Mobilly pakalpojumu lietošanas noteikumi | Mobilly

Mobilly pakalpojumu lietošanas noteikumi

Lejuplādēt dokumentu

1. LIETOTIE TERMINI UN TO SKAIDROJUMS

Mobilly– Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mobilly”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003654405, kura darbojas kā licencētā elektroniskās naudas iestāde ar preču zīmi „Mobilly”.

Noteikumi– Mobilly pakalpojumu lietošanas noteikumi.

Mobilly mobilā lietotne– ir lietojumprogrammatūra, kas darbojas viedtālruņosplanšetdatoros, e-lasītājos, u.c. ierīcēs. Lietotnes darbojas neatkarīgi no citām ierīcēm vai sistēmām. Mobilly lietotnes oficiālā versija ir atrodama šeit:

Android: SPIEST ŠEIT

Huawei: SPIEST ŠEIT

iPhone: SPIEST ŠEIT

Mobilly sistēma– publiskai pieejai slēgtā Mobilly tīmekļa vietnes daļa, kurā Klients var iepazīties ar sava Mobilly konta stāvokli un veiktajiem darījumiem. Mobilly sistēma ir pieejama, Klientam izmantojot tikai Klientam izsniegtu pieejas lietotājvārdu un paroli.

Mobilly konts– Mobilly sistēmā esošs konts, kas tiek identificēts pēc Klienta tālruņa numura un kas tiek izmantots Mobilly elektroniskās naudas darījumu uzskaitei.

Mobilly uzskaites konts– klientam-juridiskai personai atvērts konts Mobilly sistēmā, kurā tiek veikta Klienta darījumu uzskaite.

Līgums – Mobilly elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums un Mobilly Pakalpojumu līgums.

Maksas autostāvvieta– speciāli transportlīdzekļu novietošanai izveidota un aprīkota teritorija, šī teritorija var būt gan privātīpašums, gan pašvaldības valdījumā esošā teritorija.

Mobilly klients – fiziska persona, kura ir noslēgusi līgumu ar Mobilly un kurai ir atvērts Mobilly elektroniskās naudas konts vai juridiska persona, kura ir noslēgusi Pakalpojumu līgumu ar Mobilly un kurai ir atvērts uzskaites konts.

Maksas autostāvvietas pilnvarotais apsaimniekotājs– ir zemes un objektu īpašnieki, kuru īpašumā vai valdījumā atrodas maksas autostāvvietas teritorijas vai šo personu pilnvarotie pārstāvji, kuriem ir deleģētas tiesības veikt maksas autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli.

Tīmekļa vietne– tīmekļa vietne ar adresi http://www.mobilly.lv

 

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Šie Noteikumi nosaka Mobilly pakalpojumu, tostarp, Maksas autostāvvietu, Jūrmalas dienas caurlaides, autobusu un vilcienu biļešu, taksometru pakalpojumu un citu Mobilly pakalpojumu lietošanas un apmaksas kārtību.

2.2. Šie Noteikumi ir obligāti visiem Mobilly klientiem, kuri izmanto Mobilly pakalpojumus. Mobilly klients pilnībā piekrīt šiem Noteikumiem un atzīst sev par saistošiem ar brīdi, kad viņš ir noslēdzis Līgumu ar Mobilly un uzsācis Mobilly pakalpojuma apmaksu.

2.3. Šie Noteikumi ir izdoti, ievērojot Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošos noteikumus Nr. 206 un citu Maksas autostāvvietu pilnvaroto apsaimniekotāju iekšējos noteikumus.

2.4. Mobilly klientiem ir saistoši Maksas autostāvvietu apsaimniekotāju iekšējie lietošanas noteikumi. Minēto noteikumu neievērošanas gadījumā, Mobilly nekādu atbildību neuzņemas.

 

3. KLIENTA REĢISTRĀCIJA MOBILLY SISTĒMĀ

3.1. Ja Mobilly klients – fiziska persona vēlas izmantot Mobilly pakalpojumus, tam ir jāatver Mobilly elektroniskās naudas konts, noslēdzot Līgumu ar Mobilly. Līgums ir publicēts ŠEIT.

3.2. Mobilly kontu var atvērt: a) piezvanot uz tālruņa numuru 1859 vai (+371) 22001859 no sava mobilā telefona un reģistrējoties ar Mobilly operatora palīdzību; b) nosūtot īsziņu ar tekstu JAUNS uz tālruņa numuru 1859; c) nosūtot reģistrācijas komandu Mobilly mobilajā lietotnē; d) reģistrējoties Mobilly tīmekļa vietnē. Mobilly darba laiks: darba dienās: 8:00 – 20:00 sestdienās: 9:00 – 17:00.

3.3. Tiklīdz Mobilly ir saņēmis reģistrācijas pieteikumu, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis Līguma noteikumiem un Līgums stājas spēkā.

3. 4. Mobilly konts tiek atvērts par brīvu.

3.5. Lai uzsāktu Mobilly pakalpojumu apmaksu, Mobilly klientam ir jāpapildina Mobilly konts vienā no šādiem veidiem: a) pievienojot savu bankas karti Mobilly kontam Mobilly tīmekļa vietnē vai Mobilly lietotnē; b) pievienojot savu bankas karti Mobilly kontam, piezvanot uz Mobilly informatīvo tālruni 1859 un nosaucot bankas kartes numuru, derīguma termiņu un summu, par kādu vēlas papildināt; c) Mobilly tīmekļa vietnē, izmantojot Internetbanku (banklink).

3.6. Mobilly kontam var pievienot tikai tās maksājumu kartes, kuras ir izdevušas Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Krievijas Federācijas kredītiestādes un finanšu iestādes.

3.7. Savam Mobilly kontam Klients var piekļūt un sekot līdzi Mobilly tīmekļa vietnē, ievadot savu telefona numuru un paroli, kā arī Mobilly lietotnē.

3.8. Izmantojot Mobilly mobilo lietotni, Klientam ir jāseko līdzi Mobilly mobilās lietones atjauninājumiem un jāuztur Mobilly lietotnes aktuālā versija. Jāņem vērā, ka izmantojot Mobilly mobilās lietotnes vecās versijas, dažas funkcijas un procesi var nedarboties.

3.9. Ja Mobilly Klients – juridiska persona vēlas izmantot Mobilly pakalpojumus, tad tai ir jāatver Mobilly Uzskaites konts, noslēdzot Līgumu ar Mobilly. Mobilly pakalpojumu līgums un līguma noteikumi ir publicēti ŠEIT.

