.8. Klients uzņemas atbildību par jebkuriem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kuras veiktas līdz brīdim, iekams Mobilly ir brīdināts par Līguma iepriekšējā punktā minētajiem gadījumiem, un laika posmā, kurš Mobilly ir bijis nepieciešams, lai bloķētu pieeju Uzskaites kontam vai bloķētu konkrētu Lietotāju.

5.9. Klients piekrīt tam, ka pieejas paroles, mobilā tālruņa, tā SIM kartes nozaudēšanas vai paviršas to glabāšanas gadījumā, Mobilly neatbild par nekādām no tā izrietošajām sekām un iespējamajiem zaudējumiem.

 

6. Tirgotāju sniegto pakalpojumu un preču apraksts

6.1. Klientam un ikvienam Lietotājam, kurš izmanto Uzskaites kontu, PIRMS preču vai pakalpojumu iegādes ir pienākums iepazīties ar Tirgotāja noteikumiem preču vai pakalpojumu iegādei un saņemšanai, kas var būt publicēti preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā vai Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv), kā arī ar Mobilly noteikumiem un prasībām, kuras tiek norādītas Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) sadaļā „Līgumi un Noteikumi”.

6.2. Klienta vai Lietotāja nosūtītā īsziņa, mobilās lietotnes komanda vai tīmekļa vietnē dotais rīkojums Tirgotāja preču vai pakalpojumu iegādei tiek uzskatīts par apstiprinājumu, ka Klients un Lietotājs ir iepazinies ar Tirgotāja vai Mobilly noteikumiem preču vai pakalpojumu iegādei un saņemšanai un pilnībā tiem piekrīt. Ar komandas nosūtīšanas brīdi tiek uzskatīts, ka starp Klientu un Tirgotāju ir noslēgts līgums preču iegādei vai pakalpojumu saņemšanai.

6.3. Lietotājiem ir pienākums veikt samaksu (Elektroniskās naudas pārvedumu Tirgotājam) pirms preces vai pakalpojuma saņemšanas vai tās laikā, izņemot, ja Tirgotājs nav noteicis citādu samaksas kārtību. Autostāvvietu samaksas gadījumā tiek piemērota no patērētā laika atkarīgā samaksa, tādēļ Lietotājam ir jāuzsāk samaksa nekavējoties, tiklīdz automobilis ir novietots stāvvietā un jāpārtrauc samaksa, automobilim atstājot stāvvietu. Samaksas un tās apturēšanas brīdī Lietotājam ir jāatrodas pie automobiļa. Lietotājam ir pienākums pārliecināties, ka samaksa ir notikusi vai ka laikā ilgstoša pakalpojuma samaksa ir aktivizēta un notiek (nav automātiski apturēta līdzekļu trūkuma dēļ). Mobilly nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, ja Lietotājs vai Klients vieglprātības, nolaidības vai bezdarbības dēļ nav pārliecinājies, ka samaksa par preci vai pakalpojumu ir veikta.

6.4. Tiklīdz Mobilly sistēmā ir reģistrēta Klienta vai Lietotāja komanda darījuma veikšanai, Klientam ir pienākums samaksāt par Tirgotāja preci vai pakalpojumu. Maksājamās summas uzskaitei Mobilly uzsāk piešķirtā limita samazināšanu. Šajā Līgumā noteiktajā kārtībā Klients norēķinās saskaņā ar Mobilly sagatavotajiem rēķiniem. Mobilly patstāvīgi sadala Tirgotājiem pienākošos līdzekļus, kas saņemti no Klienta un norēķinās ar Tirgotājiem Klienta vārdā. Klientam piešķirtais un iztērētais limits tiek atjaunots iepriekš piešķirtajā apmērā, tiklīdz Klients ir samaksājis atbilstoši Mobilly sagatavotajiem rēķiniem.

6.5. Klients un tā Lietotāji Klienta vārdā ir tiesīgi iegādāties preces vai pakalpojumus no visiem Tirgotājiem, ar kuriem sadarbojas Mobilly. Šo Tirgotāju pilns saraksts tiek publicēts Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv). Klients apliecina, ka ir informēts, ka Mobilly ir šo Tirgotāju pārstāvis darījumu uzskaitei, un piekrīt, ka Mobilly ir Tirgotāja pārstāvis darījumu uzskaitei un norēķiniem ar Tirgotāju.

6.6. Klients var ierobežot Lietotāju tiesības iegādāties preces vai pakalpojumus, šos ierobežojumus patstāvīgi nosakot Mobilly tīmekļa vietnē (mobilly.lv).

