Tirgotājiem

Kāds ir sadarbības partnera (tirgotāja) līgumu noslēgšanas process?

Pēc Mobilly Sadarbības partnera (tirgotāja) identifikācijas un izpētes prasību izpildes, Mobilly un Sadarbības partneris noslēdz “Elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgumu” unSadarbības līgumu pakalpojumu vai preču pārdošanā . Līgumi var būt parakstīti gan pašrocīgi, gan izmantojot elektronisko parakstu. Elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums un tā noteikumi, kas ir jāuzskata par vienu dokumentu un  Sadarbības līgums pakalpojumu vai preču pārdošanā un tā noteikumi, kas ir jāuzskata par vienu dokumentu, ir publicēti šeit.

Kāds ir tirgotāja līgumu noslēgšanas process?

Pēc Mobilly tirgotāja identifikācijas un izpētes prasību izpildes un vienošanās par sadarbības nosacījumiem, Mobilly un tirgotājs paraksta Elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgumu un Sadarbības līgumu pakalpojumu vai preču pārdošanā. Tirgotājam ir jāaizpilda šo līguma 3.punkts, ierakstot informāciju par amatpersonām, kontaktu informāciju un norēķinu rekvizītus. Līgumi var tikt parakstīti gan pašrocīgi, gan izmantojot drošu elektronisko parakstu. Līgumi sastāv no vairākām daļām: “Elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums”, tā 1.pielikums – “Tirgotāja elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līguma noteikumi”, “Sadarbības līgums pakalpojumu vai preču pārdošanā”, tā 1.pielikums “Noteikumi tirgotājam par sadarbību pakalpojumu vai preču pārdošanā” Līgumu daļas ir savstārpēji neatņemamas sastāvdaļas un visos gadījumos tās jāuzskata par vienu līgumu.  

Kas ir klienta identifikācija?

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Mobilly ir pienākums identificēt klientu pirms darījuma attiecību uzsākšanas.
Identificējot juridisko personu, Mobilly pārbauda dokumentus, kas apstiprina: • juridiskās personas dibināšanas vai tiesiskās reģistrācijas faktu; • ziņas par klienta juridisko adresi; • pilnvaru vai citus dokumentus, kas apliecina konkrētās fiziskās personas tiesības pārstāvēt juridisko personu darījumā sttiecībās ar Mobilly; • juridiskās personas pārstāvja (fiziskas personas) personu apliecinošu dokumentu; • personas, kas ir tiesīgas pārstāvēt juridisko personu, izmantojot derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība); • citus dokumentus vai informāciju pēc Mobilly pieprasījuma.

Kāpēc Mobilly lūdz saviem klientiem atbildēt uz jautājumiem?

Mobilly ir licencētā elektroniskās naudas iestāde, ar tiesībām sniegt maksājumu pakalpojumus. Mobilly ir jāievēro stingrāki klientu datu apstrādes noteikumi. Tas nozīmē, ka Mobilly ir jāiegūst priekšstats par saviem klientiem un ar tiem saistītajām personām, kā arī par klientu saimniecisko darbību.
Lai saņemtu nepieciešamos datus, esam izveidojuši standarta anketu. Tajā ir iekļauti jautājumi par klientu datiem, kurus Mobilly ir pienākums saņemt no visiem saviem klientiem-tirgotājiem. Klientu izpēti Mobilly veic saskaņā ar “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu”, likumu “Par nodokļiem un nodevām”, kā arī Latvijas Bankas izdotajiem normatīvajiem noteikumiem.

Kā varu kļūt par Tirgotāju (sadarbības partneri) ?

Sazinies ar mums: • raksti uz [email protected][email protected] (autostāvvietas īpašniekiem) • [email protected] (labumu projektiem) un vienosimies par sadarbības iespējām. Aizpildi un paraksti Mobilly Sadarbības partnera anketu un iesniedz Mobilly elektroniskās naudas konta atvēršanai nepieciešamos dokumentus un informāciju. Aizpildi un paraksti Mobilly elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgumu un Sadarbības līgumu pakalpojumu vai preču pārdošanā. Tirgotāju līgumu noteikumi ir publicēti Mobilly mājas lapā sadaļā Noteikumi un Līgumi.

Kas ir Mobilly elektroniskā nauda un Tirgotāja elektroniskās naudas konts?

Mobilly elektroniskā nauda – ir elektroniskā nauda, kuru emitē (izlaiž) Mobilly, apmaiņā pret reālo naudu un kura kalpo kā norēķinu līdzeklis starp Mobilly klientiem. Elektronisko naudu Mobilly atpērk apmaiņā pret reālo naudu. Mobilly elektroniskās naudas nominālvērtība ir pielīdzināta euro un euro centiem.
Pēc līguma noslēgšanas, Tirgotājam tiek atvērts Mobilly elektroniskās naudas konts. Atvērtajā elektroniskās naudas kontā Mobilly elektroniskās naudas līdzekļi tiek ieskaitīti no Tirgotāja pakalpojumu vai preču pircējiem – Mobilly klientiem. Naudas pārvedumi no pircēju (klientu) kontiem uz Tirgotāja kontu notiek Mobilly sistēmā.
Pēc elektroniskās naudas atpirkšanas un komisijas piemērošanas, Tirgotājam tiek izmaksāti naudas līdzekļi uz viņa norādīto norēķinu kontu. Tirgotājs nevar veikt elektroniskās naudas pārskaitījumus citam tirgotājam vai Mobilly klientam.

Vai piereģistrējoties obligāti ir jāaizpilda visa informācija par mani?

Jā, tā kā Mobilly ir licencētā elektroniskās naudas iestāde, kurai jārīkojas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijasfinansēšanas novēršanas likumu (NILLTPFN), Mobilly ir jāveic klientu identifikācija un izpēte. Lai serviss varētu darboties pilnvērtīgi un neskaidrību gadījumā Mobilly būtu nepieciešamie dati, aicinām norādīt visu precīzu pieprasīto informāciju.