3.10. Līgums ar Mobilly Klientu – juridisku personu tiek noslēgts rakstiski vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Mobilly informē Mobilly Klientu – juridisku personu, ka atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, Mobilly ir finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks, tādēļ Mobilly ir tiesības pirms uzskaites konta atvēršanas, pieprasīt iesniegt Mobilly klienta – juridiskas personas dokumentus, ja tas ir paredzēts Latvijas normatīvajos aktos.

3.11. Noslēdzot līgumu, Mobilly klients – juridiska persona iesniedz Mobilly arī to lietotāju sarakstu, kuri izmantos Mobilly pakalpojumus Mobilly klienta – juridiskās personas vārdā.

 

4. MOBILLY KONTA PAPILDINĀŠANA UN LIETOŠANAS IZMAKSAS

4.1. Pēc reģistrācijas Mobilly sistēmā Mobilly klientam ir jāpapildina Mobilly konts.

4.2. Mobilly kontu iespējams papildināt vienā no šādiem veidiem:

4.2.1. Piezvanot uz Mobilly informatīvo numuru 1859;

4.2.2. Ar īsziņu, sūtot TOP X uz 1859 (X vietā norādot summu, par kuru vēlas papildināt);

4.2.3. Ar maksājumu karti (Visa, Visa Electron vai MasterCard);

4.2.4. Mobilly Mobilajā lietotnē Mans.mobilly.lv izmantojot Citadele, Swedbank un SEB interneta banku savienojumus.

4.3. Klientam ir iespēja pieslēgt automātisko Mobilly konta papildināšanu, zvanot uz 1859. Automātiskais papildinājums tiek veikts no piesaistītās maksājumu kartes, ja Mobilly kontā atlikums ir mazāks par 3,50 EUR. Jāņem vērā, ka, ja automātiskais maksājums divas reizes pēc kārtas būs neveiksmīgs (piemēram, Klienta bankas kontā nebūs pietiekami līdzekļi), tas tiks atslēgts un Mobilly konts vairs netiks papildināts automātiski.

4.4. Minimālā Mobilly konta papildināšanas summa ir 2,50 EUR (divi eiro, 50 centi).

4.5. Maksimālā Mobilly konta papildināšanas summa ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi).

4.6. Maksimālais pieļaujamais Mobilly konta atlikums ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi).

4.7. Mobilly pakalpojumu izmaksas (Cenrādis):

4.7.1. Mobilly konta atvēršana un uzturēšana ir par brīvu.
4.7.2. Pakalpojumu un preču cenas, apmaksājot tos ar Mobilly ir vienādas ar pakalpojumu sniedzēju cenām.
4.7.3. Īsziņas, kuru Klients sūta Mobilly, maksu nosaka mobilais operators, atkarībā no Klienta tarifu plāna. Tā tiek pieskaitīta Klienta mobilā telefona operatora rēķinam (daļai pieslēgumu šī maksa netiek piemērota).
4.7.4. Paziņojuma, ko Klients-fiziska persona saņem SMS formātā no Mobilly vai pašpiegādes paziņojumu (push notifications) Mobilly mobilajā lietotnē, maksa ir 0,11 EUR. Tā tiek iekasēta no Klienta Mobilly konta. Klients, noslēdzot Līgumu ar Mobilly, piekrīt atgādinājuma un/vai brīdinājuma paziņojumu saņemšanai no Mobilly un piekrīt šajā punktā minētajai paziņojumu maksai. Klients nevar atteikties no atgādinājuma un/vai brīdinājuma paziņojumu saņemšanas. Brīdinājuma paziņojumu saturs, var būt, piemēram, par to, ka Mobilly kontā ir nepietiekams atlikums, par to, ka Mobilly konta atlikums tuvojas beigām, par klienta kļūdaini ievadītu informāciju, par autostāvvietas apstādināšanu u.c.
4.7.5. Klients var izvēlēties automātiskā atgādinājuma paziņojuma saņemšanas periodiskumu, veicot izmaiņas savā profilā Mobilly tīmekļa vietnē, Mobilly mobilajā lietonē vai piezvanot uz Mobilly informatīvo numuru 1859.  Perioda ilgums nevar būt ilgāks par 24 stundām.
4.7.6. Līdztekus iebraukšanas nodevai Jūrmalā Klients-fiziskā persona maksā Mobilly finanšu transakcijas maksu 0,11 EUR (nulle eiro, vienpadsmit eiro centi). Ja Klients izvēlas maksājumu veikt pie mobilā operatora rēķina, tad attiecīgais mobilais operators nosaka savu papildu komisiju.
4.7.7. Paziņojuma, ko Klients – juridiskā persona saņem no Mobilly SMS formātā no Mobilly vai pašpiegādes paziņojumu (push notifications) Mobilly mobilajā lietotnē, maksa ir 0,11 EUR, papildus tiek maksāts PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļu likmi. Klients, noslēdzot Līgumu ar Mobilly, piekrīt atgādinājuma un/vai brīdinājuma paziņojumu saņemšanai no Mobilly un piekrīt šajā punktā minētajai paziņojumu maksai. Klients nevar atteikties no atgādinājuma un/vai brīdinājuma paziņojumu saņemšanas. Nosūtot iesniegumu uz Mobilly e-pastu: info@mobilly.lv vai piezvanot uz Mobilly informatīvo numuru 1859, Klients-juridiskā persona var izvēlēties atgādinājuma pakalpojuma saņemšanas periodiskumu. Perioda ilgums nevar būt ilgāks par 24 stundām. Brīdinājuma paziņojumu saturs, var būt piemēram par to, ka nav atļauts maksāt no uzņēmuma konta, par kļūdaini ievadītu informāciju u.c.
4.7.8. Līdztekus iebraukšanas nodevai Jūrmalā Klients-juridiskā persona maksā Mobilly finanšu transakcijas maksu € 0,13 (nulle eiro, trīspadsmit eiro centi), t.sk. PVN 21%.
4.7.9. Maksa par automātisko atgādinājumu par iebraukšanu Jūrmalas pilsētas teritorijā klientam – fiziskai personai ir 0,50 EUR (nulle eiro, piecdesmit eirocenti), t.sk. PVN 21%.
4.7.10. Mobilly atlīdzība par katra Klienta – juridiskās personas lietotāja automātiski uzsāktu Jūrmalas caurlaides apmaksu tiek noteikta € 0,90 (nulle eiro, deviņdesmit eirocenti). Papildus noteiktai Mobilly atlīdzībai tiek maksāts PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļu likmi.
4.7.11. Komisijas maksa par nepatiesu reklamāciju €10 (desmit eiro).
4.7.12. Pēc Klienta rīkojuma atpērkot Klienta kontā esošo Elektronisko naudu, Mobilly ir tiesības piemērot atpirkšanas maksu 4% (četru procentu) apmērā no atpērkamās summas.
4.7.13. Ja Mobilly konts netiek izmantots vairāk nekā gadu, tad sākot ar 13. mēnesi tiek noteikta Mobilly konta apkalpošanas komisija 4,00 EUR mēnesī, līdz Mobilly konta atlikums ir 0,00 EUR. Tad Mobilly konts tiek slēgts.
4.7.14. Maksu par Klienta zvanu uz Mobilly informatīvo numuru 1859 piemēro Klienta mobilais operators.
4.7.15. Mobilly neapkalpo zvanus no Klientiem, ja nav iespējams identificēt Klienta mobilā telefona numuru (numura slēpšana).
4.7.16. Klientam nav iespējas pievienot maksu par Maksas autostāvvietas izmantošanu pie telefona rēķina piezvanot uz tālruņa numuru 1859. Pievienot maksu pie telefona rēķina var tikai LMT, Bite un Tele2 pēcapmaksas klienti Mobilly mobilajā lietotnē vai nosūtot īsziņu, ievērojot operatoru noteiktos darījuma summas limitus un darījuma apkalpošanas komisijas.

