Условия договора услуг Мobilly (для предприятий) | Mobilly

Условия договора услуг Мobilly (для предприятий)

Скачать документ

ОБРАЗЕЦ

Документ можешь скачать ниже

 

1. Līguma termini un definīcijas

1.1. Mobilly – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mobilly”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003654405, kura darbojas kā licencētā elektroniskās naudas iestāde ar preču zīmi „Mobilly”.

1.2. Tirgotājs – komersants, kurš pārdod preces vai sniedz pakalpojumus un ar Mobilly starpniecību saņem naudas līdzekļus par pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem.

1.3. Līgums – kopā Mobilly pakalpojumu līgums un šie Mobilly pakalpojumu līguma noteikumi (vai to spēkā esošie grozījumi vai jauna redakcija).

1.4. Noteikumi – Mobilly pakalpojumu līguma noteikumi.

1.5. Klients – persona, kura ir noslēgusi Līgumu ar Mobilly un kuras dati ir norādīti Līguma 2. punktā.

1.6. Uzskaites konts – Klientam atvērts konts Mobilly sistēmā, kurā tiek veikta Klienta darījumu uzskaite, iegādājoties Tirgotāja preces vai pakalpojumus.

1.7. Lietotājs – Klienta Uzskaites kontam piesaistītais mobilā tālruņa numurs, kurš tiek izmantots darījumu veikšanai. Klients pilnvaro Lietotāju slēgt darījumus ar Tirgotājiem Klienta vārdā.

1.8. Mobilly sistēma – sistēma, kuru uztur Mobilly un kurā tiek reģistrēti Klientu, Tirgotāju un Mobilly savstarpējie darījumi.

1.9. Puse, Puses – Mobilly un Klients kopā vai katrs no tiem atsevišķi.

1.10. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

1.11. Mobilly Automatic – Mobilly stāvvietu tips, kurā samaksa tiek uzsākta automātiski, kamerām nolasot auto numuru zīmes. Šāda tipa stāvvietu apmaksa tiek ieslēgta, individuāliem Lietotājiem pievienojot konkrētu auto numuru samaksai pie Uzskaites konta.

1.12. Aģents – persona, kas darbojas savā vārdā, bet kādas citas personas interesēs (klusais starpnieks LR Civillikuma izpratnē).

 

/Noteikumi ir neatņemama Mobilly pakalpojumu līguma sastāvdaļa. Mobilly pakalpojumu līgums sastāv no Mobilly līguma un šiem Mobilly pakalpojumu līguma noteikumiem./

 

 

Скачать документ