Договор об открытии и обслуживании счета электронных денег mobilly | Mobilly

Договор об открытии и обслуживании счета электронных денег mobilly

Скачать документ

ОБРАЗЕЦ

Документ можешь скачать ниже

Versija 5 Spēkā ar: 01.02.2021.

 

1. Līgumā izmantotie termini un skaidrojumi

1.1. Mobilly elektroniskā nauda – elektroniskā nauda, kuru emitē Mobilly apmaiņā pret reālo naudu un kura kalpo kā norēķinu līdzeklis starp Mobilly klientiem. Elektronisko naudu Mobilly atpērk apmaiņā pret reālo naudu. Mobilly elektroniskās naudas nominālvērtība ir pielīdzināta euro un euro centiem.

1.2. Elektroniskās naudas emisija – Mobilly veiktā darbība, kuras laikā Mobilly klienta elektroniskās naudas kontā tiek ieskaitīts reālās naudas līdzekļiem atbilstošs elektroniskās naudas apmērs.

1.3. Elektroniskās naudas atpirkšana – Mobilly veiktā darbība, kuras laikā no Mobilly klienta elektroniskās naudas konta tiek noņemti elektroniskās naudas līdzekļi un šiem līdzekļiem atbilstošs reālās naudas apmērs tiek izmaksātsklientam.

1.4. Mobilly elektroniskās naudas konts – Mobilly sistēmā esošs konts, kas tiek identificēts pēc klienta tālruņa numura, darbojas šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, un kas tiek izmantots Mobilly elektroniskās naudas darījumuuzskaitei.

1.5. Klients – fiziska persona, kurai ir atvērts Mobilly elektroniskās naudas konts un kura ir veikusi vismaz vienu darījumuar Mobilly elektronisko naudu.

1.6. Klienta identifikators – unikāls Mobilly piešķirts identifikators Klientam, pēc kura tas tiek identificēts Mobilly sistēmā.

1.7. Tirgotājs – komersants, kurš pārdod preces vai sniedz pakalpojumus un ar Mobilly starpniecību saņem naudas līdzekļus par pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem.

1.8. Reklamācija – Klienta ierosinātā elektroniskās naudas darījuma apstrīdēšana.

1.9. Cenrādis – Mobilly pakalpojumu cenu apkopojums un to aprēķina kārtība. Cenrādis var būt ietverts šajā Līgumā vai ietverts konkrētā pakalpojuma noteikumos. Jebkurā gadījumā Cenrādis ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.10. Mobilly – Latvijas Republikas elektroniskās naudas iestāde – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mobilly” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003654405, adrese: Dzirnavu iela 91, k-3, Rīga, LV-1011), kuras kā elektroniskās naudas emitenta darbību uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Kungu iela 1, Rīga, LV- 1050; tālr. +371 67774800, e- pasts: [email protected]), un kura ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā elektroniskās naudas iestāžu reģistrā.

1.11. Mobilly sistēma – Publiskai pieejai slēgtā Mobilly tīmekļa vietnes (www.mobilly.lv) daļa, kurā Klients var iepazīties ar Elektroniskās naudas konta stāvokli un veiktajiem darījumiem, kā arī dot rīkojumus Elektroniskās naudas emisijai, atpirkšanai vai pārskaitījumam Tirgotājam vai citam klientam. Mobilly sistēma ir pieejama, izmantojot tikai Klientam izsniegtu pieejas lietotājvārdu un paroli.

1.12. Personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība.

1.13. Banklink maksājums – Latvijas banku internetbankas (risinājums, ar kura palīdzību Klients var veikt norēķinus ar Mobilly pa tiešo no sava bankas konta, izmantojot speciālu tiešsaistes pakalpojumu.

 

2. Līguma puses un tā noslēgšana

2.1. Šis Līgums tiek noslēgts starp Mobilly un Klientu, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Mobilly uzaicinājums slēgt šo Līgumu ir izteikts publiski, Mobilly tīmekļa vietnē un Mobilly reklāmas materiālos publicējot piedāvājumu kļūt par Klientu un šo Līgumu. Klienta beznosacījumu piekrišana šim Līgumam tiek izteikta tiklīdz Klients ir nosūtījis mobilā tālruņa īsziņu uz numuru 1859, mobilajā lietotnē ievadījis savu telefona numuru, piezvanījis uz 1859 vai (+371) 22001859 vai reģistrējies kā klients Mobilly tīmekļa vietnē. Minētās darbības tiek uzskatītas par Klienta beznosacījumu piekrišanu Mobilly publiski izteiktam piedāvājumam. Līgums stājas spēkā ar brīdi, tiklīdz Klients ir piekritis Līgumam, tomēr atsevišķi Līguma noteikumi tiek piemēroti pēc Klienta veiktajām papildus darbībām.

2.2. Mobilly akceptē tikai tādu Klienta piekrišanu šim Līgumam, kura izteikta vai reģistrēta izmantojot tikai Latvijas mobilo operatoru tālruņu numurus (LMT, Tele2, Bite Latvija un šo operatoru atbalstīto virtuālo operatoru pieslēgumus).

 

3. Līguma priekšmets

3.1. Mobilly atver Klientam elektroniskās naudas kontu un apmaiņā pret Klienta naudas līdzekļiem emitē (ieskaita) šajā kontā Mobilly elektronisko naudu. Elektroniskās naudas kontā esošā nauda ir Klienta īpašums un Klients šos elektroniskās naudas līdzekļus var izmantot preču iegādei vai pakalpojumu saņemšanai no Tirgotājiem, kuri kā samaksu pieņem Mobilly elektronisko naudu, vai pārskaitīt elektroniskās naudas līdzekļus citam Mobilly klientam. Atsevišķiem pakalpojumiem Mobilly var noteikt ierobežojumus, kuri var tikt atcelti pēc Mobilly ieskatiem vai, ja Klients papildus izpilda Mobilly noteiktos pienākumus.

3.2. Pēc Klienta pieteikuma Mobilly šajā Līgumā noteiktajā kārtībā atpērk elektroniskās naudas līdzekļus, samaksājot Klientam naudas līdzekļus.

3.3. Par sniegto pakalpojumu Klients piekrīt maksāt Mobilly Cenrādī noteikto pakalpojuma maksu.

 

4. Mobilly elektroniskās naudas konta atvēršana un Klienta identificēšana

4.1. Klients savu piekrišanu Līgumam nosūta Mobilly kādā no turpmāk minētajiem veidiem:

4.1.1. nosūtot īsziņu ar tekstu JAUNS uz tālruņa numuru 1859;

4.1.2. ievadot savu telefona numuru Mobilly mobilajā lietotnē;

4.1.3. piezvanot uz tālruņa numuru 1859 vai (+371) 22001859 no sava mobilā telefona un reģistrējoties ar Mobilly operatora palīdzību;

4.1.4. reģistrējoties Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv).