 

5. MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS

5.1. Maksas autostāvvietu saraksts un tarifi:

5.1.1. Maksas autostāvvietu saraksts un Maksas autostāvvietu tarifi Rīgā ir atrodami ŠEIT.

5.1.2. Maksas autostāvvietu saraksts un Maksas autostāvvietu tarifi Daugavpilī ir atrodami ŠEIT.

5.1.3.Maksas autostāvvietu saraksts un Maksas autostāvvietu tarifi Liepājā ir atrodami ŠEIT.

5.2. Maksas autostāvvietu apmaksas kārtība ar Mobilly:

5.2.1. Pirms iebraukšanas Maksas autostāvvietā Mobilly Klientam ir pienākums iepazīties ar Maksas autostāvvietas iekšējiem lietošanas noteikumiem.

5.2.2. Pēc transportlīdzekļa novietošanas Maksas autostāvvietas apmaksa ar Mobilly ir jāuzsāk nekavējoties, atrodoties pie transportlīdzekļa.

5.2.3. Maksas autostāvvietas apmaksas apturēšana ar Mobilly var tikt uzsākta Mobilly Klientam atgriežoties autostāvvietā un atrodoties pie transportlīdzekļa, pēc apmaksas apturēšanas nekavējoties izbraucot no Maksas autostāvvietas teritorijas.

5.2.4. Ja Mobilly ir informējis Klientu, ka tehnisko iemeslu dēļ īslaicīgi nevar nodrošināt Maksas autostāvvietu apmaksu, Klientam ir jāmeklē citi Maksas autostāvvietas apmaksas veidi (piem., autostāvvietu maksas automāts u.c.).

5.2.5. Maksas autostāvvietas apmaksas uzsākšana un apturēšana:

5.2.5.1. Maksas autostāvvietas apmaksas uzsākšanas un apturēšanas kārtība ar Mobilly lietotni ir atrodama ŠEIT.

Veicot Maksas autostāvvietas apmaksu ar Mobilly mobilo lietotni, Klientam ir jāpārliecinās, ka autostāvvietas apmaksa ir uzsākta, sagaidot brīdi, kad mobilajā lietotnē parādīsies un sāks griezties “laika uzskaites aplis”.

5.2.5.2. Maksas autostāvvietas apmaksas uzsākšanas un apturēšanas kārtība ar īsziņu ir atrodama ŠEIT.

Veicot apmaksu ar īsziņu, Mobilly Klientam ir jāiepazīstas ar no Mobilly saņemtās īsziņas saturu, jo ir iespējamas dažāda veida tehniskas kļūmes, līdz ar to īsziņas saturā var būt gan autostāvvietas apmaksas “apstiprināšanas”, gan “noraidīšanas” informācija.

5.2.5.3. Maksas autostāvvietas apmaksas uzsākšanas un apturēšanas kārtība pie telefona rēķina ir atrodama ŠEIT.

5.2.6. Mobilly SMS komandas autostāvvietu apmaksai apmaksas veikšanai ir atrodamas ŠEIT.

5.2.7. Tarifu zonu karte ir atrodama ŠEIT.

5.2.8. Maksas autostāvvietas apmaksas uzsākšana un apturēšana ir iespējama gan uz noteiktu laika posmu, gan arī vairākiem transportlīdzekļiem no viena Mobilly konta.

5.2.9. Veicot apmaksu par periodu, gadījumā, ja Klienta Mobilly kontā nebūs pietiekami naudas līdzekļi autostāvvietas apmaksai, taču Mobilly kontam būs piesaistīta bankas karte, trūkstošā apmaksas summa tiks noņemta no bankas kartes.

5.2.10. Apmaksa par Mobilly pakalpojumu lietošanu ir iespējama tikai no Latvijas Republikā reģistrētiem mobilo telefonu numuriem.

5.2.11. Mobilly Automatic autostāvvietas apmaksas uzsākšana un apturēšana.

5.2.11.1. Mobilly Automatic stāvvietas iespējams apmaksāt ar Mobilly mobilās lietotnes palīdzību, aktivizējot transportlīdzekļa numura apmaksu pie sava Mobilly konta vai arī pie Uzņēmuma konta lietotnes sadaļā “Mani auto”.
5.2.11.2. Pēc Mobilly Automatic aktivizēšanas, braucot iekšā jebkurā no zonām ar Automatic atzīmi, autostāvvietas kamera nolasīs transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un Mobilly automātiski uzsāks autostāvvietas apmaksu no tā Mobilly konta, kuram ir piesaistīta attiecīgā transportlīdzekļa apmaksa. Automātiski atvērsies barjera, ja tāda ir autostāvvietas iebrauktuvē. Mobilly mobilajā lietotnē sadaļā “Stāvvietas” parādīsies apmaksas pulksteņa vizualizācija.