6.7. Ja Klients ir ierobežojis laiku, kurā tā pievienotie Lietotāji var veikt pakalpojumu apmaksu, taču pēc šī laika sasniegšanas kāds no Lietotājiem joprojām veic Mobilly Automatic zonas apmaksu, šajā izņēmuma gadījumā Lietotājam ļauj noslēgt Mobilly Automatic darījumu arī pēc pakalpojumu apmaksas laika ierobežojuma sasniegšanas.

6.8. No brīža, kad Klients vai Lietotājs ir nosūtījis komandu darījuma veikšanai un šī komanda ir reģistrēta Mobilly sistēmā, ir noslēgts tiesisks darījums starp Klientu un Tirgotāju, tādēļ visas pretenzijas par preces vai pakalpojuma saņemšanu, kvalitāti, piegādi u.tml. Klientam ir jāiesniedz tieši Tirgotājam. Klients piekrīt, ka Mobilly nav atbildīgs par preču vai pakalpojumu formu, veidu, kvalitāti, piegādi, saņemšanu u.tml., izņemot, ja Mobilly vainas dēļ Tirgotājam nav bijis zināms par Klienta piekrišanu darījumam.

6.9. Šis Līgums tiek noslēgts starp Mobilly un komersantu, kas netiek uzskatīts par patērētāju Latvijas normatīvo aktu izpratnē, tādēļ Pušu attiecībām šā Līguma ietvaros netiek piemērotas „Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” noteiktās distances līguma atteikuma tiesības. Par jebkādām darījumu noteikumu izmaiņām Klientam ir jāvienojas ar Tirgotāju. Klienta un Tirgotāja vienošanās neietekmē šā Līguma noteikumus, un Klientam ir pienākums veikt norēķinus atbilstoši Mobilly sagatavotajiem rēķiniem. Ja Klients un Tirgotājs vienojas par samaksāto līdzekļu atgriešanu, šie norēķini notiek starp Klientu un Tirgotāju, neskarot Mobilly. Klients nevar prasīt līdzekļu atmaksu vai kompensāciju no Tirgotāja par kādu no veiktajiem darījumiem, ja Klients pirms tam nav norēķinājies saskaņā ar Mobilly sagatavotajiem rēķiniem.

6.10. Tirgotāja piedāvātās preces vai pakalpojuma saņemšana un norēķināšanās par to, izmantojot Uzskaites kontu, veicama nosūtot īsziņu no Latvijas Republikā reģistrēta mobilā tālruņa numura, iesniedzot komandu mobilajā lietotnē vai veicot autorizētu darījumu internetā, neatkarīgi no mobilā sakaru operatora, atbilstoši Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) norādītajiem noteikumiem.

6.11. Mobilly ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt Tirgotāju sarakstu, papildināt vai mainīt īpašos noteikumus Tirgotājam, kā arī ir tiesības mainīt rīkojumus un komandas darījumu uzsākšanai, tajā skaitā komandu iesniegšanas noteikumus. Par izmaiņām Mobilly var informēt Klientu, nosūtot elektronisku paziņojumu uz Līguma veidlapā norādīto e-pasta adresi, tomēr Klientam ir pienākums patstāvīgi iepazīties ar noteikumiem un izmaiņām Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv). Klientam ir pienākums patstāvīgi informēt Lietotājus par noteikumu izmaiņām.

 

7. Izmaksas

7.1. Par papildus izdevumiem, kas var rasties Klientam norēķinoties ar Tirgotāju, Mobilly informē savā tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv).

7.2. Par Lietotāja nosūtītajām īsziņām, izmantojot mobilo tālruni, Lietotājs norēķinās ar sava mobilā tālruņa operatoru pēc mobilā tālruņa operatora noteiktajiem tarifiem.

7.3. Klients var saņemt automātisku paziņojumu par to, ka ir uzsākta vai apturēta stāvvietas apmaksa, kā arī atgādinājumu, ka transportlīdzeklis ir novietots stāvvietā. Paziņojuma, ko Klients saņem no Mobilly SMS formātā, maksa ir 0,11 EUR. Papildus noteiktajai maksai Klients maksā PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļu likmi. Citas izmaksas tiek noteiktas Mobilly Pakalpojumu lietošanas noteikumos, kas ir publicēti Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv). Klients piekrīt, ka samaksa par Mobilly automatiskajiem paziņojumiem, Klientam tiek uzskaitīta Uzskaites kontā un Klientam ir pienākums to apmaksāt šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

7.4. Klientam ir tiesības atteikties no Mobilly automatisko paziņojumu SMS formātā saņemšanas, nosūtot pieprasījumu uz Mobilly e-pastu:info@mobilly.lv.Šādā gadījumā Klientam ir pienākums patstāvīgi pārliecināties vai autostāvvietas apmaksa ir uzsākta un/vai apturēta un Mobilly neuzņemas atbildību par to.