4.2. Tiklīdz Mobilly ir saņēmis reģistrācijas pieteikumu, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis šā Līguma noteikumiem un Līgums stājas spēkā. Ar Līguma spēkā stāšanās brīdi Mobilly atver elektroniskās naudas kontu, kura identifikators(konta nr.) ir Klienta mobilā tālruņa numurs.

4.2. Tiklīdz Mobilly ir saņēmis reģistrācijas pieteikumu, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis šā Līguma noteikumiem un Līgums stājas spēkā. Ar Līguma spēkā stāšanās brīdi Mobilly atver elektroniskās naudas kontu, kura identifikators (konta nr.) ir Klienta mobilā tālruņa numurs.

4.3. Pēc elektroniskās naudas konta atvēršanas Mobilly Klientam nosūta pieejas datus Mobilly sistēmai (lietotājvārds, kas ir Lietotāja mobilā tālruņa numurs un sākotnējā pieejas parole), kurus Klients izmanto, lai pabeigtu reģistrāciju Mobilly sistēmā un varētu izmantot atvērto Elektroniskās naudas kontu.

4.5. Pirms Elektroniskās naudas konta pirmās izmantošanas reizes Klientam ir pienākums sniegt par sevi šādu informāciju:

4.5.1. vārds un uzvārds;

4.5.2. Latvijas Republikas rezidentiem – personas kods;

4.5.3. Latvijas Republikas nerezidentiem – dzimšanas datums un nodokļu rezidences valsts;

4.5.4. Atzīmi par politiski nozīmīgas personas statusu;

4.5.5. Piekrišanu šā Līguma noteikumiem;

4.5.6. Maksājumu kartes vai bankas konta datus;

4.5.7. Citas ziņas, ja tās pieprasa Mobilly.

4.6. Mobilly informē Klientu, ka iepriekšējā punktā noteiktās ziņas Mobilly ir jāiegūst atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kuri reglamentē finanšu iestāžu darbu – „Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums” un „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas  finansēšanas novēršanas likums” un ar šiem likumiem saistītie tiesību akti.

4.7. Klients piekrīt sniegt Mobilly pieprasītās papildus ziņas vai dokumentus, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu” un ar šo likumu saistītajiem tiesību aktiem.

4.8. Gadījumā, ja Klients ir atvēris Elektroniskās naudas kontu par labu citai personai un šī cita persona izmanto Elektroniskās naudas kontu, Klientam ir pienākums par to nekavējoties paziņot Mobilly, piezvanot pa tālruni 1859 vai (+371) 22001859 vai nosūtot Elektroniskās naudas konta faktiskā lietotāja identitātes datus uz Mobilly e-pasta adresi: [email protected] . Mobilly informē Klientu, ka tādā gadījumā šī cita persona tiks uzskatīta par Elektroniskās naudas konta faktisko īpašnieku – patieso labuma guvēju.

4.9. Mobilly un Klients vienojas, ka Mobilly ir tiesības veikt Klienta norādīto identitātes datu pārbaudi datu reģistros un pieejamās datu bāzēs. Klients ir informēts un piekrīt, ka Klienta sniegtos datus un Mobilly veikto pārbaužu rezultātus Mobilly glabā Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.10. Gadījumā, ja klienta Elektroniskās naudas konta maksimālā bilance (atlikums) pirmo reizi sasniedz € 150 (viens simts piecdesmit euro) vai vairāk vai, ja kalendārā mēneša laikā Klients iegādājas elektronisko naudu kopsummā par € 150 (viens simts piecdesmit euro) vai vairāk, Mobilly ir tiesīgs pieprasīt un Klientam ir pienākums iesniegt Mobilly savu personu apliecinošu dokumentu, no kura Mobilly ir tiesīgs izgatavot kopiju vai norakstu. Mobilly jebkurā brīdī var pieprasīt Klientam apliecināt reģistrācijas brīdī sniegtos personas datus, iegādājoties elektronisko naudu ar pārskaitījumu no konta, kas uz Klienta vārda atvērts Latvijas kredītiestādē, ar noteikumu, ka saņemtais maksājuma rīkojums satur Klienta identitātes datus.

4.11. Gadījumā, ja Elektroniskās naudas konta apgrozījums (Elektroniskās naudas iegāde vai saņemšana no cita klienta) jebkurā 12 mēnešu periodā ir € 2500 (divi tūkstoši pieci simti euro) vai vairāk, Klientam ir pienākums pēc Mobilly pieprasījuma uzrādīt Mobilly pārstāvim Klienta personu apliecinošu dokumentu un iesniegt dokumentu, kas apliecina Klienta faktisko adresi. Mobilly ir tiesības izgatavot uzrādīto dokumentu kopijas.

4.12. Iesniedzot pieteikumu par Mobilly elektroniskās naudas atpirkšanu, Klients tiek identificēts personīgi un Klientam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Ja Klients iepriekš nav iesniedzis Mobilly dokumentu, kurš apliecina Klienta dzīvesvietu, Klientam ir pienākums iesniegt dzīvesvietas adresi apliecinošu dokumentu. Mobilly ir tiesības izgatavot uzrādīto dokumentu kopijas.

4.13. Gadījumā, ja Klients nav norādījis vai ir norādījis nepatiesus identitātes datus, Mobilly ir tiesības atteikt Elektroniskās naudas konta atvēršanu vai apturēt konta izmantošanu.

4.14. Klients piekrīt, ka Klienta identifikācijai Mobilly sistēmā un Tirgotājiem sniedzamajos datos Mobilly var izmantot patstāvīgi izveidotu Klienta identifikatoru un neiebilst pret šāda identifikatora nodošanu Tirgotājiem. Mobilly apņemas pēc Klienta pieprasījuma sniegt izziņu par izveidotā identifikatora piederību Klientam.

4.15. Mobilly, izpildot Latvijas likuma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” prasības, ir tiesības pieprasīt Klientam un Klientam ir pienākums sniegt informāciju un dokumentus par darījumu būtību un mērķi, informāciju un dokumentus par Klienta līdzekļu un turības izcelsmi, informāciju par personu, kura faktiski ir Elektroniskās naudas konta īpašnieks vai kuras labā un interesēs tiek veikti darījumi Elektroniskās naudas kontā un citu informāciju, kuru Mobilly ir tiesīgs pieprasīt saskaņā ar tiesību aktu prasībām.

 

5. Elektroniskā nauda

5.1. Pēc konta atvēršanas Klients ir tiesīgs, veicot priekšapmaksu, iegādāties Mobilly elektronisko naudu. Elektroniskā nauda tiek uzskaitīta Klientam atvērtajā Elektroniskās naudas kontā un Klients var pārliecināties par kontā notikušajiem darījumiem un Elektroniskās naudas konta stāvokli Mobilly sistēmā.

