Договор об услугах Mobilly (для предприятий) | Mobilly

Договор об услугах Mobilly (для предприятий)

Скачать договор

ОБРАЗЕЦ

Документ можешь скачать ниже

 

Mobilly līguma reģistrācijas Nr.

__________________________

 

Klienta Līguma reģistrācijas Nr.

__________________________

 

1. Mobilly pakalpojumu līgums tiek noslēgts starp Mobilly un Klientu un tas nosaka kārtību, kādā Klients izmanto Mobilly pakalpojumus, lai iegādātos Tirgotāju preces vai pakalpojumus. Līgums nosaka kārtību, kādā Klients un tā Lietotāji veic Tirgotāja preces vai pakalpojuma iegādi, kādā veidā notiek norēķini par precēm un pakalpojumiem un kāda ir samaksas kārtība. Šis Mobilly pakalpojumu līgums un Mobilly pakalpojumu līguma noteikumi (to aktuālā versija) ir savstarpēji neatņemamas sastāvdaļas, un visos gadījumos ir jāuzskata par vienu līgumu.

 

2. Līgumslēdzēji: Klients Mobilly

 

Nosaukums __________________________ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mobilly
Kontaktpersona: __________________________ Ģirts Slaviņš

 

Tālrunis: __________________________ 1859
e-pasts: __________________________ [email protected]
Reģistrācijas Nr. __________________________ 40003654405
PVN maksātāja Nr. __________________________ LV40003654405
Juridiskā adrese: __________________________ Dzirnavu iela 91 k-3-20, Rīga, LV-1011
Pārstāvis / amats: __________________________ Valdes loceklis vai prokūrists
Tālrunis: __________________________ 1859
Norēķinu konts: __________________________ Norēķinu konts:
LV10HABA0551010805346
Banka:

 

__________________________

 

Banka: AS Swedbank
Norēķinu konts:
LV02PARX0009726030004
Banka: AS Citadele banka
3. Līguma priekšmets.
3.1. Mobilly un Klients vienojas, ka Mobilly sistēmā reģistrē Uzskaites kontu, kurā notiek Klienta darījumu uzskaite,iegādājoties Tirgotāju piedāvātās preces vai pakalpojumus.
3.2. Klienta pilnvarotā kontaktpersona Uzskaites kontam pievieno Lietotājus, kurus Klients ir pilnvarojis slēgt darījumus arTirgotājiem un iegādāties to piedāvātās preces vai pakalpojumus. Mobilly veic Lietotāju darījumu uzskaiti Klientam atvērtajā Uzskaites kontā.
3.3. Mobilly un Klients vienojas, ka šajā Līgumā noteiktajā kārtībā Klients samaksā par Lietotāju iegādātajām precēm vaipakalpojumiem atbilstoši Mobilly sagatavotajiem rēķiniem.

 

4. Uzskaites konta papildināšana un limiti.
4.1. Pēc Līguma noslēgšanas, Mobilly var piešķirt Klientam limitu EUR 20,00 (divdesmit eiro, 00 centi) apmērā, kura ietvarosKlients un tā Lietotāji var veikt darījumus. Ja Klienta Uzskaites konta atlikums sasniedz vai pārsniedz limitu, Uzskaiteskonts tiek bloķēts līdz brīdim, iekams Klients to ir papildinājis, ieskaitot naudu vienā no Līguma 2.punktā minētajiembanku norēķinu kontiem.
4.2. Klienta Uzskaites konts tiek uzskatīts par papildinātu tad, kad Klienta naudas pārveduma summa ir ieskaitīta Mobillybankas norēķinu kontā.
4.3. Klients pats ir atbildīgs par Uzskaites konta stāvokli un patstāvīgi papildina to pēc nepieciešamības. Ne vēlāk kā līdz katra mēneša trešajai darba dienai Klients saņem rēķinus par šī Līguma ietvaros izmantotajiem pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī un maksājuma paziņojumu, kurā atspoguļotas Klienta Uzskaites konta stāvokļa izmaiņas.
5. Mobilly pakalpojumu līguma noteikumu piemērošana.
Mobilly un Klients vienojas, ka Mobilly ir tiesības mainīt Mobilly pakalpojumu līguma noteikumus kārtībā, kāda tā ir noteikta šajā Līgumā. Klients piekrīt, ka Mobilly nav nepieciešams īpaši brīdināt Klientu par Noteikumu izmaiņām, unapņemas tām sekot patstāvīgi. Noteikumi tiek publicēti Mobilly tīmekļa vietnē (www.mobilly.lv) sadaļā „Noteikumi un Līgumi”. Grozījumu gadījumā Mobilly publicē Noteikumu jauno redakciju tīmekļa vietnē vismaz 1 (vienu nedēļu) pirmstās spēkā stāšanās.

 

6. Apliecinājumi un pilnvarojumi:
6.1. Mobilly un Klients apliecina, ka Klients ir iepazīstināts ar spēkā esošajiem Mobilly pakalpojumu līguma noteikumiem,saprot to prasības, pilnībā tām piekrīt;
6.2. Klients apliecina, ka pēc Mobilly pieprasījuma sniegs Mobilly nepieciešamos identitātes un izpētes datus, tajā skaitānepieciešamo informāciju un dokumentus par Klientu, Klienta pārstāvjiem, īpašniekiem un patiesajiem labuma guvējiem,kā arī par savu saimniecisko vai personisko darbību, kas Mobilly nepieciešami kā finanšu iestādei, kā arī sniegs informācijuun dokumentus, kas ļauj Mobilly novērtēt Klienta kredītspēju;
6.3. Klients apliecina un piekrīt, ka Mobilly saņem un apstrādā personas datus darījumu slēgšanai starp Klientu un Tirgotāju, kā arī apstiprina un piekrīt, ka Mobilly ir tiesīgs veikt personas datu apstrādi.

 

7. Līgumslēdzēju paraksti.
Klients: Mobilly:
/paraksts*/__________________________ /paraksts*/__________________________
/vārds uzvārds/_______________________ /vārds uzvārds/_______________________
Vieta / Datums*:____________________ Rīga / Datums*:____________________

* Dokumenta rekvizītus «paraksts» un «datums» neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

 

Скачать договор