7.5. Līdztekus iebraukšanas nodevai Jūrmalā Klients maksā Mobilly finanšu transakcijas maksu € 0.11 (nulle euro, vienpadsmit euro centi), papildus noteiktajai maksai Klients maksā PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļu likmi.

 

8. Norēķināšanās kārtība

8.1. Preces vai pakalpojuma cenu nosaka Tirgotājs. Mobilly ir tiesības Tirgotāja noteiktajai cenai pievienot darījuma komisijas maksu, maksu par Mobilly papildus pakalpojumiem un citas maksas vai normatīvajos aktos noteiktās nodevas vai nodokļus. Sniedzot pārskatu Klientam, Mobilly darījumu pārskatā atsevišķi norāda Tirgotāja preces vai pakalpojuma cenu, Mobilly komisijas un maksas un nodokļus vai nodevas.

8.2. Klients apņemas nepārsniegt tam piešķirto mēneša limitu. Limita pārsniegšanas gadījumā Mobilly ir tiesības apturēt sava pakalpojuma sniegšanu Klientam un bloķēt norēķinu iespēju starp Klientu un Tirgotāju. Gadījumā, ja limits tiek pārsniegts brīdī, kad tiek sniegts pakalpojums, kam piemēro apmaksu atkarībā no laika uzskaites, šāda pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta

8.3. Ja Klienta mēneša limits tiek pārsniegts brīdī, kad kāds no tā Lietotājiem veic apmaksu Mobilly Automatic zonā, Klienta kontaktpersonai vai paraksttiesīgajai personai jāsazinās ar Mobilly un jāveic kredītlimita palielināšana, lai Lietotājs varētu pabeigt apmaksu Mobilly Automatic zonā. Gadīumā, ja tas nav iespējams, attiecīgajam Lietotājam jāsazinās ar Tirgotāju (stāvvietas operatoru) un jāvienojas par alternatīvu apmaksas formātu.

8.4. Mobilly katra mēneša pirmajā darba dienā elektroniski sagatavo Klientam Uzskaites konta pārskatu, Tirgotāju rēķinus un Mobilly rēķinu par kopējo summu, kuru Klientam ir jāsamaksā Mobilly par iepriekšējā kalendārajā mēnesī noslēgtajiem darījumiem. Mobilly un Klients vienojas, ka Uzskaites konta pārskats, Mobilly sagatavotais rēķins un Tirgotāju rēķini tiek iesniegti elektroniski un tie tiek uzskatīti par derīgiem bez paraksta. Mobilly nosūta rēķinus Klienta kontaktpersonai, kas norādīta Līguma veidlapas 2.punktā.

8.5. Klientam ir pienākums līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam, ja vien Puses nav vienojušas par citu termiņu, samaksāt Mobilly saskaņā ar Mobilly izrakstīto rēķinu, kas pievienots Uzskaites konta pārskatam un ir arī pieejams Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) sadaļā „E-rēķins”. Pēc rēķina samaksas Mobilly atjauno Klientam noteikto limitu.

8.6. Gadījumā, ja Klients nav samaksājis Līguma iepriekšējā punktā noteiktajā termiņā, Mobilly ir tiesības piemērot līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no rēķina kopējās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no savu saistību izpildes.

8.7. Mobilly ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu Klientam, ja Klients neizpilda Līguma 8.4. punktā noteiktās saistības.

8.8. Jebkura summa, kas tiek ieskaitīta Klienta kontā, vispirms tiek izmantota nenomaksāto procentu segšanai, pēc tam negatīvā konta atlikuma dzēšanai, bet pēc tamlīgumsoda dzēšanai un pēc līgumsoda samaksas atlikums tiek izmantots limita palielināšanai.