5.2. Elektroniskās naudas iegādi Klients veic izmantojot kādu no turpmāk norādītajām metodēm:

5.2.1. izmantojot Eiropas Savienības kredītiestādes, Eiropas Ekonomikas zonas vai Krievijas Federācijas kredītiestādes un finanšu iestādesizdotu maksājumu karti, manuāli ievadot informāciju Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) sadaļā mans.mobilly.lv;
5.2.2. piesaistot Elektroniskās naudas kontam Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Krievijas Federācijas kredītiestādes un finanšu iestādes izdotu maksājumu karti Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) sadaļā mans.mobilly.lv. Šajā gadījumā Klients var izvēlēties funkciju, kad Elektroniskās naudas konts tiks papildināts automātiski, ja Elektroniskās naudas konta atlikums būs zemāks par €3.50 (trīs euro piecdesmit centi). Ir jāņem vērā, ka, ja automātiskais maksājums divas reizes pēc kārtas būs neveiksmīgs (piemēram, Klienta bankas kontā nebūs pietiekami līdzekļi), šī funkcija tiks atslēgta, un Elektroniskās naudas konts vairs netiks papildināts automātiski.
5.2.3. izmantojot Mobilly piedāvāto banklink maksājuma pieslēgumu no Latvijā darbojošās kredītiestādes konta.
5.2.4. telefoniski, piezvanot uz Mobilly informatīvo tālruņa numuru 1859 vai (+371) 22001859, un nosaucot savus identifikācijas datus: vārdu, uzvārdu, Elektroniskās naudas kontam piesaistītās maksājumu kartes numuru, naudas summu, uz kuru ir vēlme papildināt Elektroniskās naudas kontu. Gadījumā, ja Klients, piezvanot Mobilly, atsakās nosaukt kādus no saviem identifikācijas datiem, Mobilly ir tiesības atteikt Elektroniskās naudas konta papildināšanu.

5.3. Kontam tiek noteikti šādi limiti:

5.3.1. minimālais Elektroniskās naudas iegādes limits ir €2.50 (divi euro, 50 euro centi);
5.3.2. maksimālais Elektroniskās naudas iegādes limits ir €150 (viens simts piecdesmit euro);
5.3.3. maksimālais pieļaujamais Elektroniskās naudas konta atlikums ir €150 (viens simts piecdesmit euro).

5.4. Gadījumā, ja Klients veic Elektroniskās naudas konta papildinājumu par summu, kas pārsniedz maksimālo papildināšanas limitu vai, ja konta atlikums pēc papildināšanas pārsniegs pieļaujamo Elektroniskās naudas konta atlikumu, Mobilly ir tiesības neakceptēt Klienta veikto pārskaitījumu un atgriezt līdzekļus uz kontu, no kura tie ir maksāti.

5.5. Ja Klients ir iegādājies Elektronisko naudu, izmantojot vienīgi maksājumu karti, un Elektroniskās naudas konta apgrozījums kalendārā mēneša laikā ir €150 (viens simts piecdesmit euro) vai vairāk, Mobilly ir tiesīgs pieprasīt veikt elektroniskās naudas iegādes darījumu, izmantojot uz Klienta vārda atvērtu kontu Latvijas vai Eiropas Savienības kredītiestādē (izmantojot banklink maksājuma pieslēgumu vai, vienojoties par citu alternatīvu risinājumu). Līdz brīdim, kamēr Klients nav veicis Elektroniskās naudas iegādi, izmantojot kontu kredītiestādē, Mobilly ir tiesības atteikt Elektroniskās naudas iegādes darījumus, izmantojot maksājumu karti.

5.6. Līguma iepriekšējā punktā noteiktajā gadījumā, ja Klientam nav iespējams veikt bankas pārskaitījumu vai izmantot banklink maksājumu, Klients var sazināties ar Mobilly Klientu atbalsta dienestu (pa tālrunu 1859 vai (+371) 22001859 vai [email protected]illy.lv) un vienoties par alternatīvu risinājumu.

5.7. Elektronisko naudu Klients var izmantot, maksājot par Tirgotāju precēm vai pakalpojumiem. Preču vai pakalpojumu iegāde var notikt fiziskā tirdzniecības vietā vai tīmeklī. Par preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas noteikumiem Klients vienojas ar Tirgotāju klātienē vai izsaka savu piekrišanu darījumam, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Klienta dotais rīkojums Mobilly veikt Elektroniskās naudas pārskaitījumu par labu Tirgotājam nozīmē, ka Klients ir piekritis Tirgotāja piedāvājumam darījuma slēgšanai un ir uzskatāms par Klienta beznosacījumu piekrišanu Tirgotāja piedāvājumam

5.8. Klienta un Tirgotāja attiecības preču vai pakalpojumu iegādei regulē to savstarpējais līgums, tādēļ Klients un Tirgotājs ir savstarpēji atbildīgi par normatīvo aktu piemērošanu (nodokļi, distances līguma prasības, patērētāju tiesību aizsardzības prasības, u.c.). Mobilly šajās attiecībās ir finanšu starpnieks, kura pienākumi aprobežojas tikai ar finanšu pakalpojuma sniegšanu un darījuma informācijas precīzu nodošanu, tādēļ Mobilly neatbild par Klienta un Tirgotāja savstarpējo darījumu un tā noteikumiem, izņemot, ja Mobilly ir tieši iesaistīts kādā no darījuma sastāvdaļām.

5.9. Klientam ir pienākums veikt samaksu (Elektroniskās naudas pārvedumu Tirgotājam) pirms preces vai pakalpojuma saņemšanas vai tās laikā, izņemot ja Tirgotājs nav noteicis citādu samaksas kārtību. Autostāvvietu izmantošanas gadījumā tiek piemērota maksa, kas ir atkarīga no stāvvietas izmantošanas laika, tādēļ Klientam ir jāievēro Mobilly pakalpojumu lietošanas un apmaksas noteikumu prasības un arī citu Mobilly preču vai pakalpojumu izmantošanas noteikumu prasības, kuri ir publicēti Mobilly vietnē (www.mobilly.lv).

5.10. Gadījumos, ja Klients maksā par pakalpojumu, kas ir atkarīgs no patērētā laika, Mobilly ir tiesīgs debetēt (samazināt Elektroniskās naudas konta atlikumu) par summu, kas ir nepieciešama minimālā pakalpojuma laika (soļa) apmaksai. Ja Klients neizmanto visu minimālā pakalpojuma laiku (soli), atlikums netiek atgriezts.

5.11. Tirgotāja piedāvātās preces vai pakalpojuma saņemšana un norēķināšanās par to, izmantojot Elektroniskās naudas kontā esošos līdzekļus, veicama nosūtot īsziņu, izmantojot speciāli šim mērķim veidotus risinājums (mobilo lietotni) vai apstiprinot maksājumu ar Mobilly piešķirto paroli, atbilstoši Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv).

5.12. Klientam ir tiesības veikt Elektroniskās naudas pārskaitījumu (pārvedumu) citam Mobilly klientam – Elektroniskās naudas konta īpašniekam. Pārskaitījums tiek veikts nosūtot īsziņu, izmantojot speciāli šim mērķim veidotus risinājums (mobilo lietotni) vai apstiprinot maksājumu ar Mobilly piešķirto paroli, atbilstoši Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) attiecīgā pakalpojuma aprakstā minētajiem noteikumiem. Šāda pārskaitījuma summai ir jābūt tādai, lai saņēmēja Elektroniskās naudas konta atlikums pēc līdzekļu saņemšanas nepārsniegtu €150 (viens simts piecdesmit euro). Ja saņēmēja konta atlikums pārskaitījuma rezultātā pārsniedz €150 (viens simts piecdesmit euro), Mobilly atsaka darījuma izpildi un informē Klientu par atteikuma iemesliem, nosūtot tam automātisko paziņojumu, ko Klients saņem SMS formātā. Pakalpojums var nebūt pieejams visiem klientiem. Lai varētu veikt Elektroniskās naudas pārskaitījumu (pārvedumu), Klientam ir jābūt identificētam: Mobilly sistēmā ir jābūt šā Līguma 4.5. punktā norādītajai informācijai par Klientu, kā arī pēc Mobilly pieprasījuma ir jāiesniedz personu apliecinošs dokuments un adresi apliecinošs dokuments. Mobilly ir tiesīgs izgatavot uzrādīto dokumentu kopijas.

5.13. Klientam ir tiesības pieprasīt Mobilly Elektroniskās naudas kontā esošo līdzekļu atpirkšanu. Elektroniskās naudas līdzekļu kontā esošos līdzekļus, kas nepārsniedz €250 (divi simti piecdesmit euro) gada laikā, Mobilly atpērk pamatojoties uz rakstisku Klienta pieprasījumu, pārskaitot naudas līdzekļus uz tā paša Klienta kontu kredītiestādē. Mobilly atpērk Elektronisko naudu pēc tās nominālvērtības. Mobilly ir tiesības piemērot Elektroniskās naudas atpirkšanas maksu 4% (četru procentu) apmērā no atpērkamās summas, bet ne mazāk kā €1.50 (viens euro, piecdesmit euro centi). Pieņemot Klienta pieteikumu, Mobilly identificē Klientu pēc viņa personu apliecinoša dokumenta. Gadījumā, ja pieteikuma iesniedzēja personas dati nesakrīt ar Mobilly sistēmā norādītajiem Klienta datiem, Mobilly ir tiesības atteikt Elektroniskās naudas atpirkšanas pieteikuma izskatīšanu un atstāt to bez izpildes.

5.14. Ja Klients vēlas veikt Mobilly Elektroniskās naudas kontā esošo līdzekļu atpirkšanu kopsummā virs €250 (divi simti piecdesmit euro) gada laikā vai vēlas atpirkšanas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus saņemt uz citu maksājumu instrumentu, Mobilly ir tiesīgs pieprasīt un Klientam ir pienākums sniegt Mobilly papildu informāciju, t.sk. pierādījumus par maksājuma instrumenta piederību. Šajā gadījumā Mobilly var izpildīt atpirkšanas rīkojumu tikai uz pašam Klientam piederošu maksājuma karti vai bankas kontu. Ja pieteikuma iesniedzēja personas dati nesakrīt ar Mobilly sistēmā norādītajiem Klienta datiem, vai Klients atsakās sniegt Mobilly papildu informāciju, Mobilly ir tiesības atteikt Elektroniskās naudas atpirkšanas pieteikuma izskatīšanu un atstāt to bez izpildes.

5.15. Klientam nav tiesības pieteikt līdzekļu atpirkšanu, kurus Klients ir ieguvis Mobilly rīkotas akcijas vai loterijas laikā vai līdzekļus, kuri ir iegūti pie Mobilly sadarbības partneriem rīkotajās lojalitātes programmās, arī gadījumos, ja Klients ir veicis šajā punktā noteikto līdzekļu pārskaitījumu citam Mobilly Klientam.

5.16. Ja Klients 12 (divpadsmit) mēnešu laikā ne reizi neveic darījumu Elektroniskās naudas kontā, Mobilly ir tiesīgs kontu slēgt. Ja Elektroniskās naudas kontā ir pozitīvs naudas atlikums, tad sākot ar 13. (trīspadsmito) mēnesi no Klienta tiek iekasēta ikmēneša Elektroniskās naudas konta apkalpošanas komisija €4.00 (četri euro) mēnesī un konts tiek slēgts tiklīdz tā atlikums ir nulle euro. Ja pēc Elektroniskās naudas konta slēgšanas, Klients vēlas izmantot Mobilly pakalpojumus, Klientam atkārtoti ir jāveic darbības jauna Elektroniskās naudas konta atvēršanai.

 

6. Reklamācijas un sūdzības

6.1. Klientam ir tiesības pieteikt reklamāciju (apstrīdēt veikto darījumu), ja Klients nav autorizējis (atļāvis) Elektroniskās naudas darījumu un pārskaitījums ir veikts bez Klienta ziņas. Mobilly ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtēt Klienta iesniegumu un pārliecināties vai apstrīdēto darījumu ir veicis Klients. Ja Klienta reklamācija ir pamatota (Klients nav devis rīkojumu personīgi, ar mobilā tālruņa īsziņu, izmantojot mobilo lietotni vai izmantojot Mobilly tīmekļa vietni un pieejas kodus), Mobilly atmaksā Klientam nepareizi (kļūdaini) noņemtos līdzekļus.

6.2. Klientam ir tiesības pieteikt reklamāciju (apstrīdēt veikto darījumu), ja Tirgotājs, kurš ir saņēmis līdzekļus, rīkojas negodīgi (nepārdod preci, nesniedz pakalpojumu par ko ir samaksāts) vai ir krāpnieciski piesavinājies Klienta līdzekļus. Šādā gadījumā Klienta ir pienākums vispirms sazināties ar Tirgotāju un iesniegt tam pretenziju (pieprasījumu) par preces piegādi vai pakalpojuma saņemšanu vai naudas līdzekļu atgriešanu. Ar reklamācijas pieteikumu vēršoties pie Mobilly, Klientam vienlaicīgi ir jāiesniedz pierādījumi, ka Klients ir prasījis līgumsaistību izpildi no Tirgotāja, un ka Tirgotājs nav izpildījis savas saistības. Ja Tirgotāja negodprātīgā rīcība tiek apstiprināta, Mobilly atgriež līdzekļus no Tirgotāja Elektroniskās naudas konta Klientam. Reklamāciju šajā punktā noteiktajos gadījumos Klientam ir jāpiesaka ne vēlāk kā 8 (astoņu) nedēļu laikā no darījuma dienas. Šā punkta noteikumi neattiecas uz Elektroniskās naudas līdzekļu pārvedumiem citam Mobilly klientam.