5.2.11.3. Braucot ārā no Mobilly Automatic autostāvvietas zonas, kamera nolasīs transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, Mobilly pārbaudīs Klienta Mobilly konta atlikumu un apturēs apmaksu, barjera, ja tāda ir, automātiski pacelsies, lai ļautu izbraukt no zonas. Gadījumā, ja Klienta Mobilly kontā nebūs pietiekami naudas līdzekļi autostāvvietas apmaksai, taču Mobilly kontam būs piesaistīta bankas karte, trūkstošā apmaksas summa tiks noņemta no bankas kartes. Ja bankas karte Mobilly kontam nebūs piesaistīta, izbraukt no autostāvvietas būs iespējams tikai papildinot Mobilly kontu.

5.3. Maksas autostāvvietu apmaksas kontroli veic Maksas autostāvvietas pilnvarotie apsaimniekotāji vai kontrolieri.

5.4. Kontrolieris kontrolē un pārbauda, vai Mobilly klients ir veicis Maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu.

5.5. Kontrolieris pārbauda Maksas autostāvvietas apmaksu, izmantojot speciālu ierīci, pārbaudot apmaksu pēc transportlīdzekļa valsts numura.

5.6. Ja Mobilly klients nav veicis Maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, izmantojot Mobilly, saskaņā ar Rīgas Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 206 un/vai Maksas autostāvvietas pilnvarotā apsaimniekotāja iekšējiem noteikumiem, kontrolierim ir tiesības izrakstīt soda kvīti. Šajā gadījumā Mobilly nekādu atbildību par zaudējumiem nenes.

5.7. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par autostāvvietu apmaksu ar Mobilly Klients var atrast Mobilly tīmekļa vietnē ŠEIT

 

6. JŪRMALAS CAURLAIDE

6.1. Lai veiktu Jūrmalas dienas caurlaides apmaksu ar īsziņu, Mobilly klients pirms vai pēc (līdz plkst. 23:59) iebraukšanas Jūrmalas teritorijā nosūta uz Mobilly informatīvo tālruņa numuru 1859 īsziņu ar šādu tekstu: START atstarpe AUTO atstarpe J, kur: “AUTO” ir Mobilly lietotāja transportlīdzekļa numurs, “atstarpe” ir tukšs laukums, “J” ir tarifu zona atbilstoša Jūrmalas dienas caurlaides iegādei. PIEMĒRS: START AA1111 J. Ja Mobilly lietotājs vēlas veikt apmaksu pie mobilā operatora telefona rēķina, īsziņas tekstā vārda START vietā jālieto vārds MSTART, piemēram: MSTART AA1111 J

6.2. Lai veiktu Jūrmalas dienas caurlaides iegādi Mobilly mobilajā lietotnē, sadaļā “Stāvvietas” Mobilly klientam jāizvēlas zona J, atvērtas zonas skatā jānorāda transportlīdzekļa numurs, kuram vēlas veikt Jūrmalas dienas caurlaides iegādi, un jānospiež poga: “START”. Ja Mobilly klients vēlas veikt apmaksu pie mobilā operatora telefona rēķina, jānospiež poga “Pievienot pie OPERATORA rēķina”, kur OPERATORS vietā tiek norādīts Mobilly klienta telefona numura operators.

6.3. Jūrmalas caurlaides veiksmīgas apmaksas gadījumā, Mobilly klients saņem automātisko paziņojumu SMS formātā, kas tiek uzskatīts par finanšu transakciju, kurā tiek apstiprināta veiksmīga caurlaides apmaksa un norādīts caurlaides derīguma termiņš. PIEMĒRS: Tu veiksmigi iegadajies Jurmalas dienas caurlaidi a/m AA1111, ta deriga lidz sodienas 23:59 bez iebrauksanas reizu ierobezojuma.

6.4. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” vienreizējā Jūrmalas iebraukšanas nodeva ir 2,00 EUR (divi eiro, 00 centi), nodevu piemēro par periodu no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim. Mobilly finanšu transakcijas maksa fiziskām personām ir 0,11 EUR. Mobilly finanšu transakcijas maksa juridiskām personām ir 0,13 EUR, t.sk. PVN 21%. Ja Klients izvēlas maksājumu veikt pie mobilā operatora rēķina, tad attiecīgais mobilais operators nosaka savu papildu komisiju.

6.5. Gadījumā, ja Klienta Mobilly kontā nebūs pietiekami naudas līdzekļi Jūrmalas caurlaides apmaksai, taču Mobilly kontam būs piesaistīta bankas karte, trūkstošā apmaksas summa tiks noņemta no bankas kartes.

6.6. Klients – fiziska persona Mobilly lietotnē var izvēlēties automātisko atgādinājumu saņemšanu par Jūrmalas caurlaižu apmaksu ar Mobilly, piesakoties caur bezmaksas paziņojumu, ko nosūta Mobilly vai veicot izmaiņas iestātījumos Mobilly lietotnē sadaļā “Mani auto”.

6.7. Lai varētu izmantot 6.6.punktā minēto pakalpojumu, klientam – fiziskai personai ir jāatbilst šādiem kritērijiem: a) Klientam ir
jādod piekrišana Mobilly paziņojumu (push-notifikāciju) saņemšanai; b) Klienta automašīnas numuram ir jābūt pievienotam tikai
vienam Klientam; c) Klientam ir jāizmanto Mobilly lietotne.

6.8. Izvēloties 6.6.punktā minēto pakalpojumu, gadījumos, ja klients – fiziska persona ir iebraukusi un izbraukusi no Jūrmalas pilsētas teritorijas, neveicot apmaksu par caurlaidi, pēc plkst. 19:00 Mobilly nosūtīs Klientam automātisko atgādinājumu par Jūrmalas caurlaides apmaksas veikšanu. Piezīme: Mobilly negarantē automātiskā atgādinājuma nosūtīšanu gadījumā, ja Klients ir iebraucis Jūrmalas pilsētas teritorijā pēc plkst. 23:30.

6.9. Pirmie 3 (trīs) automātiskie atgādinājumi par Jūrmalas caurlaides apmaksu klientam – fiziskai personai, kura atbilst 6.7.punktā noteiktajiem kritērijiem, ir bezmaksas. Sākot ar 4 (ceturto) reizi, automātiskā atgādinājuma maksa ir 0,50 EUR (nulle eiro, piecdesmit eirocenti), t.sk. PVN. Gadījumā, ja Klients nav izvēlējis 6.6.punktā minēto pakalpojumu, pēc 3 (trīs) bezmaksas automātisko atgādinājumu saņemšanas, Klients tos vairs nesaņems.