8.9. Mobilly ir tiesīgs Klienta vietā samaksāt Tirgotājam par Klienta iegādātajām precēm vai pakalpojumiem, bet šādā gadījumā visas Tirgotāja prasījuma tiesības pret klientu pāriet Mobilly. Šo prasījuma tiesību pāreju reglamentē Civillikuma normas, kuras nosaka prasījuma tiesību cesiju. Šādā gadījumā Mobilly ir tiesīgs veikt visas nepieciešamās darbības, lai piedzītu parādu un Klients norēķinātos ar Mobilly, tajā skaitā Mobilly ir tiesības nodot Klienta datus un darījumu apliecinošos dokumentus un informāciju piedziņai trešajām personām, sniegt parādā esošā Klienta datus iekļaušanai parādnieku datu bāzēs u.c.

 

9. Mobilly tiesības, pienākumi un atbildība

9.1. Mobilly apņemas, saņemot no Klienta vai Lietotāja tālruņa īsziņu vai autorizētu pieprasījumu, uzskaitīt šo darījumu Uzskaites kontā, ja vien nav notikusi tehniskā kļūme trešās personas dēļ, un informēt Tirgotāju, ka Klients ir veicis samaksu.

9.2. Ja pieejamais limits nav pietiekams, vai ja Lietotāja sūtītajā īsziņā ietvertā informācija nav pietiekama, Mobilly ir tiesības noraidīt darījumu. Mobilly nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, kas šajā sakarā radies Klientam.

9.3. Mobilly nodrošina Klientu ar pārskatu par Uzskaites kontā veiktajiem darījumiem. Pārskats ir pieejams Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) pēc Klienta pieejas datu ievadīšanas.

9.4. Mobilly neatbild par Tirgotāju piedāvāto preču un pakalpojumu kvalitāti. Visas pretenzijas par preču vai pakalpojumu saņemšanu, to kvalitāti vai atbilstību līguma noteikumiem Klientam ir jāiesniedz Tirgotājam.

9.5. Mobilly neatbild par Tirgotāju noteiktām preču un pakalpojumu cenām, to izmaiņām un paziņošanu Klientam par cenu izmaiņām.

9.6. Gadījumā, ja Mobilly prettiesiskas darbības, bezdarbības vai tīšas nolaidības rezultātā tiek nodarīti zaudējumi Klientam, Mobilly atlīdzina tikai Mobilly vainas dēļ radušos tiešos zaudējumus. Zaudējumu atlīdzības apmērs ir ierobežots ar Klientam piešķirtā kopējā limita apmēru, kas pastāvējis uz brīdi, kad tika nodarīti zaudējumi.

9.7. Mobilly ir tiesības apturēt vai ierobežot Klienta darbību sistēmā gadījumā, ja Klients pēc Mobilly pieprasījuma, nav iesniedzis ziņas un dokumentus, kurus Mobilly kā finanšu iestādei jāiegūst atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.8. Mobilly vienpusēji, bez iepriekšējas paziņošanas Klientam ir tiesības apturēt Klienta darbību sistēmā gadījumā, ja ir radies pamatots iemesls aizdomām, ka sistēma tiek lietota nelegāli, prettiesiski, krāpnieciskos nolūkos vai lai legalizētu noziedzīgā ceļā iegūtus naudas līdzekļus, līdz brīdim, kamēr Mobilly nav pilnībā pārliecinājies par pretējo. Ja iepriekšminētā informācija apstiprinās, Mobilly ir tiesīgs vienpusēji, par to iepriekš nebrīdinot Klientu, pieņemt lēmumu par Uzskaites konta slēgšanu vai citām darbībām, ja to pieprasa kompetentas valsts pārvaldes institūcijas, izziņas iestādes vai tiesa.

9.9. Klients piekrīt, ka Mobilly ir tiesības sniegt informāciju Tirgotājam par Klienta veiktajiem darījumiem saistībā ar šī Tirgotāja sniegto pakalpojumu vai piegādāto preču apmaksu.

9.10. Klients piekrīt, ka Mobilly ir tiesības nodot informāciju par Klienta parāda saistībām pret Mobilly, kā arī Klienta parāda saistību piedziņas tiesības trešajām personām.

 

10. Klienta tiesības, pienākumi un atbildība

10.1. Klients ir atbildīgs par Mobilly sniegtās informācijas, kas ietver darījuma uzdevumu, precizitāti un par zaudējumiem un kaitējumu, kas nodarīts sakarā ar kļūdainas vai nepietiekamas informācijas sniegšanu Mobilly. Maksājuma uzdevumi, rīkojumi un pieteikumi tiek izpildīti, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju. Mobilly nav atbildīgs par Klienta sniegtās informācijas pārbaudi vai paplašināšanu un neveic Klienta sniegtās informācijas labošanu vai papildināšanu.

