Pielikums Nr.1 pie tirgotāja elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līguma

Lejupielādēt dokumentu

PARAUGS

Lejupielādējiet dokumentu, izmantojot pogu pirms vai pēc parauga teksta

 

 

TIRGOTĀJA ELEKTRONISKĀS NAUDAS KONTA ATVĒRŠANAS UN APKALPOŠANAS LĪGUMA NOTEIKUMI

 

1. Līgumā izmantotie termini un skaidrojumi.

1.1. Cenrādis – “Tirgotāja elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līguma” sadaļa, kurā ir norādīts Mobilly elektroniskās naudas konta pakalpojuma cenu apkopojums un aprēķina kārtība.

1.2. Elektroniskās naudas atpirkšana – Mobilly veiktā darbība, kuras laikā no Tirgotāja Mobilly elektroniskās naudas konta tiek noņemti elektroniskās naudas līdzekļi un šiem līdzekļiem atbilstošs reālās naudas apmērs tiek izmaksāts Tirgotājam.

1.3. Elektroniskās naudas emisija – Mobilly veiktā darbība, kuras laikā Mobilly Klienta elektroniskās naudas kontā tiek ieskaitīta iepriekš iemaksātās reālās naudas līdzekļiem atbilstošs elektroniskās naudas apmērs.

1.4. Elektroniskās naudas maksājumi – darbība, kuru uzsāk maksātājs un kuras mērķis ir veikt elektroniskās naudas pārvedumu par labu saņēmējam. Mobilly savā elektroniskās naudas informācijas sistēmā nodrošina šo maksājumu izpildi, neatkarīgi no maksātāja un saņēmēja savstarpējām tiesiskajām attiecībām.

1.5. Klienta identifikators – unikāls Mobilly piešķirts identifikators Klientam, pēc kura Klients tiek identificēts Mobilly informācijas sistēmā.

1.6. Klients – fiziska persona, kurai ir atvērts Mobilly elektroniskās naudas konts.

1.7. Līgums – Tirgotāja elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums un tā pielikums Nr.1 – “Elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līguma noteikumi”.

1.8. Līgumslēdzējs – Mobilly vai Tirgotājs vai abi kopā (dsk.).

1.9. Mobilly – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mobilly”, kura ir saņēmusi elektroniskās naudas iestādes licenci, atbilstoši “Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumam”. Elektroniskās naudas iestāžu uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Kungu iela 1, Rīga, LV-1050; tālr. +371 67774800, e-pasts: [email protected]), un pilns licencēto elektroniskās naudas iestāžu saraksts ir pieejams Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā finanšu tirgus dalībnieku reģistrā.

1.10. Mobilly elektroniskā nauda – elektroniskā nauda, kuru emitē Mobilly apmaiņā pret reālo naudu un kura kalpo kā norēķinu līdzeklis starp Mobilly Klientiem. Elektronisko naudu Mobilly atpērk apmaiņā pret reālo naudu. Mobilly elektroniskās naudas nominālvērtība ir pielīdzināta euro un euro centiem.

1.11. Mobilly elektroniskās naudas konts – Mobilly Uzskaites sistēmā esošs konts, kas tiek atvērts Mobilly klientam un tiek identificēts pēc Klienta tālruņa numura vai Tirgotājam piesaistīts konts. Elektroniskās naudas konts darbojas šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, un tas tiek izmantots Mobilly elektroniskās naudas darījumu uzskaitei.

1.12. Reklamācija – Klienta vai Tirgotāja ierosinātā elektroniskās naudas darījuma apstrīdēšana.

1.13. Tirgotājs – Mobilly klients, kuram atvērts elektroniskās naudas konts un kurš izmanto Mobilly piedāvātās norēķinu iespējas savas saimnieciskās darbības ietvaros. Konkrētā līguma ietvaros Tirgotājs ir persona, kura dati ir norādīti “Tirgotāja elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līguma” trešajā punktā.

1.14. Uzskaites sistēma – Mobilly izveidota pakalpojumu uzskaites sistēma, kurā tiek veikta Tirgotāju un to klientu savstarpējo darījumu un to būtisko sastāvdaļu reģistrācija.

 

 

Lejupielādēt dokumentu
Mobilly app icon

Ērtāk lietotnē!

Lejupielādē lietotni