6.10. Klients – fiziska persona var jebkurā brīdī mainīt (ieslēgt/izslēgt) automātisko atgādinājumu par Jūrmalas caurlaižu apmaksu ar Mobilly saņemšanas funkciju savai automašīnai, veicot izmaiņas iestātījumos Mobilly lietotnē sadaļā “Mani auto”.

6.11. Klients – juridiskā persona var izvēlēties automātisko Jūrmalas caurlaižu apmaksu ar Mobilly, iesniedzot Mobilly lietotāju sarakstu, sūtot to uz e-pastu: info@mobilly.lv vai atzīmējot Mobilly sistēmā mans.mobilly tos lietotājus, kuri izmantos šo pakalpojumu. Šī pakalpojuma ietvaros Mobilly katras dienas beigās (plkst. 23:50) automātiski veiks Jūrmalas caurlaižu apmaksu tiem Klienta lietotāju transportlīdzekļiem, kuri ir iebraukuši Jūrmalas pilsētas teritorijā un kuriem apmaksa netika veikta, izņemot gadījumus, kad Klienta lietotājs ir iebraucis Jūrmalas pilsētas teritorijā laika posmā no plkst. 23:30 līdz 0:00 un nav veicis apmaksu šajā laika posmā.

6.12. Gadījumā, ja Klienta iesniegtajā lietotāju sarakstā esošais lietotājs, iebraucot Jūrmalas pilsētas teritorijā, ir patstāvīgi apmaksājis Jūrmalas caurladi ar Mobilly, Klients norēķinās ar Mobilly saskaņā ar Mobilly standarta spēkā esošiem tarifiem. Mobilly nekompensē Klientam, t.i. neveic naudas atgriešanu par tiem Klienta lietotājiem, kuri ir iebraukuši Jūrmalas pilsētas teritorijā laika posmā no plkst. 23:30 līdz 0:00 un ir patstāvīgi veikuši apmaksu šajā laika posmā.

6.13. Lai izvairītos no potenciāla soda riska neapmaksātās Jūrmalas caurlaides gadījumā, Mobilly var atļaut veikt apmaksu par Jūrmalas caurlaidi gadījumā, ja Klienta-juridiskas personas noteiktais limits būs gandrīz sasniegts vai saniegts.

6.14. Mobilly neuzņemas atbildību par pilnu datu precizitāti un par jebkādiem Klienta zaudējumiem, tai skaitā, bet ne tikai administratīviem pārkāpumiem, pēcapmaksas protokoliem, t.i. par gadījumiem, kad rodas nesakritība iesūtītajos datos pēc automašīnas iebraukšanas Jūrmalas pilsētas teritorijā un numura automātiskās fiksācijas.

6.15. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Jūrmalas caurlaides apmaksu Mobilly Klients var atrast Mobilly tīmekļa vietnē ŠEIT

 

7. VILCIENA BIĻETE

7.1. Mobilly klients var iegādāties vilciena biļeti šādos veidos:

7.1.1.  Mobilly mobilajā lietotnē, maksājot no savas bankas kartes. Par šo pakalpojumu papildu komisijas maksa nav piemērojama, vilciena biļetes cena būs vienāda ar pakalpojuma sniedzēja cenu (kasē). Iepriekš papildināt savu Mobilly kontu nav nepieciešams, maksa par biļeti tiks noņemta uzreiz no bankas kartes.

7.1.2. Mobilly tīmekļa vietnē, ielogojoties savā profilā. Iegādājoties vilciena biļeti Mobilly tīmekļa vietnē, biļete tiks nosūtīta PDF formātā uz Mobilly klienta norādīto e-pastu.

7.1.3. LMT un Bite klienti var iegādāties vilciena biļeti pie telefona rēķina, lietojot Mobilly mobilo lietotni. Mobilly mobilajā lietotnē jāizvēlas nepieciešamā vilciena biļete un jānospiež nevis “Pirkt biļeti”, bet gan “Apmaksāt pie telefona rēķina” – tad summa kopā ar komisijas maksu 0,25 EUR tiks pievienota Mobilly klienta mobilā telefona rēķinam.

7.1.4. No viena Mobilly konta var iegādāties vairākas biļetes.

7.1.5. Iegādāto vilciena biļeti Mobilly nosūta uz Klienta norādīto e-pastu vai arī biļete tiek saglabāta Mobilly mobilajā lietotnē.

7.2. Vilciena biļete ir derīga vienam braucienam uz iegādes brīdī izvēlēto vai nākamo reisu. Vilciena biļete ir jāiegādājas pirms iekāpšanas vilcienā. Sīkāka informācija: www.pv.lv

7.3. Biļetes braucieniem dīzeļvilcienā iespējams iegādāties Mobilly mobilajā lietotnē vai tīmekļavietnē  uz reisiem tuvāko 10 dienu laikā. Biļete būs derīga uz izvēlēto reisu vai nākamo pēc tā. Jāņem vērā, ka biļetes nevar iegādāties paaugstinātas komforta klases vagonos un vilcienos, kuros ir numurētas sēdvietas, kā arī paaugstināta komforta vagonos nav iespējams veikt biļetes piemaksu. Pagaidām iegādāties bērnu bezmaksas biļetes ar Mobilly nevar.

7.4. Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem 2012. gada 28. augusta Ministru Kabineta noteikumos Nr. 599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”, kuri stājās spēkā 2016.gada 4.martā, dīzeļvilciena biļeti var atgriezt, ja līdz reisa atiešanai ir atlikušas vairāk nekā divas stundas. Summa, ko iespējams atgriezt ir 75% apmērā no biļetes cenas.

7.5. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vilciena biļetes iegādi Mobilly Klients var atrast Mobilly tīmekļa vietnē ŠEIT.

 

8. TAKSOMETRU APMAKSA

8.1. Apmaksājot taksometru ar Mobilly, pirms brauciena ir jābrīdina par to dispečers vai taksometra vadītājs.

8.2. Apmaksāt taksometru ar Mobilly kad brauciens ir beidzies, ir iespējams šādos veidos:

8.2.1.Nosūtot īsziņu ar tekstu: TX atstarpe SUMMA atstarpe ID uz 1859, kur SUMMA – ir brauciena maksa, ID – ir taksometra borta numurs, kas ir redzams taksometrā, īsziņas piemērs: TX 4.56 RT999. Īsziņas cena var tikt piemērota pēc Mobilly klienta mobilā operatora noteikta tarifa, atkarībā no tarifu plāna.

