SIA “Mobilly” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

 
Pētniecības projekta nosaukums: “Kontroles ierīču modifikācijas un sasaistes ar norēķinu infrastruktūru izpēte un realizācija”

 
Projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/006
Pētījuma mērķis: izstrādāt risinājumu, kur lokālā EMV karte ir emulēta aplikācijā, kas nodrošina gan zemākas izmaksas, gan papildus pakalpojumus klientiem.