6.3. Gadījumā, ja Klienta Reklamācijas pieteikums ir nepatiess un Klients ir devis Elektroniskās naudas pārveduma rīkojumu vai Tirgotājs ir izpildījis savas saistības pret Klientu, Mobilly no Klienta Elektroniskās naudas konta ietur komisiju par nepatiesu Reklamāciju €10 (desmit euro) apmērā.

6.4. Ja Mobilly ir atgriezis Klientam Elektroniskās naudas līdzekļus saskaņā ar Reklamāciju, bet Tirgotājs pierāda, ka darījums ir noticis un atbilst Klienta un Tirgotāja savstarpējam līgumam, Mobilly attiecīgos līdzekļus noņem no Klienta Elektroniskās naudas konta un atgriež Tirgotājam, vienlaicīgi no Klienta konta ieturot komisiju par nepatiesu Reklamāciju €10 (desmit euro) apmērā. Ja Klienta Elektroniskās naudas kontā nav pietiekamu līdzekļu Tirgotājam atgrieztās summas un komisijas apmērā, Mobilly šos līdzekļus noņem no Elektroniskās naudas konta tiklīdz tas ir iespējams vai uzsāk prasības piedziņas procesu.

6.5. Klients ir tiesīgs pieteikt sūdzību Mobilly par Elektroniskās naudas norēķiniem. Sūdzību klients var iesniegt personiski vai nosūtīt uz Mobilly e-pastu [email protected] Mobilly informē Klientu, ka Mobilly ir izstrādāta Klientu sūdzību izskatīšanas kārtība un sūdzības tiek izskatītas atbilstoši šai kārtībai. Mobilly sniedz atbildes uz sūdzībām par elektroniskās naudas iestādes darbību 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Informācija par sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību ir pieejama Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv).

 

7. Elektroniskās naudas konta pieeja un maksājumu autorizācija

7.1. Klients sistēmā tiek identificēts un Elektroniskās naudas darījumi tiek autorizēti šādos veidos:

7.1.1. Nosūtot īsziņu no Mobilly sistēmā reģistrētā Klienta tālruņa, kura numurs atbilst Klienta Elektroniskās naudas konta identifikatoram, uz tālruņa numuru 1859;
7.1.2. Nosūtot komandu no Mobilly mobilās lietotnes, kurā klients autorizējas ar telefona numuru un paroli;
7.1.3. Autorizējoties ar telefona numuruun paroli Mobilly tīmekļa vietnē.

7.2. Visi maksājumi, maksājumu uzdevumi, rīkojumi, iesniegumi, līgumi, kā arī citas nodomu deklarācijas, kas iesniegtas izmantojot autorizāciju, kāda tā noteikta iepriekšējā punktā, tiek uzskatītas par Klientam saistošām un ir pielīdzināma Klienta brīvi izteiktai, nepārprotamai un tiešai gribai veikt attiecīgas darbības Mobilly sistēmā.

7.3. Klients apņemas rūpīgi glabāt un aizsargāt no izpaušanas pieejas datus Mobilly sistēmai. Klientam ir jāpieliek visas pūles, lai novērstu nesankcionētu pieejas datu, kā arī Klienta mobilā tālruņa vai tā SIM kartes nonākšanu trešo personu rīcībā, kā rezultātā šīm trešajām personām būtu iespējams veikt nesankcionētus darījumus vai izmantot Elektroniskās naudas kontu.

7.4. Klients piekrīt, ka telefoniskā saziņā Mobilly identificēs Klientu pēc tā tālruņa numura, no kura Klients zvanīs (un pēc izsniegtās paroles). Klients apņemas nekavējoties ziņot Mobilly pa tālruni 1859 vai (+371) 22001859, ja trešajām personām ir kļuvusi pieejama Klienta pieejas parole, mobilais tālrunis vai tā SIM karte, kā rezultātā varētu tikt veiktas nesankcionētas darbības ar Klienta kontu. Klients pats veic visas nepieciešamās darbības, lai nomainītu Klienta pieejas paroli.

7.5. Klients uzņemas atbildību par jebkuriem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kuras veiktas līdz brīdim, iekams Mobilly ir brīdināts par Līguma iepriekšējā punktā minētajiem gadījumiem, kā arī laikā, iekams Mobilly ir bloķējis pieeju Elektroniskās naudas kontam.

7.6. Klients piekrīt tam, ka pieejas datu, mobilā tālruņa, tā SIM kartes nozaudēšanas vai paviršas to glabāšanas gadījumā, Mobilly neatbild par nekādām no tā izrietošajām sekām un iespējamajiem zaudējumiem.

7.7. Ja Klients maina Sistēmā reģistrēto mobilā telefona numuru, viņa pienākums ir slēgt atvērto Elektroniskās naudas kontu vai pārskaitīt konta atlikumu uz citu kontu.

7.8. Klientam ir pienākums reģistrēties Mobilly sistēmā, izmantojot tikai personīgo informāciju un savus personas datus. Klients ir atbildīgs par viņa sniegto un Sistēmā ievadīto datu pareizību.

 

8. Elektroniskās naudas konta izmantošanas izmaksas (Cenrādis)

8.1. Mobilly pakalpojumi tiek sniegti Klientam bez maksas, izņemot gadījumos:

8.1.1. ja Klients nav izmantojis Kontu 12 (divpadsmit) mēnešus, tad sākot ar 13. (trīspadsmito) mēnesi tiek noteikta Konta apkalpošanas komisija €4 (četri euro) mēnesī, līdz Mobilly konta atlikums ir 0,00 EUR. Tad Mobilly konts tiek slēgts;

8.1.2. Pēc Klienta rīkojuma atpērkot Klienta kontā esošo Elektronisko naudu, Mobilly ir tiesības piemērot atpirkšanas maksu 4% (četru procentu) apmērā no atpērkamās summas, bet ne mazāk kā €1.50 (viens euro, piecdesmit euro centi);

8.1.3. Komisijas maksa par nepatiesu reklamāciju €10 (desmit euro);

8.1.4. Citos gadījumus, par kuriem Mobilly īpaši brīdina Klientu pirms darījuma vai savā tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv).

8.2. Klients norēķinās par precēm un pakalpojumiem pēc Tirgotāja noteiktas attiecīgās preces vai pakalpojuma cenas. Gadījumā, ja Tirgotājs vai Mobilly piemēro papildus maksu, pievieno nodevas vai nodokļus, par to Mobilly informē Klientu Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) pie konkrētā pakalpojuma apraksta.

8.3. Par Klienta nosūtītām īsziņām, izmantojot Klienta mobilo telefonu, Klients norēķinās ar sava mobilā telefona operatoru par mobilā telefona operatora noteiktajiem tarifiem.

8.4. Atbildes paziņojuma vai brīdinājuma, ko Klients saņem SMS formātā, maksa ir 0.11 EUR. Tā tiek ieturēta no Klienta Elektroniskās naudas konta. Klients, noslēdzot Līgumu ar Mobilly, piekrīt atbildes paziņojumu un brīdinājuma paziņojumu saņemšanai no Mobilly un piekrīt šajā punktā minētajai paziņojumu maksai.