8.2.2. Lietojot Mobilly mobilās lietotnes sadaļu “Taxi”, izvēloties: Red Cab vai Baltic Taxi; norādot taksometra borta numuru; norādot brauciena maksu. Maksa par braucienu tiks noņemta no Klienta Mobilly konta.

8.3. Taksometra apmaksai ar Mobilly netiek piemērotas papildu maksas, samaksa notiek pēc taksometra skaitītāja.

8.4. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par taksometra apmaksu Mobilly Klients var atrast Mobilly tīmekļa vietnē ŠEIT.

 

9. AUTOBUSU BIĻETES

9.1. Mobilly klients var iegādāties autobusa biļeti šādos veidos:

9.1.1.  Mobilly mobilajā lietotnē, maksājot no savas bankas kartes. Par šo pakalpojumu tiek ieturēta darījuma apkalpošanas komisijas maksa. Iepriekš papildināt savu Mobilly kontu nav nepieciešams, maksa par biļeti kopā ar darījuma apkalpošanas maksu tiks noņemta uzreiz no bankas kartes.

9.1.2. Mobilly tīmekļa vietnē, ielogojoties savā profilā. Iegādājoties autobusa biļeti Mobilly tīmekļa vietnē, biļete tiks nosūtīta PDF formātā uz Mobilly klienta norādīto e-pastu.

9.1.3. LMT un Bite klienti, kuriem ir atļauts veikt paaugstinātās maksas pakalpojumus pie telefona rēķina, var iegādāties autobusa biļeti pie telefona rēķina, izmantojot tikai Mobilly mobilo lietotni.

9.2. Autobusa biļeti iespējams iegādāties ne vēlāk kā 30 minūtes pirms izvēlētā autobusa reisa atiešanas laika. Iegādāto autobusa biļeti Mobilly nosūta uz Klienta norādīto e-pastu vai arī biļete tiek saglabāta Mobilly mobilajā lietotnē.

9.3. Iekāpjot autobusā ir jāuzrāda šoferim biļete, ko šoferis salīdzinās ar reisa pavadrakstā norādītajiem datiem. Ja tev pienākas atlaide, jāuzrāda šoferim arī savs dokuments (3+ karte, invalīda apliecība utt.).

9.4. Gadījumā, ja biļete tiek nejauši izdzēsta e-pastā, Mobilly klients var uzzināt savu derīgo biļešu numuru Mobilly mobilajā lietotnē.

9.5. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par autobusu biļešu iegādi Mobilly Klients var atrast Mobilly tīmekļa vietnē ŠEIT

 

10. ZIEDOJUMI

10.1. Veikt ziedojumus var tikai Mobilly klienti – fiziskas personas. Minimālā ziedojuma summa ir 2,50 EUR (divi eiro, 50 eirocenti), maksimālā ziedojuma summa ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro, 00 eirocenti).

10.2.  Informācija par to, kam šobrīd var ziedot ar Mobilly, ir atrodama ŠEIT.

10.3. Ziedot var tad, ja Mobilly kontā ir elektroniskā nauda. Ziedojuma summa tiks noņemta no Mobilly klienta konta. Ja Mobilly klienta kontā nav naudas līdzekļu, ziedojuma summa tiks noņemta no piesaistītās bankas kartes.

 

11. OGRES NOVADA IEDZĪVOTĀJA KARTE

11.1. Ogres novada iedzīvotājiem ir iespēja pievienot savu Ogres novada iedzīvotāja karti Mobilly elektroniskās naudas kontam.

11.2. Ogres novada iedzīvotāja karti Mobilly elektroniskās naudas kontam var pievienot šādos veidos:

11.2.1. izmantojot Mobilly lietotni un izvēloties sadaļu “Mana karte” un tālāk “Ogres novadnieka karte”;

11.2.2. www.ogre.lv mājas lapā.

11.3. Ogres novada iedzīvotājiem, kuri ir pievienojuši Ogres novada iedzīvotāja karti savam Mobilly elektroniskās naudas kontam, ir šādas norēķinu iespējas:

11.3.1. iespēja veikt norēķinus ar Ogres novada iedzīvotāja karti pie konkrētiem tirgotājiem;

11.3.2. iespēja veikt Mobilly pakalpojumu un preču apmaksu no Mobilly elektroniskās naudas konta;

11.3.3. iespēja veikt elektroniskās naudas pārskaitījumus (pārvedumus) citam Ogres novada iedzīvotājam, kuram ir atvērts Mobilly elektroniskās naudas konts, ievērojot Mobilly noteiktos limitus elektroniskās naudas pārskaitījumiem.

11.4. Ja Ogres novada pašvaldība Ogres novada iedzīvotājam ir piešķīrusi noteiktos atvieglojumus, piemēram, braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, pašvaldības apmaksāto pusdienu saņemšanu skolas ēdnīcā u.c., veicot norēķinu ar Ogres novada iedzīvotāja karti, Klientam no Mobilly konta tiks noņemta darījuma (maksājuma) daļa, ievērojot Klientam piešķirto atvieglojumu. Mobilly konta darījumu vēsturē būs atspoguļots tikai tāds darījumu apjoms, kas samaksāts no Mobilly elektroniskās naudas konta, ievērojot Klientam piešķirtos atvieglojumus.

 

12. SIA HAGBERG RĒĶINU APMAKSA

12.1. Atsevišķai klientu grupai, kurai ir līgumattiecības ar SIA Hagberg, kas nodrošina pilna servisa apsaimniekošanas pakalpojumus, ir pieejams pakalpojums – SIA Hagberg apsaimniekošanas rēķinu apmaksa ar Mobilly.