10.2. Klients ir atbildīgs par Mobilly noteikumu un Tirgotāju preču tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas noteikumu ievērošanu un izpildi. Klientam pirms darījuma slēgšanas ir patstāvīgi jāiepazīstas ar Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) norādītajiem īpašajiem noteikumiem atsevišķam Tirgotājam, kā arī ar Tirgotāja preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kas var būt izvietoti preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās vai publicēti attiecīgo Tirgotāju tīmekļa vietnēs vai reklāmas materiālos un informatīvajos bukletos.

10.3. Klientam ir pienākums nekavējoties paziņot Mobilly par jebkurām izmaiņām attiecībā uz Klienta atbildīgo personu un saziņas datiem, kas ir norādīti Līguma veidlapas 2.punktā.

10.4. Klientam ir pienākums vienmēr uzturēt aktuālu tā Lietotāju sarakstu. Mobilly nav atbildīgs par Lietotāju veiktajiem darījumiem, ja Klients nav aktualizējis Lietotāju sarakstu, iesniedzot to Mobilly, un Lietotājs veicis darījumu, uz kuru Klients nav pilnvarojis Lietotāju.

10.5. Klients ir atbildīgs par to, lai Uzskaites kontā pieejamais limits būtu pietiekams Klienta un Lietotāju veiktajiem darījumiem.

10.6. Klienta pienākums ir uzreiz, pēc pieejas datu saņemšanas, veikt izmaiņas uzstādījumos, kas nosaka Lietotājiem pieejamās preces vai pakalpojumus un ir atrodami pēc Klienta identifikācijas datu ievadīšanas Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv).

10.7. Klients ir atbildīgs par Lietotāju veiktajiem darījumiem un pēc darījuma uzsākšanas komandas nosūtīšanas darījums nevar tikt atcelts. Darījumu, kurā tiek sniegts pakalpojums, kam piemēro apmaksu atkarībā no laika uzskaites, var apturēt, bet nevar atcelt. Klientam nav tiesību pieprasīt darījuma atcelšanu vai līdzekļu atgriešanu (limita palielināšanu), ja darījums ir veikts atbilstoši šā Līguma noteikumiem, izņemot, ja Mobilly ir pieļāvis šādu darījumu nolaidības vai ļaunprātīgas bezdarbības dēļ. Ja Klients vēlas atcelt darījumu, tam ir jāvienojas tieši ar Tirgotāju par darījuma atcelšanu vai alternatīvu izpildi.

10.8. Ja Klients ir valsts vai pašvaldības iestāde un noslēdzot Līgumu ar Mobilly, Klientam ir jāievēro Publisko iepirkumu likuma prasības, nepārsniedzot kopējo Līguma summu un/vai noteikto termiņu, Klients pats ir atbildīgs par šo prasību ievērošanu un izpildi.

 

11. Līguma spēkā stāšanās, spēkā esamība un izmaiņas

11.1. Līgums stājas spēkā nākamajā darba dienā, tiklīdz Puses abpusēji ir parakstījušas Līguma veidlapu. Gadījumā, ja Puses šo Līgumu paraksta elektroniski, izmantojot Latvijā atzītu drošu elektronisko parakstu, par parakstīšanas dienu tiek uzskatīts vēlākais datums, kas norādīts laika zīmogā.

11.2. Līgums tiek noslēgts un ir spēkā uz nenoteiktu laiku, ja vien Puses nav vienojušas par citu termiņu.

11.3. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma par to rakstveidā paziņojot otrai pusei 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.

11.4. Gadījumā, ja šajā nodaļā noteiktajā kārtībā Mobilly maina Noteikumus un Klients nepiekrīt jaunajām izmaiņām, Klients var atkāpties no Līguma ar Noteikumu jaunās redakcijas spēkā stāšanās dienu. Par atkāpšanos no Līguma klients paziņo Mobilly rakstveidā.

11.5. Ja kāda no Pusēm atkāpjas no Līguma (Līgums tiek izbeigts), Klientam ir pienākums norēķināties ar Mobilly atbilstoši Mobilly sagatavotajam rēķinam. Gadījumā, ja Klients ir papildinājis Uzskaites kontu papildus un Mobilly šo līdzekļu apmērā ir palielinājis Klienta limitu, Mobilly no Klienta papildus samaksātās naudas ietur līdzekļus iztērētā limita apmērā (veic ieskaitu), bet atlikumu pārskaita uz Klienta kontu, no kura šie līdzekļi tika saņemti.

