Privātuma politika | Mobilly

Privātuma politika

Lejuplādēt dokumentu

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA “Mobilly” (Mobilly), apstrādājot datu subjekta personas datus.

 

Privātuma politika izstrādāta pamatojoties uz 2016.gada 17.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

1. Informācija par personas datu pārzini

Nosaukums: SIA „Mobilly”
Reģ. Nr.: 40003654405
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 91-k3, Rīga, LV-1011

 

Mobilly ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā esoša licencēta elektroniskās naudas iestāde ar tiesībām sniegt maksājumu pakalpojumus. Vairāk informācijas ŠEIT.

 

 

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir iespēja ar mums sazināties pa tālruni 1859 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: [email protected].

 

 

3. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu personas datus apstrādājam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošo normatīvo aktu prasības un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Datu apstrāde ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to nepieciešamo personas datu nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai no līguma izrietošo saistību izpildi. Gadījumos, kad personas dati sniedzami brīvprātīgi, bet to sniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojuma kvalitāti vai nodrošināt Jums izdevīgākus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, mēs par to Jūs informēsim.

 

 

4. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

1)Jums slēdzot līgumu ar mums;

2)Jums komunicējot ar mums, iesniedzot iesniegumus, rakstot e-pastu, zvanot mums;

3)Jums pierakstoties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;

4)Jums veicot autorizāciju tīmekļa vietnē www.mobilly.lv;

5)Jums veicot autorizāciju Mobilly mobilajā lietotnē;

6)Jums apmeklējot tīmekļa vietni www.mobilly.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies);

7)Mums slēdzot līgumu ar trešo personu, kas Jūs norādījusi kā kontaktpersonu;

8)Mums iegūstot informāciju no trešo personu datu bāzēm, piemēram, vērtējot Jūsu atbilstību politiski nozīmīgās personas statusam, pārbaudot Jūs sankciju sarakstos (OFAC, ANO, ES u.c.);

9) Mums, attiecīgos gadījumos, iegūstot informāciju no videonovērošanas ierakstiem.

 

 

5. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Personas dati galvenokārt tiek iegūti fiziskai personai – klientam, noslēdzot līgumu ar Mobilly par elektroniskās naudas konta atvēršanu Mobilly sistēmā, tomēr atsevišķos gadījumos personas dati var tikt iegūti no ārējiem avotiem, piemēram, publiski pieejamajiem reģistriem vai trešajām personām – Mobilly sadarbības partneriem, kas sniedz pakalpojumus Mobilly platformā vai iegādājas pakalpojumus saviem darbiniekiem.

 

Personas datu kategorijas, kuras mēs lielākoties, bet ne tikai, vācam un apstrādājam, ir:

– Identifikācijas un izpētes dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, politiski nozīmīgās personas statuss, personu apliecinošā dokumenta dati (piemēram, pases kopija, ID karte), mobilā telefona numurs.

– Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

– Dati par Klienta nodokļu rezidenci, piemēram, ziņas par dzīvesvietas valsti, nodokļu maksātāja numuru, pilsonību.

– Dati, kas iegūti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, zvērinātiem notāriem, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām un zvērinātiem tiesu izpildītājiem u.tml.

– Dati, kas iegūti, klientam izmantojot Mobilly pakalpojumus, piemēram, automašīnas reģistrācijas numurs, kas piesaistīts klienta kontam, automašīnas reģistrācijas numura valsts piederība, pakalpojumu apmaksas laiki un datumi, individuālie klienta profila iestatījumi, lietoto mobilo ierīču tehniskie rakstulielumi, izmantotās Mobilly mobilās aplikācijas versijas numurs, pēdējās vizītes laiks Mobilly lietotnē u.tml..

– Saziņas dati, kas tiek iegūti, kad persona sazinās ar Mobilly – zvanu audioieraksti, e-pasta sarakstes, ziņas tērzēšanas platformās (Whatsapp, Telegram, Messenger u.tml.).

– Dati par piedalīšanos mūsu spēlēs un akcijās, piemēram, iegūtie punkti, spēlēs vai akcijās iegūtās balvas u.tml..

 

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, izložu un loteriju dalībnieku, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi. Neskatoties uz to, lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, loterijas noteikumos u.tml.) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

 

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat piekrituši tās noteikumiem. Mobilly patur tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo Privātuma politiku, bez iepriekšēja speciāla paziņojuma.

 

Lai uzzinātu vairāk par Mobilly lietotajām sīkdatnēm, papildus šīs Privātuma politikas noteikumiem Jūs varat iepazīties ar informāciju par sīkdatņu (cookies) izmantošanu mūsu mājaslapā.

