Privātuma politika

Lejuplādēt dokumentu

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA “Mobilly” (Mobilly), apstrādājot datu subjekta personas datus.

 

Privātuma politika izstrādāta pamatojoties uz 2016.gada 17.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Lejuplādēt dokumentu
Mobilly app icon

Ērtāk lietotnē!

Lejupielādē lietotni