Privātuma politika | Mobilly

Privātuma politika

Lejuplādēt dokumentu

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA “Mobilly”, apstrādājot datu subjekta personas datus.
Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679.

 

1. Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir SIA „Mobilly”, reģistrācijas numurs: 40003654405, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 91-k3, Rīga, LV-1011.

 

Esam licencētā elektroniskās naudas iestāde ar tiesībām sniegt maksājumu pakalpojumus. Licenci ir izsniegusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kas regulē un uzrauga Latvijas finanšu sektora dalībniekus: SKATĪT ŠEIT

 

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties pa tālruni 1859 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: dati@mobilly.lv

 

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Personas dati var tikt vākti no klienta, no klienta pakalpojumu izmantošanas un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm. Personas datu kategorijas, kuras mēs lielākoties, bet ne tikai, vācam un apstrādājam, ir:

 

Identifikācijas un izpētes dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, politiski nozīmīgās personas statuss, personu apliecinošā dokumenta dati (piemēram, pases kopija, ID karte), mobilā telefona numurs.

Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Dati par Klienta nodokļu rezidenci, piemēram, ziņas par dzīvesvietas valsti, nodokļu maksātāja numuru, pilsonību.

Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, zvērinātiem notāriem, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām un zvērinātiem tiesu izpildītājiem u.c.

Dati, kas ievākti, klientam izmantojot mūsu pakalpojumus, piemēram, ievadītie automašīnas numuri, auto numura zīmes valsts piederība, izņemot gadījumus, ja automašīnas numura atpazīšana tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, taču automašīnas numurs nav sasaistāms ar konkrētu personu, t.i. persona nav Mobilly klients, pakalpojumu apmaksas laiki un datumi, individuālie lietotāja profila iestatījumi, lietoto mobilo ierīču tehniskie rakstulielumi, izmantotās Mobilly mobilās aplikācijas versijas numurs, pēdējās vizītes laiks Mobilly aplikācijā.

Saziņas dati, kas tiek vākti, kad klients sazinās ar mums telefoniski, vizuālie un/vai audioieraksti, e-pasts, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram, sociālie mediji, dati, kas iegūti, klientam apmeklējot mūsu tīmekļa vietni vai sazinoties citos mūsu kanālos, lietojamo ierīču dati.

Dati par piedalīšanos mūsu spēlēs un akcijās, piemēram, iegūtie punkti, spēlēs vai akcijās iegūtās balvas.

 

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, izložu un loteriju dalībnieku, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

 

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu Privātuma politiku un esat akceptējuši tās noteikumus. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo Privātuma politiku.

 

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, loterijas noteikumos var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

 

Informējam Jūs, ka šajā Privātuma politikā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu datu apstrādi.

 

Apmeklējot mūsu interneta vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

 

Papildus šīs Privātuma politikas noteikumiem Jūs varat arī iepazīties ar Informāciju par sīkdatņu (cookies) izmantošanu (pieejama www.mobilly.lv)

 

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu īpašums un  vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

 

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

 

a)     Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (t.sk. sadarbības līgumā) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

 

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums par pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos, atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.

 

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese (pasta adrese), bankas konta numurs; maksājumu kartes  numurs  un derīguma termiņš, telefona numurs, transportlīdzekļa numurs, e-pasta adrese.

 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

–        Līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] 6.panta pirmās daļas b punkts);

–        Juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);

–        Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana.

 

b)     Normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz klientu identifikāciju, izpēti un pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde

 

Šī nolūka ietvaros mums ir jāpilda “Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma”, “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas” likuma prasības, FKTK izdoto noteikumu prasības, likuma “Par grāmatvedību”, likuma “Par nodokļiem un nodevām”, “Arhīva likuma” prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

 

Šim nolūkam un īstenojot principu “Pazīsti savu klientu”, mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: Klienta, klienta pārstāvja, klienta patiesā labuma guvēja, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, IP adrese,  klienta atbilstība politiski nozīmīgās personas statusam, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklim vai klients ir cieši saistīts ar politiski nozīmīgu personu;

 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

–        Juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts).

 

c)     Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

 

Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumuspar Mobilly un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas), nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētās loterijās un/vai izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem.

 

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

–        datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);

–        līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);

–        pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.

Jums ir tiesības atteikties no mūsu mārketinga ziņu saņemšanas. To varat izdarīt šādi:

(a) sekojot norādījumiem par atteikšanos attiecīgajā mārketinga ziņojumā;

(b) sazinoties ar mums pa 2. sadaļā norādīto e-pastu.

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka arī tad, ja atsakāties no mārketinga ziņu saņemšanas, joprojām varat saņemt  administratīvas ziņas un īsziņas no Mobilly, piemēram, paziņojumus par aktivitātēm Jūsu kontā (piemēram, konta apstiprināšanu un paroles maiņu vai par to, ka tuvojas piesaistītās bankas kartes derīguma termiņa beigas u.c.).

 

d)     Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

 

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, veikt telefonsarunu ierakstus pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, likumīgās nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju Kontroles dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Valsts policijai, tiesu izpildītājiem un citām valsts iestādēm, apmainīties ar informāciju uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

 

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, automašīnas numurs,  automašīnas atrašanas vieta un laiks, un citi dati atbilstoši nepieciešamībai.