8.5. Atgādinājuma paziņojuma, ko Klients saņem SMS formātā vai pašpiegādes paziņojuma (push notification) formā Mobilly mobilajā lietotnē,  maksa ir 0,11 EUR. Tā tiek ieturēta no Klienta Elektroniskās naudas konta. Klients, noslēdzot Līgumu ar Mobilly, piekrīt atgādinājuma paziņojumu saņemšanai no Mobilly un piekrīt šajā punktā minētajai atbildes paziņojumu maksai. Klients nevar atteikties no paziņojumu saņemšanas.

Klients var izvēlēties atgādinājuma paziņojuma saņemšanas periodiskumu, veicot izmaiņas savā profilā Mobilly tīmekļa vietnē, Mobilly mobilajā lietonē vai piezvanot uz Mobilly informatīvo numuru 1859. Perioda ilgums nevar būt ilgāks par 24 stundām .

8.6. Atbildes, brīdinājuma un informatīvie paziņojumi, ko Klients saņem no Mobilly pašpiegādes paziņojuma formā,  ir bezmaksas.

8.7. Līdztekus iebraukšanas nodevai Jūrmalā Klients maksā Mobilly finanšu transakcijas maksu 0,11 EUR (nulle euro, vienpadsmit euro centi). Ja Klients izvēlas maksājumu veikt pie mobilā operatora rēķina, tad attiecīgais mobilais operators nosaka savu papildu komisiju.

8.8. Maksa par automātisko atgādinājumu par iebraukšanu Jūrmalas pilsētas teritorijā Klientam ir 0,50 EUR (nulle eiro, piecdesmit eirocenti), t.sk. PVN 21%.

8.9. Citas izmaksas tiek noteiktas Mobilly Pakalpojumu lietošanas noteikumos, kas ir publicēti Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv).

 

9. Mobilly tiesības, pienākumi un atbildība

9.1. Mobilly apņemas, saņemot no Klienta reģistrētā mobilā tālruņa numura īsziņu vai mobilās lietotnes komandu, vai Klienta rīkojumu Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) ar komandu veikt maksājumu Tirgotājam par preci vai pakalpojumu vai pārskaitīt Klienta Elektroniskās naudas kontā esošos naudas līdzekļus uz citu Mobilly sistēmā esošu Kontu, izpildīt Klienta rīkojumu un nosūtīt Elektronisko naudu norādītajam adresātam. Mobilly nepilda tādus rīkojumus, kuru izpildei Klienta Elektroniskās naudas konta nepietiek līdzekļu.
9.2. Tiklīdz Klients ir nosūtījis rīkojumu, izmantojot reģistrētā mobilā tālruņa numura īsziņu vai mobilās lietotnes komandu, vai Klienta rīkojumu Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv), tas tiek uzskatīts par beznosacījumu piekrišanu darījumam un naudas līdzekļu pārskaitījumam un tiek uzskatīts par Elektroniskās naudas maksājuma autorizāciju. Īsziņu komandas ir norādītas Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv), kā arī konkrētā Mobilly pakalpojuma izmantošanas noteikumos.
9.3. Klients ir atbildīgs par to, lai Elektroniskās naudas kontā būtu pietiekams līdzekļu atlikums maksājumu veikšanai. Ja līdzekļu atlikums nav pietiekams, vai ja Klienta rīkojumā norādītā informācija nav pietiekama, vai arī ja maksājuma summa pārsniedz maksimālo vai ir mazāka par minimālo maksājumu limitu, ja tāds ir noteikts, vai arī ja maksājuma uzdevums kāda cita iemesla dēļ nav piemērots maksājuma veikšanai ar Sistēmas palīdzību, Mobilly ir tiesības neizpildīt maksājumu. Mobilly nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, kas šajā sakarā radies Klientam.
9.4. Mobilly nodrošina Klientu ar pārskatu par Elektroniskās naudas kontā veiktajiem darījumiem. Pārskati ir pieejami Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) pēc Klienta pieejas datu ievadīšanas.
9.5. Mobilly neatbild par Tirgotāju piedāvāto preču un pakalpojumu kvalitāti. Visas pretenzijas par preču vai pakalpojumu saņemšanu, to kvalitāti vai atbilstību līguma noteikumiem Klientam ir jāiesniedz preču vai pakalpojumu Tirgotājiem.
9.6. Mobilly neatbild par Tirgotāju noteiktām preču un pakalpojumu cenām, to izmaiņām. Ja iespējams, tad Mobilly izvieto informāciju par cenu izmaiņām savā tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv).
9.7. Ja Elektroniskās naudas konta atlikums ir mazāks, kā šajā Līgumā noteiktā samaksa par Mobilly nosūtītājiem automātiskajiem atgādinājuma un atbildes paziņojumiem, ko Klients saņem SMS formātā, Mobilly ir tiesības Klientam tās nesūtīt.
9.8. Mobilly neatbild par nenotikušu darījumu, nesaņemtu pakalpojumu vai preci kādas trešās personas vainas dēļ, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar mobilā tālruņa numura operatora tehniskajām problēmām.
9.9. Gadījumā, ja Mobilly prettiesiskas darbības rezultātā tiek nodarīti zaudējumi Klientam, Mobilly atlīdzina tiešos zaudējumus, kas Klientam radušies saistībā ar Elektroniskās naudas līdzekļu zudumu no Elektroniskās naudas konta. Zaudējumu atlīdzības lielums ir ierobežots ar Elektroniskās naudas kontā esošo līdzekļu apmēru, kas pastāvējis līdz brīdim, kad nodarīti zaudējumi Klientam.
9.10. Mobilly vienpusēji, bez iepriekšējas paziņošanas Klientam, ir tiesības apturēt Elektroniskās naudas konta darbību gadījumā, ja Klients ir pārkāpis šā Līguma noteikumus vai ir radušās aizdomas, ka konts tiek lietots nelegāli, prettiesiski, krāpnieciskos nolūkos vai lai legalizētu noziedzīgā ceļā iegūtus naudas līdzekļus. Pamatotu aizdomu gadījumā Mobilly ir tiesīgs pārtraukt šo Līgumu vai slēgt Elektroniskās naudas kontu, kā arī tam pašam Klientam piederošos citus kontus, un ziņot kompetentas valsts pārvaldes institūcijām.
9.11. Elektroniskās naudas atpirkšanas rīkojuma iesniegšanas gadījumā, pirms tā izpildes, Mobilly ir tiesības pieprasīt jebkādu informāciju, kas Mobilly ir nepieciešama, lai identificētu Klientu un noteiktu viņa saistību ar Elektroniskās naudas kontu. Mobilly izpilda Elektroniskās naudas atpirkšanas rīkojumu un pārskaita naudas līdzekļus tikai pēc tam, kad Mobilly ir pārliecinājies par Klienta identitāti un Elektroniskās naudas konta piederību Klientam.
9.12. Mobilly ir tiesības, izpildot šo Līgumu, apstrādāt Klienta personas datus, iegūt un glabāt Klienta personu apliecinošus dokumentus vai to kopijas, Klienta maksājumu kartes un norēķinu kontu datus, kā arī citu informāciju, kas Mobilly ir nepieciešama un iegūstama šā Līguma un normatīvo aktu izpildei. Klientam ir iespēja pārliecināties par Mobilly personas datu apstrādes reģistrāciju Datu valsts inspekcijas elektroniskajā reģistrā: http://www.dvi.gov.lv
9.13. Mobilly apstrādās Klienta datus vienīgi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un tiesisku Līguma darbību un izpildītu Latvijas normatīvo aktu prasības. Mobilly neizpaudīs šos datus trešajām personām bez rakstiskas Klienta piekrišanas, izņemot šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. Mobilly nodrošinās Klienta datu drošu glabāšanu.
9.14. Saņemot Klienta piekrišanu, Mobilly ir tiesības informēt Klientu, izmantojot Mobilly rīcībā esošos Klienta kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi, faktisko adresi) par izmaiņām, uzlabojumiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar Mobilly pakalpojumiem. Klienta dotā piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukšanai.
9.15. Saņemot Klienta piekrišanu, Mobilly ir tiesības savā vārdā sūtīt Klientam komerciālus paziņojumus par Mobilly pakalpojumiem un izdevīgiem piedāvājumiem. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukšanai.
9.16. Mobilly ir tiesības noteikt papildus ierobežojumus Elektroniskās naudas iegādei vai pārskaitījumiem, par to informējot klientu pie attiecīgā pakalpojuma apraksta Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv).