12.2. Izvēloties Mobilly mobilajā lietotnē sadaļā “Citi” apakšadaļu “Hagberg maksājumi”, Klientam ir iespēja saņemt SIA Hagberg apsaimniekošanas rēķinu datus (rēķina numurs, summa apmaksai un rēķina apmaksas termiņš), veikt SIA Hagberg apsaimniekošanas rēķinu apmaksu. Ar SIA Hagberg pakalpojumu lietošanas noteikumiem ir iespējams iepazīties mājas lapā www.myhagberg.com

12.3. Ja SIA Hagberg klients, kas nav Mobilly klients, vēlas veikt rēķinu apmaksu ar Mobilly, tam ir jākļūst par Mobilly klientu atbilstoši Mobilly līgumu un noteikumu nosacījumiem. Jānēm vērā, ka SIA Hagberg klients kļūst par Mobilly klientu automātiski, izvēloties pakalpojumu veikt rēķinu apmaksu ar Mobilly. Pēc kļūšanas par Mobilly klientu, SIA Hagberg klientam, veicot rēķinu apmaksu ar Mobilly, ir jāievēro Mobilly elektroniskās naudas konta izmantošanas nosacījumi, proti:

12.3.1 lai varētu izmantot SIA Hagberg rēķinu apmaksu ar Mobilly, Mobilly Klientam ir jābūt identificētam atbilstoši Mobilly Elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līguma noteikumiem. Klients ir atbildīgs par identifikācijas datu patiesumu;

12.3.2. izmantojot SIA Hagberg rēķinu apmaksu ar Mobilly, Klientam, kā finanšu pakalpojuma izmantotājam, ir jāveic autentifikācijas un autorizācijas pasākumi;

12.3.3. izmantojot SIA Hagberg rēķinu apmaksu ar Mobilly, Klientam ir jāievēro šādi Mobilly elektroniskās naudas konta izmantošanas prasības un limiti:

12.3.3.1 rēķinu apmaksa, kur rēķinu kopsumma ir mazāka par EUR 150 – maksājums notiks uzreiz, naudu noņemot no Mobilly elektroniskās naudas konta. Ja Mobilly kontā nav pietiekoši naudas līdzekļi, tad gadījumā, ja Mobilly kontam ir piesaistīta maksājumu karte, pilna rēķina apmaksas summa tiks automātiski noņemta no maksājumu kartes;

12.3.3.2. rēķinu apmaksa, kur rēķinu kopsumma ir par summu zem EUR 150, taču kopējā Mobilly konta mēneša bilance sasniedz (ir virs) EUR 150 – klientam tiks veikta bankas autentifikācija, tā tiks veikta vienu reizi un nākamās apmaksas reizēs vairs netiks prasīta, arī gadījumos, ja Mobilly konta bilance atkal pārsniedz EUR 150;

12.3.3.3. rēķinu apmaksa, kur rēķinu kopsumma ir vairāk kā EUR 150:

– Mobilly ir tiesīgs pieprasīt Klientam iesniegt papildu informāciju saskaņā ar Elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līguma noteikumiem;

– ja Klientam bankas autentifikācija iepriekš netika veikta, tad Klientam būs jāveic bankas autentifikācija;

– Klientam jāiziet 3D Secure process. Šī darbība Klientam ir jāveic katru reizi, kad rēķinu kopsumma ir lielāka par EUR 150.

 

13. PUTO AUTOMAZGĀTAVU PAKALPOJUMU APMAKSA

13.1. PUTO automazgātavu pakalpojumus ar Mobilly var apmaksāt šādā kārtībā:

13.1.1. Atrodoties automazgātavas boksā, Mobilly mobilajā lietotnē sadaļā “Citi” apakšadaļā “PUTO automazgātavas”, jāizvēlās attiecīgā automazgātavas adrese un bokss vai jānoskanē QR kods jau esošajā mazgāšanas boksā. Veicot apmaksu, Klientam ir jāpārliecinās, ka viņš atrodas pareizajā boksā;

13.1.2. jāizvēlās apmaksas summa, kas nevar būt mazāka par 0,50 EUR (nulle eiro, piecdesmit centi);

13.1.3. Klientam ir iespēja izvēlēties konkrēto summu vai arī manuāli ievadīt summu par automazgātavas pakalpojumu (soļa cena ir EUR 0,50);

13.1.4. gadījumā, ja Klients izmanto automazgātavas pakalpojumu mazāku laiku nekā ir apmaksājis, iemaksātā summa netiek atgriezta.

13.2. PUTO automazgātavu pakalpojuma ietvaros, Klientiem ir iespējami akcijas piedāvājumi, par ko Klienti tiek informēti atsevišķi.

13.3. Informācija par PUTO automazgātavu pakalpojumu apmaksu ir atrodama ŠEIT

 

14. REGULĀRIE MAKSĀJUMI

14.1. Atsevišķiem Mobilly pakalpojumiem, Klientiem ir iespēja uzstādīt regulāros (atkārtotos) maksājumus.

14.2. Lai izvēlētos regulāru maksājumu, Klientam pie izvēlētā pakalpojuma apmaksas Mobilly lietotnē ir jāizvēlās noteiktā summa un jāatzīmē “Izveidot ikmēneša maksājumu”. 

14.3. Klientam ir pieejama maksājumu izpildes regularitātes izvēle (reizi dienā, nedēļā vai mēnesī) taču tā ir atkarīga no izvēlētā tirgotāja (pakalpojuma sniedzēja) un nav pieejama visiem pakalpojumiem. Piemēram, izvēloties regulāro maksājumu par Ziedojumiem, maksājums tiks izpildīts vienu reizi mēnesī tajā pašā datumā, kad regulārais maksājums tika pieslēgts, vai, ja tāds datums neeksistē attiecīgajā mēnesī, tad mēneša pēdējā datumā.

14.4. Regulārie maksājumi tiek izpildīti darbadienās no plkst. 9:00-20:00. Ja regulārā maksājuma datums ir sestdienā, svētdienā vai valsts svētku dienā, Mobilly atliek maksājuma veikšanu uz pirmo darba dienu pēc attiecīgās sestdienas, svētdienas vai valsts svētku dienas.

14.5. Ja Mobilly Klienta kontā nebūs pieteikami līdzekļi regulāro maksājumu pārskaitījumu veikšanai, trūkstošā summa tiks automātiski noņemta no pievienotās maksājumu kartes. 

14.6. Visu aktīvo regulāro maksājumu saraksts Klientam ir pieejams tīmekļa vietnē www.mobilly.lv Klienta profilā sadaļā “Atkārtotie maksājumi”.

14.7. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atcelt regulāros maksājumus, veicot izmaiņas tīmekļa vietnē www.mobilly.lv savā profila iestātījumos sadaļā “Atkārtotie maksājumi”.

