Mobilly maksājumu pakalpojumu līguma noteikumi (uzņēmumiem) | Mobilly

Mobilly maksājumu pakalpojumu līguma noteikumi (uzņēmumiem)

Lejuplādēt dokumentu

PARAUGS

Lejupielādējiet dokumentu, izmantojot pogu pirms vai pēc parauga teksta

 

Versija 8, spēkā ar: 2022.gada 8.maiju
 

1. Līguma termini un definīcijas

1.1. Mobilly – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mobilly”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003654405, kura darbojas kā licencētā elektroniskās naudas iestāde ar preču zīmi „Mobilly”. 

1.2. Tirgotājs – komersants, kurš pārdod preces vai sniedz pakalpojumus un ar Mobilly starpniecību saņem naudas līdzekļus par pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem.  

1.3. Līgums – kopā Mobilly maksājumu pakalpojumu līgums un šie Mobilly maksājumu pakalpojumu līguma noteikumi (vai to spēkā esošie grozījumi vai jauna redakcija). 

1.4. Noteikumi – šie Mobilly maksājumu pakalpojumu līguma noteikumi.  

1.5. Klients – persona, kura ir noslēgusi Līgumu ar Mobilly un kuras dati ir norādīti Līguma 2. punktā. 

1.6. Kredīta limits – Mobilly noteikta summa, kuras apmērā Klients un tā Lietotāji var veikt darījumus bez priekšapmaksas. 

1.7. Maksājumu konts – – Klientam atvērts konts Mobilly sistēmā, kurā tiek veikta Klienta maksājumu (darījumu) izpilde un uzskaite, iegādājoties Tirgotāja preces vai pakalpojumus. 

1.8. Lietotājs – Klienta Maksājumu kontam piesaistītais mobilā tālruņa numurs, kurš tiek izmantots darījumu veikšanai. Klients pilnvaro Lietotāju slēgt darījumus ar Tirgotājiem Klienta vārdā.  

1.9. Mobilly sistēma – sistēma, kuru uztur Mobilly un kurā tiek reģistrēti Klientu, Tirgotāju un Mobilly savstarpējie darījumi. 

1.10. Pārsnieguma kredīts – ar Maksājumu kontu saistīts pakalpojums, saskaņā ar kuru Mobilly Klientam piešķir iespēju izmantot naudas līdzekļus, kas pārsniedz Klienta Maksājumu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu. 

1.11. Personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība. 

1.12. Puse, Puses – Mobilly un Klients kopā vai katrs no tiem atsevišķi. 

1.13. PVN – pievienotās vērtības nodoklis. 

1.14. Mobilly Automatic – Mobilly stāvvietu tips, kurā samaksa tiek uzsākta automātiski, kamerām nolasot auto numuru zīmes. Šāda tipa stāvvietu apmaksa tiek ieslēgta, individuāliem Lietotājiem pievienojot konkrētu auto numuru samaksai pie Maksājumu konta 

1.15. Aģents – persona, kas darbojas savā vārdā, bet kādas citas personas interesēs (“klusais starpnieks” LR Civillikuma izpratnē).  

1.16. Tīmekļa vietne – www.mobilly.lv.  

 

/Noteikumi ir neatņemama Mobilly maksājumu pakalpojumu līguma sastāvdaļa. Mobilly maksājumu pakalpojumu līgums sastāv no Mobilly maksājumu pakalpojuma līguma un šiem Mobilly pakalpojumu maksājumu līguma noteikumiem./ 

 

 

Lejuplādēt dokumentu