11.6. Mobilly ir tiesības nekavējoties vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma gadījumā, ja Klients kavē saistību izpildi atbilstoši Mobilly sagatavotajiem rēķiniem ilgāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas.

11.7. Šo Noteikumu aktuālā versija tiek publicēta Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) un Klientam ir pienākums ar šiem Noteikumiem iepazīties un tos ievērot.

11.8. Klients un Mobilly vienojas, ka Mobilly ir tiesīgs vienpusēji mainīt šos Noteikumus, 20 dienas iepriekš par to paziņojot Klientam, nosūtot uz Klienta kontaktpersonas e-pastu paziņojumu un vismaz divas nedēļas pirms izmaiņu spēkā stāšanās dienas Mobilly savā tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) publicē Noteikumu jauno redakciju. Klientam ir pienākums iepazīties ar Noteikumu izmaiņām. Ja Klients pēc Noteikumu jaunās redakcijas spēkā stāšanās dienas turpina izmantot Mobilly pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis un akceptējis Noteikumus, pretējā gadījumā Klients šajā nodaļā noteiktajā kārtībā paziņo par atkāpšanos no Līguma.

11.9. Līguma un Noteikumu izmaiņas (jaunā redakcija) stājas spēkā plkst. 0.00 (pusnaktī) dienā, kas ir paziņota par Noteikumu spēkā stāšanās dienu.

 

12. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

12.1. Jebkuras pretenzijas un prasības attiecībā uz maksājumiem vai rīkojumiem ir nekavējoties vai ne vēlāk, kā līdz tekošā mēneša beigām pēc darījuma datuma, jāiesniedz Mobilly rakstveidā.

12.2. Jebkuras pretenzijas un prasības attiecībā uz pakalpojumiem, pieteikumiem un līgumiem, jāiesniedz Mobilly rakstveidā nekavējoties vai ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc darījuma datuma.

12.3. Mobilly izskata pieteikto pretenziju un sniedz atbildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja Mobilly konstatē, ka pretenzija ir par Tirgotāja precēm vai pakalpojumiem un neskar Mobilly pakalpojumus Klientam, šī pretenzija tiek nodota attiecīgajam Tirgotājam, par ko tiek paziņots Klientam. Šādos gadījumos turpmākā komunikācija saistībā ar pretenziju ir veicama starp Klientu un Tirgotāju.

12.4. Klients apliecina, ka ir informēts par to, ka šis Līgums neskar Mobilly kā elektroniskās naudas emitenta funkcijas, tādēļ Līgumā noteiktos Mobilly pienākumus neuzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Klienta pretenzijas par šajā Līgumā noteiktajiem Mobilly pienākumiem Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.

12.5. Visi strīdi, kas rodas no Līguma un nevar tikt noregulēti savstarpēju pārrunu ceļā, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

12.6. Līgumam tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.

12.7. Līgums ir noslēgts starp Mobilly un komersantu, kas netiek uzskatīts par patērētāju Latvijas normatīvo aktu izpratnē, tādēļ tam netiek piemērotas „Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” noteiktās patērētāju aizsardzības prasības.

 

13. Nepārvarama vara

13.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas vai tamlīdzīgu apstākļu rezultātā vai Mobilly darbības neparedzētas pārtraukšanas gadījumā.

13.2. Mobilly neatbild par nenotikušu darījumu ar Klienta naudas līdzekļiem, nesaņemtu pakalpojumu vai preci kādas trešās personas vainas dēļ, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar mobilā tālruņa operatora tehniskajām problēmām.

13.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti valsts varas iestāžu lēmumi vai pasākumi, karadarbība vai terora akti, sacelšanās vai nemieri; pasta darbības, automātiskās datu apstrādes, datu pārraides un citu elektronisko komunikācijas līdzekļu darbības vai strāvas padeves pārtraukumi, kurus Mobilly nevar kontrolēt; automātiskās datu apstrādes kļūdas vai Mobilly sniegto pakalpojumu pārtraukums vai aizkavēšanās ugunsgrēka vai citu stihisku nelaimju dēļ; industriālas darbības, piemēram, streiki, lokauti, boikoti un blokādes, neatkarīgi no tā, vai Mobilly tajās piedalās.

13.4. Nepārvarama vara vai jebkurš no iepriekš minētajiem apstākļiem dod tiesības Mobilly līdz turpmākam paziņojumam pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu.

13.5. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Puses paziņo viena otrai tiklīdz tas ir iespējams.

 

 

Скачать документ