 

10. Klienta tiesības, pienākumi un atbildība

10.1. Klientam ir tiesības pārskaitīt Elektroniskās naudas kontā esošos līdzekļus, ko Klients ir ieguvis Mobilly rīkotas akcijas vai loterijas laikā, citam saņēmējam vai iesniegt atpirkšanas rīkojumu tikai gadījumā, ja Klients pēc Mobilly rīkotās akcijas vai loterijas ir papildinājis Elektroniskās naudas kontu atbilstoši šā Līguma noteikumiem.
10.2. Klients ir atbildīgs par Mobilly sniegtās informācijas, tajā skaitā pārveduma rīkojuma, precizitāti, kā arī par zaudējumiem un kaitējumu, kas nodarīts sakarā ar kļūdainas vai nepietiekamas informācijas sniegšanu Mobilly. Maksājuma uzdevumi, rīkojumi un pieteikumi tiek izpildīti, pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju. Mobilly nav atbildīgs par Klienta nepareizi sniegtās informācijas pareizības nodrošināšanu vai paplašināšanu.
10.3. Klients piekrīt, ka noslēdzot šo Līgumu, ievēros visus Līgumā noteiktos pienākumus un ir informēts par visām šajā Līgumā noteiktajām Mobilly tiesībām. Īsziņas, ko Mobilly nosūta Klientam, nav uzskatāmas par priekšnoteikumu šajā Līgumā noteikto Mobilly tiesību vai Klienta pienākumu realizācijai.
10.4. Klients apliecina un piekrīt tam, ka viņš ir brīdināts par to, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka Klients izmanto Elektroniskās naudas kontu krāpnieciskos nolūkos, nelikumīgi iegūtas naudas legalizācijai, terorisma finansēšanai vai jebkurām citām prettiesiskām darbībām, tad Mobilly veiks visas nepieciešamās un no Mobilly atkarīgās darbības, lai Klients tiktu saukts pie administratīvās vai kriminālatbildības, atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem.
10.5. Klientam ir pienākums sekot līdzi sava Elektroniskās naudas konta atlikumam. Gadījumā, ja Klienta Elektroniskās naudas kontā līdzekļi nav pietiekami, Mobilly ir tiesības nepildīt Klienta rīkojumus un atteikt darījumu apstiprināšanu. Gadījumā, ja Elektroniskās naudas kontā esošie līdzekļi tiek iztērēti brīdī, kad tiek sniegts pakalpojums, kuram piemēro apmaksu atkarībā no laika uzskaites, šāda pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta.
10.6. Klients piekrīt, ka Mobilly ir tiesības pēc Tirgotāja pamatota pieprasījuma sniegt informāciju par Klienta veiktajiem darījumiem saistībā ar šī Tirgotāja sniegto pakalpojumu vai piegādāto preču apmaksu, kā arī Klients piekrīt, ka Mobilly bez iepriekšējas brīdināšanas, nepieciešamības gadījumā, ir tiesības nodot informāciju par Klienta parāda saistībām pret Mobilly un Klienta parāda saistību piedziņas tiesības trešajām personām.
10.7. Klients ir informēts, ka Mobilly, izpildot šo Līgumu, ir tiesīgs apstrādāt Klienta personas datus, iegūt un glabāt Klienta personu apliecinošus dokumentus vai to kopijas, Klienta maksājumu kartes un norēķinu kontu datus, kā arī citu informāciju, kas Mobilly ir nepieciešama un iegūstama šā Līguma un normatīvo aktu izpildei. Klienta datu aizsardzības jautājumus regulē arī dokuments “Privātuma politika” Klients ir iepazinies ar Mobilly “Privātuma politiku”, kā arī ir informēts, ka “Privātuma politika” var tikt vienpusēji mainīta no Mobilly puses un aktuālā “Privātuma politikas” redakcija tiek izvietota Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv).
10.8. Klients piekrīt, ka Mobilly ir tiesīgs ierakstīt un saglabāt visu informāciju (t.sk. telefona sarunas bez iepriekšēja brīdinājuma), kas ir nodota, lietojot Mobilly pakalpojumus, un reģistrēt Klienta veiktās darbības Elektroniskās naudas kontā, un, ja nepieciešams, izmantot šos ierakstus veikto darījumu pamatošanai un pierādīšanai.
10.9. Klientam ir pienākums uzturēt aktuālus Mobilly sniegtos identitātes datus, tajā skaitā kontaktinformāciju un adresi. Izmaiņu gadījumā Klientam ir pienākums nekavējoties par izmaiņām informēt Mobilly. Klients izmaiņas var reģistrēt Mobilly sistēmā vai iesniegt Mobilly personīgi.

 

11. Līguma grozīšana un izbeigšana

11.1. Mobilly ir tiesības vienpusējā kārtībā grozīt šo Līgumu. Mobilly par visiem grozījumiem Līgumā informē Lietotāju, publicējot Līguma grozījumu tekstu Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) divas nedēļas pirms Līguma grozījumu stāšanās spēkā. Ja Klients nav atkāpies no Līguma vienpusējā kārtā un ar Līguma grozījumu spēkā stāšanos turpina izmantot Mobilly pakalpojumus vai, ja ar grozījumu spēkā stāšanās dienu Elektroniskās naudas kontā atrodas līdzekļi, uzskatāms, ka Klients ir pieņēmis Līguma grozījumus un tiem ir piekritis.