 

 

6. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš definētiem leģitīmiem nolūkiem, kas sevī iekļauj:

a) Līgumattiecību uzsākšana un pakalpojumu sniegšana, kā arī citu līgumā noteikto saistību izpilde un nodrošināšana.

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums par pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos, atsevišķos gadījumos arī nodrošināt neveikto maksājumu piedziņu.
Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā un/vai pasta adrese, bankas konta numurs; maksājumu kartes numurs un derīguma termiņš, telefona numurs, transportlīdzekļa numurs, e-pasta adrese.

Galvenie tiesiskie pamati šī nolūka īstenošanai ir:

– Līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);

– Juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);

– Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana.

 

b) Uz elektroniskās naudas iestādēm attiecināmo normatīvo aktu, kas nosaka prasības attiecībā uz klientu identifikāciju, izpēti un pakalpojumu sniegšanu, izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde.

Šī nolūka ietvaros mums ir jāpilda “Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma”, “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas” likuma prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto noteikumu prasības, likuma “Par grāmatvedību”, likuma “Par nodokļiem un nodevām”, “Arhīva likuma” prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Šim nolūkam un īstenojot principu “Pazīsti savu klientu”, mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: Klienta, klienta pārstāvja, klienta patiesā labuma guvēja, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, IP adrese, klienta atbilstība politiski nozīmīgās personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa vai personas, kas ir cieši saistīts ar politiski nozīmīgu personu, statusam;

Galvenie tiesiskie pamati šī nolūka īstenošanai ir:

– Juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts).

 

c) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana.

Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus par Mobilly vai trešo personu pakalpojumiem un citiem ar tieši nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem pakalpojumiem (piemēram, klientu aptaujas), nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētās loterijās vai izlozēs, kā arī publicēt dažāda veida materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

 

Galvenie tiesiskie pamati šī nolūka īstenošanai ir:

– Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);

– Līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);

– Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.

Gadījumā, ja Jūs nevēlaties saņemt ziņas par mūsu mārketinga aktivitātēm, Jums ir tiesības atteikties no sekojošos veidos:

(a) sekojot norādījumiem par atteikšanos attiecīgajā mārketinga ziņojumā;

(b) sazinoties ar mums pa 2. sadaļā norādīto e-pastu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka arī tad, ja atsakāties no mārketinga ziņu saņemšanas, Jūs joprojām varat saņemt administratīvas ziņas un īsziņas no Mobilly, piemēram, paziņojumus par aktivitātēm Jūsu kontā (konta apstiprināšanu un paroles maiņu vai par to, ka tuvojas piesaistītās bankas kartes derīguma termiņa beigas u.tml.).

 

d) Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana.

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, veikt telefonsarunu ierakstus pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, likumīgās nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju Kontroles dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Valsts policijai, tiesu izpildītājiem un citām valsts iestādēm, apmainīties ar informāciju uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, automašīnas numurs, pakalpojuma saņemšanas vieta un laiks, un citi dati atbilstoši nepieciešamībai.

Galvenie tiesiskie pamati šī nolūka īstenošanai ir:

– Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas nolūkos, parādu piedziņas nodrošināšanai.

 

e) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšana.

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

Vēlamies informēt, ka brīdī, kad tiek lietoti Mobilly pakalpojumi mobilajā lietotnē vai tīmekļa vietnē, mēs veicam datu un informācijas žurnalēšanu, lai spētu palīdzēt Mobilly sistēmu darbības kļūmju gadījumā. Šie dati satur sekojošu informāciju – lietotās ierīces interneta protokola adresi jeb IP, ierīces nosaukumu, operētājsistēmu, mobilās aplikācijas versiju, Mobilly pakalpojumu izmantošanas laiku un datumu, kā arī citu statistiku. Lielākā daļa no datiem tiek apkopoti Mobilly iekšējā sistēmā, taču atsevišķas statistikas apkopošanai izmantojam arī trešo personu sistēmas.

 

Trešo personu sistēmas, ko izmantojam pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai:

– Google inc. rīki Google Analytics un Google Play Store, vairāk par šo rīku sniegto pakalpojumu noteikumiem un to privātuma politiku var iepazīties interneta vietnē: Google Analytics privātums https://policies.google.com/privacy?hl=lv un noteikumi https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

– Google inc. rīks Firebase Analytics, vairāk par šī rīka sniegto pakalpojumu noteikumiem un tā privātuma politiku var iepazīties interneta vietnē: Firebase analytics privātums https://firebase.google.com/policies/analytics/

– Apple inc. rīks Apple AppStore, vairāk par šī rīka sniegto pakalpojumu noteikumiem un tā privātuma politiku var iepazīties interneta vietnē: Apple App Store privātums https://www.apple.com/lae/privacy/