 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

–        Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas nolūkos, parādu piedziņas nodrošināšanai.

 

e)     Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

 

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

 

Vēlamies informēt, ka brīdī, kad tiek lietoti Mobilly pakalpojumi mobilajā lietotnē vai tīmekļa vietnē, mēs veicam datu un informācijas žurnalēšanu, lai spētu palīdzēt Mobilly darbības kļūmju gadījumā. Šie dati satur sekojošu informāciju – lietotās ierīces interneta protokola adresi jeb IP, ierīces nosaukumu, operētājsistēmu, mobilās aplikācijas versiju, Mobilly servisa izmantošanas laiku un datumu, kā arī citu statistiku. Lielākā daļa no datiem tiek ievākti Mobilly iekšējā sistēmā, taču statistikas apkopošanai izmantojam arī trešo pušu sistēmas.

 

Trešo pušu sistēmas, ko izmantojam pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai:

–        Google inc. rīki Google Analytics un Google Play Store,  vairāk par šo rīku sniegto pakalpojumu noteikumiem un to privātuma politiku var iepazīties interneta vietnē: Google Analytics privātums ŠEIT un noteikumi ŠEIT

–        Google inc. rīks Firebase Analytics, vairāk par šo rīku sniegto pakalpojumu noteikumiem un to privātuma politiku var iepazīties interneta vietnē: Firebase analytics privātums ŠEIT

–        Apple inc. rīks Apple AppStore, vairāk par šo rīku sniegto pakalpojumu noteikumiem un to privātuma politiku var iepazīties interneta vietnē: Apple App  Store privātums ŠEIT

 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

–        Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

 

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, lai Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

 

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1)     mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

2)     personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātāji/tehniskie uzturētāji, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;

3)     valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;

4)     trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri).

 

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē mēs izvēlamies?

 Mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Mēs sadarbojamies ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

1)     auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;

2)     IT infrastruktūras, datu bāzes tehniskais uzturētājs;

3)     citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

 

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties. Tad attiecīgas izmaiņas tiek veiktas arī šajā dokumentā.

 

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

 Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

·       personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);

·       personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;

·       datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

·       saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem, informāciju par Klientu mēs glabāsim 5 gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas.

 

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi? 

Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus. 

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.  

Svarīgi! Lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, mums kā finanšu iestādei, ir pienākums izveidot un uzturēt personas datu apstrādes sistēmas par klientiem un personām, ar kurām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā nav uzsāktas vai ir izbeigtas darījuma attiecības. Personu datu apstrādes sistēmas var ietvert arī informāciju par šo personu patiesajiem labuma guvējiem un pilnvarotajām personām. Šādos gadījumos uz veikto personas datu apstrādi neattiecas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās datu subjekta tiesības pieprasīt informāciju par datu apstrādi, tai skaitā tās mērķiem, saņēmējiem un iegūšanas avotiem. Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu datu subjektam nav tiesību piekļūt saviem datiem un pieprasīt to grozīšanu, iznīcināšanu, apstrādes pārtraukšanu vai aizliegšanu. Tiesības veikt pārbaudi, lai noteiktu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām, gadījumos, kad pārzinim ar likumu aizliegts sniegt datu subjektam informāciju un saņemts attiecīgs iesniegums no datu subjekta, ir Valsts datu inspekcijai (FPDAL 29.pants). Mēs respektējam Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu  pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

1)     iesniedzot attiecīgu Pieprasījumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Dzirnavu iela 91 k-3, Rīga, LV-1011,  katru darba dienu no plkst. 9-17;

2)     iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Dzirnavu iela 91 k-3, Rīga, LV-1011.

3)     iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: dati@mobilly.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Datu subjekta pieprasījuma veidlapa ir atrodama ŠEIT Saņemot Jūsu Pieprasījumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai. 

 

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

 

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs).

 

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

 

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmsituāciju un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (ŠEIT).

 

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

 Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Papildus vēlamies informēt Jūs par galvenajām normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu apstrādi:

1)     Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, Ministru kabineta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi nosaka, kādi dati un informācija ir nepieciešama klientu identifikācijai, izpētei un padziļinātai izpētei;

 

2)     Likums „Par grāmatvedību” nosaka šādu personas datu norādīšanu saimnieciskā darījuma dokumentā (līgumā), kura dalībnieks ir fiziskā persona: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai tāds piešķirts), personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese.

 

12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

1)     savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;

2)     ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;

3)     no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;

4)     no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;

5)     no Jums, veicot autorizāciju tīmekļa vietnē www.mobilly.lv

6)     no Jums, veicot autorizāciju lietotnē;

7)     tīmekļa vietnē www.mobilly.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies);

8)     atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm, piemēram, vērtējot Jūsu atbilstību politiski nozīmīgās personas statusam, pārbaudot Jūs sankciju sarakstos (OFAC, ANO, ES u.c.), varam iegūt datus no trešām personām šī nolūka sasniegšanai;

9)     attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas ierakstiem.

 

13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

 

[1]EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

 

Lejuplādēt dokumentu