 

15. CITI PAKALPOJUMI
15.1. Ar citiem pakalpojumiem, kurus ir iespējams apmaksāt ar Mobilly, Klients var iepazīties Mobilly tīmekļa vietnē šeit: šeit

 

16. MOBILLY KLIENTA UN MOBILLY SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS APMAKSAS PROCESĀ

16.1. Tiklīdz ir nosūtīta īsziņa (vai kādā citā veidā uzsākta apmaksa ar Mobilly) par Maksas autostāvvietas apmaksu vai kāda cita pakalpojuma apmaksu, no Mobilly klienta konta vai uzskaites konta tiek paņemta minimālā maksa par Maksas autostāvvietas lietošanu.

16.2. Sākot un / vai apturot pakalpojuma apmaksu, Mobilly klienta pienākums ir pārliecināties, ka apmaksa ir uzsākta un / vai apturēta.

16.3. Maksas autostāvvietas apmaksas uzsākšanas (START) un apturēšanas (STOP) laiks ir uzskatāms par uzsākto / apturēto no tā brīža, kad Mobilly ir saņēmis pieprasījumu par to no Mobilly klienta, nevis no brīža kad Mobilly klients ir nosūtījis Mobilly pieprasījumu par to.

16.4. Gadījumā, ja mobilajā lietotne neparādās laika uzskaites aplis, jāuzskata ka apmaksa nav uzsākta. Šajā gadījumā Mobilly klients var sazināties ar Mobilly problēmu noskaidrošanai.

16.5. Gadījumā, ja Mobilly klients nesagaida mobilajā lietotnē laika uzskaites apļa parādīšanos, tas ir uzskatāms par gadījumu, kad Maksas autostāvvietas apmaksa nav uzsākta. Mobilly neuzņemas atbildību par Mobilly klienta zaudējumiem, kas radušies, nesagaidot Mobilly mobilajā lietotnē laika uzskaites apļa parādīšanos.

16.6. Maksas autostāvvietas lietotājam ir nekavējoties jāreaģē uz saņemto bezmaksas brīdinājuma paziņojumu, ko Klients saņem SMS formātā no Mobilly, nepieciešamības gadījumā, sazinoties ar Mobilly, noraidīšanas iemesla noskaidrošanai. Mobilly neuzņemas atbildību par Mobilly klienta radušos zaudējumu, kas radies ar brīdinājuma paziņojuma saturu neiepazīšanas rezultātā.

16.7. Ja Mobilly konta atlikums ir sasniedzis EUR 0,00 Maksas autostāvvietas lietošanas laikā, tad Maksas autostāvvietas apmaksa ir apturēta un Mobilly klientam Mobilly nosūta automātisko brīdinājuma paziņojumu, ko Klients saņem SMS formātā. Lai atsāktu Maksas autostāvvietas apmaksu, Mobilly klientam ir jāpapildina Mobilly konts viņam ērtākajā veidā un jāuzsāk jauns darījums, uzsākot jaunu apmaksu.

16.8. Veicot apmaksu ar īsziņu par atsevišķiem Pakalpojumiem, par kuriem ir noteikta konkrēta apmaksas summa (piemēram, Jūrmalas caurlaides apmaksa, autostāvvietu zonas, kur ir zināma vienreizējā apmaksas summa un arī pēcapmaksas zonās), ja Klienta Mobilly kontā nav pietiekami naudas līdzekļi, bet vienlaicīgi Mobilly kontam ir piesaistīta maksājumu karte, apmaksas summa tiks automātiski noņemta no maksājumu kartes.

16.9. Gadījumā, ja Mobilly klients-fiziska persona Mobilly lietotnē vēlas veikt apmaksu par jebkuru Mobilly pakalpojumu vai preci nevis no sava privātā elektroniskās naudas konta, bet kā lietotājs, no klienta-juridiskās personas konta, taču klients-juridiskā persona ir ierobežojis lietotāja tiesības iegādāties šādas preces vai pakalpojumus vai ir izmantojis visu piešķirto limitu, apmaksa par izvēlēto preci vai pakalpojumu automātiski tiks veikta no klieta-fiziskas personas elektroniskās naudas konta.

16.10. Gadījumos, kad Klients izvēlās veikt apmaksu pie telefona rēķina, taču apmaksas procesā Mobilly saņem informāciju no mobilā operatora par to, ka šī darbība Klientam nav atļauta (piemēram, Klientam ir pārsniegts mobilā operatora noteiktais mēneša limits), Mobilly ir tiesības atkārtoti pievienot pa kalpojuma apmaksu pie Klienta mobilā operatora rēķina līdz brīdim kamēr tas sekmīgi tiks izpildīts. Šim procesam nav laika ierobežojuma, bet, ja gadījumā, notikušo darījumu, nebūs iespējams pievienot pie telefona rēķina 3 (trīs) mēnešu laikā, Mobilly ir tiesības bloķēt Klienta kontu līdz brīdim, kamēr Klients izpildīs savas saistības pret Mobilly, t.i. pakalpojums tiks veiksmīgi apmaksāts.

 

17. MOBILLY UN MOBILLY KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

17.1. Mobilly klientam ir pienākums ievērot noslēgtā Līguma noteikumus un sekot līdzi šo Noteikumu grozījumiem.

17.2. Mobilly neuzņemas atbildību par pakalpojumu nodrošināšanas pārtraukumiem, kuru cēlonis ir mobilo operatoru pakalpojumu pārtraukums, Mobilly klienta komunikāciju iekārtu (mobilā telefona) darbības pārtraukums, vai kādiem citiem no Mobilly neatkarīgajiem apstākļiem, kad Mobilly klients nav saņēmis uz savu mobilo telefonu apstiprinājumu par Maksas autostāvvietas apmaksas uzsākšanu un / vai apturēšanu.

17.3. Mobilly ir tiesības vienpusēji grozīt, labot un papildināt šos Noteikumus. Kā arī mainīt īsziņu un citu pakalpojumu maksu, divas nedēļas iepriekš brīdinot par to, izvietojot informāciju savā tīmekļa vietnē www.mobilly.lv

 

18. CITI NOTEIKUMI

18.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Mobilly pakalpojumu sniegšanu, Mobilly un Mobilly klients risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams – tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18.2. Mobilly nav pienākums saglabāt Noteikumu iepriekšējās redakcijas.

18.3. Pretrunu vai neskaidrību gadījumā starp Noteikumu tekstu latviešu valodā un svešvalodā, noteicošais ir teksts latviešu valodā.

 

Lejuplādēt dokumentu