– Facebook Ireland ltd. rīks Meta Pixel, kas nodrošina informācijas apkopošanu par to, kā un cik bieži tiek izmantota Mobilly mobilā lietotne, kā arī, ja lietotājs tam piekritis – ļauj Mobilly attēlot pielāgotas reklāmas saviem klientiem sociālajos tīklos. Vairāk par šo rīku var uzzināt https://developers.facebook.com/docs/meta-pixel un ar privātuma politiku var iepazīties https://www.facebook.com/privacy/policy/

– Callbell S.A.S. rīks Callbell, kas nodrošina vienotu tērzēšanas (čatošanas) pārvaldības platformu. Vairāk par šī rīka sniegto pakalpojumu noteikumiem un tā privātuma politiku var uzzināt https://www.callbell.eu/en/privacy-policy-2/

 

Galvenie tiesiskie pamati šī nolūka īstenošanai ir:

– Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

 

 

7. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem un nodrošinātu, lai Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

 

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātāji/tehniskie uzturētāji, citas personas, kuras ir saistītas ar Mobilly pakalpojumu sniegšanu;

3) valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji u.tml.;

4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu apstrādei ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistru, parādnieku u.c. reģistrus).

 

 

8. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē mēs izvēlamies?

Mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

 

Mēs sadarbojamies ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

1) auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;

2) IT infrastruktūras, datu bāzes tehniskie uzturētāji;

3) citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.
Personas datu apstrādātāju kategorijas var mainīties. Tādā gadījumā mēs veiksim attiecīgas izmaiņas arī šajā dokumentā.

 

 

9. Vai Jūsu personas dati tiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

 

10. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama attiecīgajam personas datu apstrādes nolūkam, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu u.tml.).

 

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

 

Zemāk mēs norādām izplatītāko personas datu glabāšanas termiņus:

– personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei mēs glabāsim vismaz līdz līgumsaistību izpildei, ievērojot citus, ārēji noteiktus, glabāšanas termiņus (skat. zemāk);

– personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, mēs glabāsim atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;

– personas datus, kas nepieciešami, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim atbilstoši vispārējiem prasības noilguma termiņiem (piem., Civillikumā noteikts temriņš 10 gadi, Komerclikumā – 3 gadi), ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

– Personas datus, kas nepieciešami, lai pierādītu Klienta identifikāciju saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām, mēs glabāsim 5 gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas.

 

 

11. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?
Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas vai deklarētajā adresē, telefona numurā vai e-pastā, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu īstenot attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

 

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

 

Mēs respektējam Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi).

 

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

1) iesniedzot attiecīgu pieprasījumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Dzirnavu iela 91 k-3, Rīga, LV-1011, katru darba dienu no plkst.9.00-17.00;

2) iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Dzirnavu iela 91 k-3, Rīga, LV-1011.

3) nosūtot attiecīgu elektroniski parakstītu pieprasījumu uz e-pasta adresi: [email protected].

 

Saņemot Jūsu Pieprasījumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un, atkarībā no attiecīgas situācijas, paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu vienīgi Jums.

 

Datu subjekta pieprasījuma veidlapa ir atrodama šeit.

 

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde izriet no Jūsu dotās piekrišanas, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt, un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kas ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei.

 

Arī tad, ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs), Jums ir tiesības pret to iebilst.

 

Svarīgi! Lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, mums kā finanšu iestādei Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izveidot un uzturēt personas datu apstrādes sistēmas arī par klientiem un personām, ar kurām nav uzsāktas vai ir izbeigtas darījuma attiecības. Personu datu apstrādes sistēmas var ietvert informāciju arī par šo personu patiesajiem labuma guvējiem un pilnvarotajām personām. Šādos gadījumos uz veikto personas datu apstrādi neattiecas normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības pieprasīt informāciju par datu apstrādi, tai skaitā tās mērķiem, saņēmējiem un iegūšanas avotiem. Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu datu subjektam nav tiesību piekļūt saviem datiem un pieprasīt to grozīšanu, iznīcināšanu, apstrādes pārtraukšanu vai aizliegšanu.

 

Tiesības veikt pārbaudi, lai noteiktu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām, gadījumos, kad pārzinim ar likumu aizliegts sniegt datu subjektam informāciju un saņemts attiecīgs iesniegums no datu subjekta, ir Datu valsts inspekcijai.

 

 

12. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

 

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu kā datu subjekta tiesības un pēc Jūsu iebildumu saņemšanas neesam spējuši atrisināt radušos situāciju, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā.

 

 

13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

 

Lejuplādēt dokumentu