11.2. Klientam un Mobilly ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, par to paziņojot otram līgumslēdzējam. Gadījumā, ja Klients atkāpjas no Līguma, viņam ir pienākums iesniegt pieteikumu Elektroniskās naudas kontā esošo līdzekļu atpirkšanai tādā kārtībā, kādā noteikta šajā Līgumā.

11.3. Ja Klienta Elektroniskās naudas konta atlikums ir vienāds ar nulli vai nepārsniedz €1.50 (viens euro, piecdesmit euro centi), Klientam ir tiesības ielogojoties savā profilā Mobilly tīmekļa vietnē, pieteikt Elektroniskās naudas konta slēgšanu elektroniski, nosūtot Mobilly pieprasījumu par Elektroniskās naudas konta slēgšanu. Slēdzot Elektroniskās naudas kontu elektroniski, summa, kas nepārsniedz €1.50 (viens euro, piecdesmit euro centi) tiek iekasēta kā Elektroniskās naudas konta apkalpošanas komisija. Ja atlikums Elektroniskās naudas kontā pārsniedz €1.50 (viens euro, piecdesmit euro centi), Elektroniskās naudas konts var tikt slēgts pēc elektroniskās naudas atpirkšanas atbilstoši Līguma 5.13. noteikumiem.

11.4. Šis Līgums ir uzskatāms par izbeigtu, kad tiek slēgts Elektroniskās naudas konts un Mobilly un Klients ir savstarpēji norēķinājušies un starp tiem nepastāv prasības vienam pret otru.

 

12. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izskatīšanas kārtība

12.1. Visos citos jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, īpaši „Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma”, „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma” un „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” normām.

12.2. Jebkuras pretenzijas un prasības attiecībā uz Elektroniskās naudas konta darījumiem un Klienta un Mobilly savstarpējām attiecībām šā Līguma izpildes laikā ir risināmas savstarpēji divpusēju sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas panākt savstarpēji pieņemamu risinājumu strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12.3. Mobilly informē Klientu, ka Mobilly kā licencētās elektroniskās naudas iestādes darbu uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tīmekļa vietne www.fktk.lv). Jautājumos, kas saistīti ar Klienta, kā patērētāja, tiesību aizsardzību uzraudzības iestāde ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (tīmekļa vietne: www.ptac.gov.lv).

 

13. Nepārvarama vara

13.1. Mobilly nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas vai tamlīdzīgu apstākļu rezultātā vai Mobilly darbības neparedzētas pārtraukšanas gadījumā.
13.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti valsts varas iestāžu lēmumi vai pasākumi, karadarbība vai terora akti, sacelšanās vai nemieri; pasta darbības, automātiskās datu apstrādes, datu pārraides un citu elektronisko komunikācijas līdzekļu darbības vai strāvas padeves pārtraukumi, kurus Mobilly nevar kontrolēt; automātiskās datu apstrādes kļūdas vai Mobilly sniegto pakalpojumu pārtraukums vai aizkavēšanās ugunsgrēka vai citu stihisku nelaimju dēļ; industriālas darbības, piemēram, streiki, lokauti, boikoti un blokādes, neatkarīgi no tā, vai Mobilly tajās piedalās.
13.3. Nepārvarama vara vai jebkurš no iepriekš minētajiem apstākļiem dod tiesības Mobilly līdz turpmākam paziņojumam pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu.
13.4. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Mobilly paziņo tiklīdz tas ir iespējams.

 

14. Izmantojamā valoda

14.1. Šis Līgums ir sastādīts un ir pieejams latviešu valodā.

14.2. Visa savstarpējā komunikācija un saziņa starp Klientu un Mobilly notiks latviešu valodā.

 

15. Līguma stāšanās spēkā

15.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Klients ir reģistrējies Mobilly sistēmā un iegādājies Elektronisko naudu. Šā punkta izpratnē Elektroniskās naudas iegāde ir arī Elektroniskās naudas līdzekļu pārvedums no cita Mobilly sistēmā atvērta Elektroniskās naudas konta.
15.2. Nosūtot reģistrācijas īsziņu JAUNS uz 1859 no tālruņa, zvanot uz 1859 vai +317 22001859, reģistrējoties Mobilly sistēmā, izmantojot mobilo lietotni vai Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) Klients apliecina, ka ir izlasījis šo Līgumu, ir pilnībā sapratis šā Līguma noteikumus un beznosacījumu kārtībā tos ir pieņēmis un apņemas tos pildīt. Klients apliecina un piekrīt, ka šis Līgums (vai tā turpmākās redakcijas, kurām Klients ir piekritis) tiks uzskatīts par rakstveida pierādījumu tiesiski noslēgtam darījumam, un būs spēkā esošs kā juridisks pamatojums savstarpēju jautājumu risināšanā starp Klientu un Mobilly, kā arī var kalpo kā pierādījums Klienta un Tirgotāja un Mobilly un Tirgotāja savstarpējās attiecībās.
15.3. Līgums tiek noslēgts un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

 

16. Citi noteikumi

16.1. Elektroniskās naudas iegāde (emisija), atpirkšana un tās pārvedumi ir finanšu pakalpojumi, uz kuriem saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem netiek attiecinātas distances līguma prasības.
16.2. Preču vai pakalpojumu iegāde no Tirgotāja, izmantojot mobilo tālruni, ir darījumi, uz kuriem attiecināmas Latvijas normatīvajos aktos noteiktās distances līguma prasības. Klienta informēšana par distances līgumā norādāmo informāciju un Klienta tiesībām ir Tirgotāja pienākums un Mobilly nav atbildīgs par jebkādu patērētājiem norādāmās informācijas neesamību Tirgotāja dokumentos un piedāvājumā. Gadījumā, ja Klients vēlas izmantot atteikuma tiesības vai citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības, Klientam ir pienākums vērsties tieši pie Tirgotāja. Mobilly apņemas iespēju robežās sadarboties ar Klientu tā likumīgo tiesību aizstāvībai.
16.3. Mobilly ir tiesīgs nodot elektroniskās naudas emisijas vai atpirkšanas pienākumu savam aģentam, pirms tam saņemot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas piekrišanu. Ja Mobilly izmantos šādus aģentus, informācija par tiem tiks publicēta Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tīmekļa vietnē (www.fktk.lv) sadaļā „Tirgus dalībnieki”. Citas personas, izņemot likumīgi noteiktos aģentus, nav tiesīgas jebkādā veidā emitēt vai atpirkt Mobilly Elektronisko naudu.

Mobilly elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums / Līguma versija spēkā ar 01.02.2021.

page10image1674160

Скачать документ