Договор об услугах Mobilly (для предприятий) | Mobilly

Договор об услугах Mobilly (для предприятий)

ОБРАЗЕЦ

Документ можешь скачать ниже

 

Mobilly līguma reģistrācijas Nr.

 

Klienta Līguma reģistrācijas Nr.

 

1. Mobilly pakalpojumu līgums tiek noslēgts starp Mobilly un Klientu un tas nosaka kārtību, kādā Klients izmanto Mobilly pakalpojumus, lai iegādātos preces vai pakalpojumus no Tirgotājiem. Līgums nosaka kārtību, kādā Klients un tā Lietotāji veic Tirgotāja preces vai pakalpojuma iegādi, kādā veidā notiek norēķini par precēm un pakalpojumiem un kāda ir samaksas kārtība. Šī līguma veidlapa un Mobilly pakalpojumu līguma noteikumi kopā veido Mobilly pakalpojumu līgumu. Šī līguma veidlapa un Mobilly pakalpojumu līguma noteikumi (to aktuālā versija) ir savstarpēji neatņemamas sastāvdaļas, un visos gadījumos ir jāuzskata par vienu līgumu.

 

2. Līgumslēdzēji:

Klients:
Nosaukums:
Kontaktpersona:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Reģistrācijas nr.:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Pārstāvis/amats:
Tālrunis:
Norēķinu konts:
Banka:

 

Mobilly:
SIA “Mobilly”
Ģirts Slaviņš
1859
info@mobilly.lv
40003654405
Dzirnavu iela 91 k-3-20, Rīga, LV-1011
Dzirnavu iela 91 k-3-20, Rīga, LV-1011
Ģirts Slaviņš / prokūrists
+371 22001859
LV10HABA0551010805346
AS Swedbank

 

3. Līguma priekšmets.
3.1. Mobilly un Klients vienojas, ka Mobilly sistēmā reģistrē Uzskaites kontu, kurā notiek Klienta darījumu uzskaite, iegādājoties Tirgotāju piedāvātās preces vai pakalpojumus.
3.2. Klienta pilnvarotā kontaktpersona Uzskaites kontam pievieno Lietotājus, kurus Klients ir pilnvarojis slēgt darījumus ar Tirgotājiem un iegādāties to piedāvātās preces vai pakalpojumus. Mobilly veic Lietotāju darījumu uzskaiti Klientam atvērtajā Uzskaites kontā.
3.3. Mobilly Klienta Uzskaites kontam piešķir limitu, kura ietvaros Klients un tā Lietotāji var veikt darījumus. Puses vienojas, ka Uzskaites Kontam piešķirtais limits ir visu Lietotājiem piešķirto Limitu summa, Klientam var tikt noteikts maksimālais limits.
3.4. Mobilly un Klients vienojas, ka šajā Līgumā noteiktajā kārtībā Klients samaksā par Lietotāju iegādātajām precēm vai pakalpojumiem atbilstoši Mobilly sagatavotajiem rēķiniem.

 

4. Limiti.
4.1. Mobilly piešķir Klientam limitu vienam lietotājam – 50.00 (piecdesmit) euro mēnesī, un tas tiek automātiski atjaunots pēc kārtējā rēķina apmaksas.

 

5. Mobilly pakalpojumu līguma noteikumu piemērošana.
5.1. Mobilly un Klients vienojas, ka ar šī Mobilly pakalpojumu līguma veidlapas parakstīšanas brīdi stājas spēkā Mobilly pakalpojumu līguma noteikumi, kuri ir spēkā uz Līguma noslēgšanas brīdī, un ka šī Mobilly pakalpojumu līguma veidlapa un Mobilly pakalpojumu līguma noteikumi kopā veido Mobilly pakalpojumu līgumu.
5.2. Mobilly un Klients vienojas, ka Mobilly ir tiesības mainīt Mobilly pakalpojumu līguma noteikumus kārtībā, kāda tā ir noteikta šajā Līgumā. Paziņojumu par Noteikumu izmaiņām Mobilly publicē savā tīmekļa vietnē, kā arī nosūta paziņojumu par izmaiņām uz Klienta kontaktpersonas norādīto e-pastu 20 dienas pirms to spēkā stāšanās. Paziņojums Klientam tiek uzskatīts par nodotu pēc e-pasta nosūtīšanas. Mobilly neuzņemas atbildību, ja Klients nav iepazinies ar tā saturu, kontaktpersonas adrese ir nederīga vai kādiem citiem iemesliem. Noteikumi tiek publicēti Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) sadaļā „Noteikumi un Līgumi”. Grozījumu gadījumā Mobilly publicē Noteikumu jauno redakciju tīmekļa vietnē vismaz divas nedēļas pirms tās spēkā stāšanās.

 

6. Apliecinājumi un pilnvarojumi.
6.1. Mobilly un Klients apliecina, ka Klients ir iepazīstināts ar spēkā esošajiem Mobilly pakalpojumu līguma noteikumiem, saprot to prasības, pilnībā tām piekrīt.
6.2. Klients apliecina, ka pēc Mobilly pieprasījuma sniegs Mobilly nepieciešamos identitātes un izpētes datus, tajā skaitā nepieciešamo informāciju un dokumentus par Klientu, Klienta pārstāvjiem, īpašniekiem un patiesajiem labuma guvējiem, kā arī par savu saimniecisko vai personisko darbību, kas Mobilly vajadzīgi kā finanšu iestādei, kā arī sniegs informāciju un dokumentus, kas ļauj Mobilly novērtēt Klienta kredītspēju.
6.3. Klients apliecina un piekrīt, ka Mobilly saņem un apstrādā personas datus darījumu slēgšanai starp Klientu un Tirgotāju, kā arī apstiprina un piekrīt, ka Mobilly ir tiesīgs veikt personas datu apstrādi.

 

7. Līgumslēdzēju paraksti.

/paraksts/ /vārds uzvārds/

/paraksts/ /vārds uzvārds/

 

Rīga/datums:

Rīga/datums: