Pielikums Nr.1 Mobilly maksājumu pakalpojumu līguma noteikumi Tirgotājam

Lejupielādēt dokumentu

PARAUGS

Lejupielādējiet dokumentu, izmantojot pogu pirms vai pēc parauga teksta

 

 

NOTEIKUMI TIRGOTĀJAM PAR SADARBĪBU PAKALPOJUMU VAI PREČU PĀRDOŠANĀ

 

 

1. Noteikumos izmantotie termini un skaidrojumi.

1.1. Cenrādis – “Sadarbības līguma pakalpojumu vai preču pārdošanā” sadaļa, kurā ir norādīts Mobilly pakalpojumu cenu apkopojums un to aprēķina kārtība.

1.2. Klienta identifikators – unikāls Mobilly piešķirts identifikators Klientam, pēc kura Klients tiek identificēts Mobilly informācijas sistēmā.

1.3. Klients – juridiska persona vai juridisks veidojums, kurš izmanto Mobilly pakalpojumus, lai iegādātos Tirgotāja pakalpojumus vai preci.

1.4. Norēķinu līgums – “Sadarbības līgums pakalpojumu vai preču pārdošanā”.

1.5. Līgumslēdzējs – Mobilly vai Tirgotājs vai abi kopā (dsk.).

1.6. Mobilly – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mobilly”, kura ir saņēmusi elektroniskās naudas iestādes licenci, atbilstoši “Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumam”. Elektroniskās naudas iestāžu uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Kungu iela 1, Rīga, LV-1050; tālr. +371 67774800, e-pasts: [email protected]), un pilns licencēto elektroniskās naudas iestāžu saraksts ir pieejams Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā finanšu tirgus dalībnieku reģistrā. Darbojoties šajos Noteikumos atrunātajā kārtībā, Mobilly nepiedāvā elektroniskās naudas iestādes pakalpojumus un Mobilly un Tirgotāja savstarpējās attiecības reglamentē Latvijas Republikas “Civillikums” un “ Komerclikums”.

1.7. Noteikumi – Šie Noteikumi Tirgotājam par sadarbību pakalpojumu vai preču pārdošanā, kas nosaka kārtību kā Mobilly savā vārdā un Tirgotāja interesēs, sniedz Tirgotāja klientiem informāciju par Tirgotāja pārdotajiem pakalpojumiem vai precēm, nodrošina šo izmantoto pakalpojumu vai iegādāto preču uzskaiti, rēķinu sagatavošanu un Tirgotājam pienākošās maksas saņemšanu no Tirgotāja klientiem.

1.8. Reklamācija – Klienta iesniegta sūdzība par darījumu vai maksājumu vai tā apstrīdēšana.

1.9. Tirgotājs – Mobilly Klients, kurš izmanto Mobilly piedāvātās norēķinu iespējas savas saimnieciskās darbības ietvaros. Norēķinu līguma ietvaros, Tirgotājs ir persona, kuras dati ir norādīti Līguma trešajā punktā. Šo Noteikumu ietvaros Tirgotājs ir atvietojamais, kurš uzdevis Mobilly kā klusajam vietniekam veikt Noteikumu 2.punktā norādītos pienākumus.

1.10. Uzskaites sistēma – Mobilly uzturēta pakalpojumu uzskaites un kontroles sistēma, kurā tiek veikta Tirgotāja un Klientu savstarpējo darījumu reģistrācija.

 

 

Lejupielādēt dokumentu
Mobilly app icon

Ērtāk lietotnē!

Lejupielādē lietotni